Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán thường được sử dụng tại Việt Nam

  • Thread starter nguyendacdat
  • Ngày gửi
N

nguyendacdat

Guest
25/11/09
1
0
0
32
Hà NỘi
Em đang thực hiện nghiên cứu đề tài " Bằng chứng kiểm toán và một số phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại Việt Nam " . Về lí thuyết , dựa vào tài liệu , chuẩn mực , có 7 phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán và kết quả là 7 kiểu mẫu bằng chứng kiểm toán , gồm :
- Kiểm tra vật chất ( kiểm kê ) : như kiểm kê tài sản cố định , tiền mặt , hàng tồn kho ...
- Xác nhận ( gửi thư xác nhận ) : thu thập những thông tin xác nhận các khoản phải thu từ khách hàng , tiền gửi ngân hàng , các khoản phải trả , .......
- Xác minh tài liệu ( tài liệu chứng mình , kiểm tra tài liệu ) kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách ....
- Quan sát : KTV sử dụng các giác quan để đánh giá một hoạt động nhất định
- Điều tra khách hàng ( Phỏng vấn ) : Thu thập thông tin bằng lời hay viết tay từ phía đơn vị được kiểm toán
- Tính toán ( Tính lại ) là quá trình KTV kiểm tra tính chính xác về mặt số học và ghi sổ thông qua việc KTV tự tính toán và đối chiếu lại với thực tế ghi sổ , từ đó đảm bảo chính xác về mặt kĩ thuật .
- Phân tích : phân tích tính hợp lý chung , phân tích xu hướng , phân tích tỉ suất . Mục đích xác định xem liệu các số dư tài khoản có hợp lý không .

Với mỗi phương pháp trên , ta sẽ có các kiểu mẫu bằng chứng . Mỗi kiểu mẫu bằng chứng này , một lúc có thể đảm bảo nhiều mục tiêu kiểm toán . Ví dụ : Mẫu bằng chứng kiểm tra vật chất có thể được sử dụng để kiểm toán viên đưa ra đánh giá về tính hiện hữu , tính đầy đủ , Sự đánh giá . Mẫu kiểm tra tài liệu có thể đảm bảo mục tiêu về tính hiệu lực ( hiện hữu và tồn tại ) , tính đầy đủ , quyền và nghĩa vụ , phân loại trình bày , Công bố . Các mẫu khác cũng vậy .

Em muốn hỏi xem ở Việt Nam mình hiện nay , các công ty của Việt Nam và nước ngoài thường sử dụng các phương pháp kiểm toán nào để đảm bảo được đầy đủ các mục tiêu đối với mỗi phần hành . Mong các anh chị có kinh nghiệm cho em ý kiến !!!
 

Xem nhiều