Từ 01/05/2010 mức lương tối thiểu chung sẽ là 730.000 đồng/tháng

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,915
16
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG
--------------------------
CHÍNH PHỦ

  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  • Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
  • Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010;
  • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:​


Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng.

Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
3. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Điều 3. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm cơ sở:

1. Tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này.
2. Tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.
3. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Điều 4. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm từ các nguồn:

1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) đối với từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ. Riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).
3. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính có thu.
4. Sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương.
5. Ngân sách trung ương bảo đảm:
a) Bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện mức lương tối thiểu chung trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này nhưng vẫn còn thiếu;
b) Hỗ trợ những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn với mức bình quân 2/3 so với mức lương tối thiểu chung đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ở thôn và tổ dân phố được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Điều 5. Kinh phí khi thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với người lao động làm việc trong các công ty quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 do công ty bảo đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh.

Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung cho từng thời kỳ; hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với các công ty quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị định này; hướng dẫn tính trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007.
2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định này.
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:
a) Hướng dẫn việc tính toán, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Điều 4 Nghị định này;
b) Thẩm định và bổ sung kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị định này và bảo đảm nguồn bổ sung có mục tiêu đối với những địa phương khó khăn theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Nghị định này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010.
Các quy định nêu tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.
2. Bãi bỏ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
3. Thay thế khoản 1 Điều 3 Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động như sau:
“1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định này áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính đơn giá tiền lương.
Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty nhà nước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung; trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương”.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng​

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế NN, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).


 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Quả đúng có nhầm 2010 thành 2020. Chắc dạo này, con nguời chúng ta mắt ai cũng yếu dần chăng?

Hương85 ui, con thử xem cái nhầm của bố chính là ở chỗ này nề :wall: :wall: :wall:

http://www.molisa.gov.vn/news/detai...-dong-len-730-000-dong/thang-tu-ngay-1/5/2010

942vmnluuzklwsd.JPG
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,079
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
ủa, chỉ thấy áp dụng cho khối nhà nước, đâu thấy áp dụng cho khối dân doanh đâu?

tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước
Mà có Luật doanh nghiệp Nhà nước sao ta? Sao mình hỏng biết luật này cà?
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
ủa, chỉ thấy áp dụng cho khối nhà nước, đâu thấy áp dụng cho khối dân doanh đâu?

Lâu lâu, được Thầy Vũ quan tâm các thông tin này.

Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 Qui định mức lương tối thiểu chung

Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
3. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Điều 3. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm cơ sở:

1. Tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này.
2. Tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.
3. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung

tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước
Mà có Luật doanh nghiệp Nhà nước sao ta? Sao mình hỏng biết luật này cà?

Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước. Điều chỉnh quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước với người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Tải Luật Doanh nghiệp nhà nước hoặc tải file Word từ webketoan

Nhân đây xin gởi Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 Qui định mức lương tối thiểu chung bằng Word đã được nén lại nè
 
T

Ton Phuong Linh

Sơ cấp
8/11/09
49
0
6
Ha Noi
Ko biết tiền ăn ca có thay đổi không nhỉ, theo TT số 10 Bộ LDTBXH thì mức ăn ca tối đa là 550.000 đồng, khi mà mức lương co bản là 650.000 giờ mức lương co bản tăng rồi thì ăn ca cũng phải tăng chứ nhỉ? Mình đoán chắc Bộ LDTBXH cũng sẽ ra thông tư mới hướng dẫn nghị định 28 thôi và sẽ điều chỉnh tiền ăn ca. Bạn nào có thông tin gì mới về việc này thông báo cho mọi người nhé!
 
T

tientcnn2

Guest
27/3/08
1
0
1
35
43 nguyen chi thanh, p9, q5
Lương tối thiểu tăng lên 730k. Đó là tăng cho vùng thấp nhất hay là tăng chung cho toàn bộ khối nhà nước vậy! Theo mình biết thì thông tư trước khu vực mình tăng lương tối thiểu lên 810k. Vậy đến 1/5 lương tối thiểu của mình là 730k hay 810k?
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
 
T

Ton Phuong Linh

Sơ cấp
8/11/09
49
0
6
Ha Noi
Theo mình hiểu thì mức lương tối thiểu chung là dùng cho toàn quốc, còn trước đó có NGhị định 97, và 98 ngày 30/10/2009 có quy định về mức lương tối thiểu vùng, thì DN mình ở HN đã áp dụng mức lương tối thiểu là 980.000 VNĐ từ 01/01/2010 rồi.
Thực chất hai Nghị định 97, 98 và 28 này nó khác nhau như thế nào mình cũng ko hiểu lắm, mình cũng mới làm về lĩnh vực lương nên cũng ko hiểu lắm, bạn nào biết giải thích giúp nhé!
Mình muốn hỏi thêm đã có THông tu hướng dẫn nghị định 28 chưa? và mức ăn trưa mới có thay đổi ko? trước là 550.000 giờ là bao nhiêu?
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
36
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2010

Mình gửi các bạn công văn về việc thực hiện mức lương tối thiểu chung của BHXH TP. HCM là 730.000d áp dụng từ ngày 01/05/2010 để các bạn tham khảo
Thân ^.^
 

Đính kèm

  • 719-BHXH-PTHU.pdf
    46.6 KB · Lượt xem: 115
P

phicom

Guest
2/2/10
4
0
0
36
hcm
Vậy mức lương tối thiểu là 730 hay là 980 ??Lương tối thiểu tăng mình có cần làm lại thang bâc lương ko vậy bạn ?
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
36
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Vậy mức lương tối thiểu là 730 hay là 980 ??Lương tối thiểu tăng mình có cần làm lại thang bâc lương ko vậy bạn ?

Mức lương tối thiểu vùng 1: gồm các quận ở TP. HCM và TP. Hà nội là 980.000 áp dụng từ 1/1/2010
Còn mức lương 730.000 là mức lương tối thiểu chung sẽ áp dụng mới từ 01/05/2010

Việc xây dựng thang bảng lương dựa trên mức lương tối thiểu nào thì bạn đọc bài trên của Bác Kế toán Già Gân
Thân
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều