Những hồ sơ khai thuế doanh nghiệp cần nộp trong qúi i/2010

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,272
1,094
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
NHỮNG HỒ SƠ KHAI THUẾ
DOANH NGHIỆP CẦN NỘP TRONG QÚI I/2010
( Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)
Bài viết do một cộng tác viên của @news cung cấp

Qui định chung về khai thuế:
Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.
Hồ sơ khai thuế bao gồm Tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để doanh nghiệp khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.
Hồ sơ khai thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế theo hướng dẫn tại của Bộ Tài chính tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 (về thuế TNCN), không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo qui định của pháp luật có liên quan.
Trong hồ sơ khai thuế phải ghi đầy đủ các thông tin định danh của doanh nghiệp, phù hợp với thông tin khai trong hồ sơ đăng ký thuế và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế.
Số tiền ghi trên Tờ khai thuế làm tròn số đến đơn vị là đồng Việt Nam. Số liệu ghi trên Tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa. Đối với các chỉ tiêu số liệu phát sinh trong kỳ khai thuế là số âm thì để trong ngoặc đơn, không phát sinh số liệu thì bỏ trống không ghi. Các chỉ tiêu bắt buộc có phụ lục thì phải lập phụ lục kèm theo Tờ khai. Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ký trực tiếp và đóng dấu vào cuối Tờ khai.
I/- THÁNG 01/2010:
Một số lưu ý :
(i) Về áp dụng thuế suất thuế GTGT
Từ ngày 01/01/2010 Cơ sở kinh doanh HHDV phải áp dụng thuế suất thuế GTGT theo đúng quy định tại mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC về thuế GTGT
Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số HHDV chấm dứt cuối ngày 31/12/2009 (Nghị Quyết số 54/NQ-CP ngày 11/11/2009 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2009 )

(ii) Nộp thuế TNDN phát sinh năm 2009 được gia hạn

|
A​
|
B​
|
C​
|
2​
|
Số thuế TNDN​
|
Thời hạn nộp số thuế TNDN được gia hạn​
|
|
3​
|
được gia hạn của Quý​
|
Đối tượng thuộc TT 03/2008/TT-BTC​
|
Đối tượng thuộc TT 12/2008/TT-BTC​
|
4​
|
Quý 1/2009​
|
Ngày 29/01/2010​
|
Ngày 30/01/2010​
|
5​
|
Quý 2/2009​
|
Ngày 29/04/2010​
|
Ngày 30/04/2010​
|
6​
|
Quý 3/2009​
|
Ngày 30/07/2010​
|
Ngày 30/07/2010​
|
7​
|
Quý 4/2009​
|
Ngày 29/10/2010​
|
Ngày 30/10/2010​
|
Chấm dứt giảm 30% thuế TNDN từ kỳ kê khai tạm nộp quý 1/2010

(iii) Từ ngày 01/01/2010 mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi là 10%

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân
- Hồ sơ khai thuế:
+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.
+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.
+ Thuế thu nhập cá nhân :
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo mẫu 02/KK-TNCN
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng của cá nhân cư trú theo mẫu 03/KK-TNCN (!)
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú theo mẫu 04/KK-TNCN
Lưu ý :
·Nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.(Công văn 2970/TCT-TNCN ngày 20/07/2009)
·Trường hợp tổng số thuế TNCN đã khấu trừ theo từng loại phát sinh hàng tháng dưới năm triệu đồng thì người nộp thuế được quyền khai tạm nộp thuế theo quý. Việc khai theo quý được căn cứ vào tổng số thuế phát sinh của tháng 01/2010, thời hạn nộp tờ khai thuế quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20/01/2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2009:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20/01/2010.

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009:
- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.
- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2010.
4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm (năm 2010), bao gồm:
Thuế môn bài
Thuế nhà, đất đối với tổ chức
Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức
- Hồ sơ khai thuế:
+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.
+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.
+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30/01/2010.

II/- THÁNG 02/2010
1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 20/02/2010

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2010:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20/02/2010

3/- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm:
- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính
- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2010.

III/- THÁNG 03/2010
1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 02/2010, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân
- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20/03/2010

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 03/2010
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20/03/2010

3/- Quyết toán thuế năm 2009, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).
Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên.
Thuế Tài nguyên.
- Hồ sơ khai thuế:
+ Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm 2009; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):
* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.
Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).
* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN
* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.
* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.
+ Thuế Tài nguyên: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.
+ Thuế Thu nhập cá nhân : Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/KK-TNCN và các bảng kê chi tiết ban hành kèm theo Thông tư 84/TT-BTC , cụ thể như sau:
+ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp thuế hay chưa phải nộp thuế.
+ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05B/BK-TNCN.
- Trường hợp phát sinh khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng, phải lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 06/KK-TNCN và Bảng kê chi tiết theo mẫu số 06 D/BK-TNCN
Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập trong Khu kinh tế: Ngoài các Hồ sơ quyết toán theo quy định đối với từng loại thu nhập tại các Thông tư trên, còn phải lập danh sách cá nhân được giảm thuế theo mẫu Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân làm việc tại khu kinh tế (Mẫu số 01/KKQT-TNCN) ban hành kèm theo Thông tư 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
Đối với Công ty xổ số kiến thiết có chi trả tiền hoa hồng cho các Đại lý phải lập khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý theo mẫu số 02/KK-XS và lập Bảng kê kèm theo mẫu số 02A/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài Chính

Đối với Công ty bảo hiểm khai quyết toán thuế đối với cơ sở giao đại lý theo mẫu số 02/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài ChínhLưư ý:
- Trường hợp các Công ty bảo hiểm, Công ty xổ số nếu chi trả hoa hồng theo từng tháng thì không phải khai hoa hồng chi trả từ tháng 01/2009 đến hết tháng 06/2009.
- Trường hợp các Công ty bảo hiểm, Công ty xổ số thanh toán tiền hoa hồng không theo tháng thì phải căn cứ vào hợp đồng, tỷ lệ hoa hồng trên doanh thu để xác định số tiền hoa hồng phải tính vào thu nhập chịu thuế để kê khai quyết toán thuế TNCN
- Khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNCN cần lưu ý
·Không phải quyết toán thuế dối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009, chỉ phải kê khai quyết toán thuế thu nhập và số thuế đã kháu trừ phát sinh từ ngày 01/07/2009 đến ngày 31/12/2009
·Việc kê khai các chỉ tiêu số liệu trong tờ khai quyết toán thuế được thực hiện theo nguyên tắc : chỉ kê khai theo số tổng hợp tương ứng với khoản thu nhập thuộc diện nộp thuế TNCN của năm 2009.
·Đối với những tờ khai quyết toán thuế, tại chỉ tiêu Kỳ tính thuế: ghi rõ là từ ngày 01/7/2009 đến 31/12/2009
- Không phải kê khai thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại (được miễn thuế TNCN cả năm 2009)
- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế: ngày 31/03/2010.

IV. Trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 2009 theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3/2010, nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20/04/2010
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • Kim Quyên_0801
  • lốc lạnh daikin
  • tibodinh

Xem nhiều