Bằng chứng kiểm toán năm đầu tiên

  • Thread starter phamchutoan
  • Ngày gửi
P

phamchutoan

Sơ cấp
3/11/08
8
0
0
34
hcm
Mọi người ơi, có tài liệu gì về việc thu thập bằng chứng kiểm toán năm đầu tiên không thì giúp mình với, mình đọc chuẩn mực nhưng ít quá. :015:
 
B

binh 123

Sơ cấp
15/10/09
5
0
0
42
soc trang
4. KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN - SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH
Thuật ngữ:
? Năm đầu tiên: Là năm được kiểm toán mà BCTC năm trước đó :
? Chưa được kiểm toán; hoặc
? Được Công ty kiểm toán khác kiểm toán

? Số dư đầu năm: Là số dư trên tài khoản kế toán vào thời điểm đầu năm tài chính trước.
? Yêu cầu đối với số liệu bằng chứng kiểm toán
? Số dư đầu năm không có sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính năm nay;
? Số dư cuối năm của năm tài chính trước được kết chuyển chính xác, hoặc được phân loại lại một cách phù hợp trong trường hợp cần thiết.
? Chế độ kế toán đã được áp dụng nhất quán hoặc các thay đổi về chế độ kế toán đã được điều chỉnh trong báo cáo tài chính và trình bày đầy đủ trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

? Khi BCTC năm trước được Công ty kiểm toán khác kiểm toán thì KTV năm nay có thể thu thập bằng chứng kiểm toán về số dư đầu năm bằng cách:
? Xem xét hồ sơ kiểm toán của kiểm toán viên năm trước.
? Lưu ý đến năng lực chuyên môn và tính độc lập của kiểm toán viên năm trước.

? Nếu báo cáo kiểm toán năm trước không chấp nhận toàn phần thì KTV năm nay phải lưu ý đến những nguyên nhân không chấp nhận toàn phần của ý kiến kiểm toán năm trước.
? Khi BCTC năm trước chưa được kiểm toán hoặc đã được kiểm toán nhưng KTV năm nay không thỏa mãn với các bằng chứng thu thập được, thì kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán liên quan :
? Nợ ngắn ? dài hạn
? Tài sản lưu động
? Tài sản cố định
? Các khoản đầu tư

? KTV năm nay không được dựa vào lý do BCTC năm trước Không được kiểm toán để đưa ra ý kiến loại trừ hoặc không chấp nhận mà không tiến hành của thủ tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu lại

Các thủ tục kiểm toán có thể sử dụng như:
? Xem xét việc thanh toán các khoản phải thu, phải trả trong năm nay, để thu thập bằng về số dư các khoảng phải thu, phải trả đầu năm
? Đối với hành tồn kho đầu năm, bằng cách giám sát kiểm kê thực tế trong năm hoặc cuối năm nay, đối chiếu số lượng, giá trị nhập, xuất từ đầu năm đến thời điểm kiểm kê thực tế và tính toán kiểm tra lại hàng tồn kho đầu năm
? Đối với số dư tiền gửi ngân hàng, các khoảng phải thu, phải trả, đầu tư dài ngắn hạn, có thể thực hiện thủ tục xác nhận số dư đầu năm từ khách hàng có liên quan
? Đối với TSCĐ có thể thực hiện kiểm kê, đối chiếu số lượng, giá trị mua, thanh lý trong năm để kiểm tra lại số dư đầu năm
? Sau khi tiến hành của thủ tục kiểm toán cần thiết, nếu vẫn không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về số dư đầu năm, thì báo cáo kiểm toán BCTC năm đầu tiên sẽ được lập theo một trong các loại sau:
? Báo cáo kiểm toán loại “ý kiến chấp nhận từng phần” (hoặc”ý kiến ngoại trừ”)
? Báo cáo kiểm toán loại “ý kiến từ chối” (hoặc “ý kiến không thể đưa ra ý kiến”)

? Trường hợp số dư đầu năm có nhiều sai sót ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC năm nay thì KTV phải thông báo cho Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị và sau khi được sự đồng ý của Giám đốc, thông báo cho KTV năm trước (nếu có).
? Trường hợp số dư đầu năm có những sai sót ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC năm nay, nhưng đơn vị được kiểm toán không xử lý và không trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính thì kiểm toán viên đưa ra “ý kiến chấp nhận từng phần” hoặc “Ý kiến không chấp nhận”.
? Trường hợp báo cáo kiểm toán năm trước không đưa ra “Ý kiến chấp nhận toàn phần”, thì KTV phải xem xét lý do dẫn đến ý kiến đó và ảnh hưởng của nó đến BCTC năm nay.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều