Đếm theo điều kiện trong excel

 • Thread starter rosy84
 • Ngày gửi
R

rosy84

Guest
29/10/09
6
0
0
Bac ninh
Anh chị em giúp em viết 1 macro đếm theo điều kiện

Đếm theo điều kiện LWA và WP đựoc coi là giống nhau Nếu nó liên tiếp nhau thì hiển thị kết quả.là tổng của những ô có dữ liệu
Nếu mà cứ cách 1 ô thì lại có 1 ô có kết quả là LWA hoặc WP thì ghi lại là 1 Những thứ còn lại thì không quan tâm.
 

Đính kèm

 • example.rar
  302.8 KB · Lượt xem: 185
Sửa lần cuối:
L

loanman

Sơ cấp
8/6/09
20
0
1
53
TpHCM
Cái điều kiện của bạn khó hiểu quá!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
S

SA_DQ

Cao cấp
29/6/05
490
75
28
64
HCM city
Bạn này đưa bài lên 2 diễn đàn

Mình cải tiến lần cuối đây; Còn khoảng 0.6-0.7gy

Mã:
Option Explicit
[B]Sub DemLWA_WP()[/B]
 On Error GoTo Loi_
 Dim Rng As Range, Clls As Range, sRng As Range, fRng As Range
 Dim Dem As Byte, Max_ As Byte, MyColor As Byte, So1 As Byte
 Dim Jj As Long, lRow As Long, Timer_ As Double
 
 Application.ScreenUpdating = False
  lRow = Cells.Find(What:="*", After:=Cells(1, 1), SearchOrder:=xlByRows, _
   SearchDirection:=xlPrevious).Row
 Timer_ = Timer()
 For Jj = 6 To lRow
  Set fRng = Rows(Jj).Find("W", , xlFormulas, xlPart)
  If Not fRng Is Nothing Then
   Set Rng = Range(fRng.Offset(, -1), Cells(Jj, 255).End(xlToLeft))
   With Application.WorksheetFunction
     So1 = .CountIf(Rng, "*" & "W" & "?")
   End With
   Select Case So1
   Case 1
     Cells(Jj, 1).Value = 1
   Case 2
     Cells(Jj, 1).Value = IIf(InStr(fRng.Offset(, 1).Value, "W"), 2, 1)
   Case Is > 2
     Dem = 0
     For Each Clls In Rng
      With Clls
        If .Value <> "" And InStr(.Value, "W") > 0 Then
         Dem = Dem + 1:       If Max_ < Dem Then Max_ = Dem
        ElseIf .Value = "" Or InStr(.Value, "W") = 0 Then
         If Max_ < Dem Then Max_ = Dem
         Dem = 0
        End If
      End With
     Next Clls
     Cells(Jj, 1).Value = Max_:     Max_ = 0
   End Select
  End If
 Next Jj
 MyColor = [A5].Interior.ColorIndex + 1:      [A2] = Timer() - Timer_
 [A5].Interior.ColorIndex = IIf(MyColor > 41, 34, MyColor)
Err_:      Exit Sub
Loi_:      [A5].Interior.ColorIndex = 35
  Resume Err_
[B]End Sub[/B]
 
T

thuylysu

Guest
4/9/09
1
0
0
54
hcmc
Hướng dẫn sử dụng các hàm trong excel

Mình có 1 bảng tiến độ dự án muốn đếm các dự án có cùng từ 2 dữ liệu trở lên thì nên dùng hàm gì là đúng nhất, các bạn chỉ giáo dùm nhe!

Thanks
 

Xem nhiều