Dự thảo quyết định về gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ...

  • Thread starter Bong05
  • Ngày gửi
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
11
38
Nam Dinh
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------------------

Số: 2010/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày tháng năm 2010

Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

về việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

_________________THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Nghị quyết số 37/2009/QH12 ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng và thời gian gia hạn

Gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế đối với:

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trừ số thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà hàng, karaoke và số thuế thu nhập từ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế quy định tại Khoản này là các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép quy định tại Phụ lục Danh mục các ngành sản xuất, gia công được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định này.

Việc gia hạn nộp thuế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Điều 2. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010.

2. Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công dệt may, da, giày, là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010 tính trên thu nhập từ các hoạt động này.

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ các hoạt động trên thì thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn xác định theo tỷ lệ % giữa tổng doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn trên tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 3. Thời hạn gia hạn nộp thuế

1. Số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010;

2. Số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 10 năm 2010;

3. Số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011;

4. Số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 4 năm 2011;

5. Số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc giao Bộ Tài chính hướng dẫn.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
 
sunny3108

sunny3108

Trung cấp
12/9/08
87
0
0
37
Hà Nội
Gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế đối với:


1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010.

Điều 3. Thời hạn gia hạn nộp thuế

1. Số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010;

2. Số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 10 năm 2010;

3. Số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011;

4. Số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 4 năm 2011;

5. Số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Vậy là số thuế TNDN năm 2010 lại được gia hạn nộp. Còn năm 2010 các DN đi nộp thuế TNDN tạm tính của năm 2009. Các khoản này, lúc đc gia hạn thì thích chứ đến lúc hết gia hạn lại đóng gộp của 2 năm liền, gì chứ cty e vợ Sếp cầm quỹ, ko phải đóng thì đc chứ đến lúc hô đóng nhiều quá lại buốt ruột... Ko biết đc gia hạn là vui hay buồn đây ạ, nhưng e thấy sổ sách của e sao mà lằng nhằng quá các bác ạ
 

Xem nhiều