Kế toán đối với Quỹ đầu tư phát triển

  • Thread starter dauphong
  • Ngày gửi
D

dauphong

Guest
12/4/05
3
0
0
44
HCMC
Hì, em mong các sư huynh, sư tỷ giúp em một số vấn đề sau:

1. Quỹ Đầu tư phát triển Quỹ Hỗ trợ phát triển khác nhau ở chỗ nào?

2. Em được biết các Quỹ Đầu tư phát triển đều áp dụng chế độ kế toán theo chuẩn của Quỹ Đầu tư phát triển quốc gia, tức là theo thông tư 1475 (hình như là số này, em không nhớ rõ) của Bộ Tài Chính (và hình như Bộ cũng vừa mới ban hành một văn bản mới về vấn đề này) nhưng hiện nay em tìm mãi trong các cơ sở dữ liệu Luật trong đó có cả trang Luật Việt Nam nhưng em vẫn chưa có được văn bản này. Em mong các sư huynh, sư tỷ nào đã có được văn bản này thì cho em xin với hoặc chí ít thì cho em xin biết một số nội dung được nêu trong văn bản này đề tiện trong việc nghiên cứu của em.

Em xin cán ơn các sư huynh, sư tỷ trước :food-smil
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn đề cập tới vấn đề này chắc không phải nói về Kế toán quỹ đầu tư phát triển trong một doanh nghiệp mà nói đến tầm vĩ mô hơn, đó là Nhà nước?

Hiện nay, Thông tư số 51/2005/TT-BTC ban hành ngày 20/06/2005 có "Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển", bạn thử tham khảo xem sao nhé!

Trong quỹ hỗ trợ phát triển có cả quỹ đầu tư phát triển nữa.
 

Đính kèm

  • TT51-2005.rar
    32.6 KB · Lượt xem: 386
D

dauphong

Guest
12/4/05
3
0
0
44
HCMC
Quỹ Hỗ trợ phát triển

Theo Quyết định về Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ Phát triển, do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/3, Quỹ này là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, chỉ cần bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí.

Quỹ hỗ trợ Phát triển là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống; được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

Các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Quỹ được sử dụng trong những lĩnh vực cho vay đầu tư và cho vay dự án theo Hiệp định của Chính phủ; cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng đầu tư; trả nợ vốn huy động; thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng đầu tư; trả nợ vốn huy động; thực hiện nghiệp vụ ủy thác, nhận ủy thác; thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của Thủ tướng.

Quỹ Đầu tư phát triển (mà cụ thể là Quỹ Đầu tư phát triển Tp.HCM)

Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) được thành lập theo quyết định số 644/TTg ngày 10/09/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Là một tổ chức tài chính nhà nước, HIFU quản lý vốn, huy động vốn để đầu tư vào các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và một số lĩnh vực công nghiệp then chốt của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động:
- Huy động vốn trung và dài hạn trong và ngoài nước.
- Đầu tư các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
- Tham gia các hoạt động trên thị trường vốn.
- Tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn ủy thác từ ngân sách nhà nước, các tổ chức và cá nhân.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư.

=> Tham khảo các nội dung trên có thể thấy Quỹ Đầu tư phát triển "có thể" là cụ thể hoá một số mảng đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển nhưng nói "Trong quỹ hỗ trợ phát triển có cả quỹ đầu tư phát triển nữa" như sư tỷ Nguyen Tu Anh như trên có chính xác không khi trong tất cả các văn bản pháp quy liên quan đến Quỹ Đầu tư phát triển thì không có mảng nào nhắc đến Quỹ Hỗ trợ phát triển cả, thậm chí chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển cũng không được áp dụng theo chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Hỗ trợ phát triển?????

Mong các sư huynh, sư tỷ tiếp tục giúp đỡ em trong vấn đề này ah? Và đặc biệt là cái chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ hỗ trợ phát triển ấy... em tìm mãi mà chẳng ra...
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
dauphong nói:
"Trong quỹ hỗ trợ phát triển có cả quỹ đầu tư phát triển nữa" như sư tỷ Nguyen Tu

Anh như trên có chính xác không

Bạn đã xem kỹ phần VIII nội dung của Thông tư này chưa? Mình sẽ trích dẫn nhé!

VIII - PHÂN PHỐI THU NHẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ

1. Phân phối thu nhập :

Chênh lệch thu, chi tài chính hàng năm sau khi trả tiền phạt do vi phạm các quy định của pháp luật, được

phân phối như sau :

- Trích 50% vào quỹ đầu tư phát triển ;

- Trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Mức trích hai quỹ tối đa bằng 3 tháng lương thực hiện. Tỷ lệ phân

chia hai quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quyết định;

- Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ, mức trích là số còn lại sau khi trích lập các quỹ trên.

2. Mục đích sử dụng các quỹ được trích lập :

2.1. Quỹ đầu tư phát triển được sử dụng để đầu tư, đổi mới công nghệ trang thiết bị, điều kiện làm việc

cho Quỹ theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.

2.2. Quỹ khen thưởng dùng để:

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động, thành tích của mỗi cán bộ, viên

chức làm việc tại Quỹ hỗ trợ phát triển. Mức thưởng do Tổng giám đốc quyết định theo đề nghị của Chủ

tịch công đoàn.

- Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể của Quỹ hỗ trợ phát triển có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy

trình nghiệp vụ mang lại hiệu quả. Mức thưởng do Tổng giám đốc Quỹ quyết định.

- Thưởng cho cá nhân và đơn vị ngoài Quỹ hỗ trợ phát triển có quan hệ, hoàn thành tốt những điều kiện

hợp đồng, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của Quỹ. Mức thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

quyết định.

2.3. Quỹ phúc lợi dùng để:

- Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung vốn xây dựng các công trình phúc lợi của Quỹ hỗ trợ phát

triển, góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị theo hợp

đồng thoả thuận.

- Chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ

phát triển.

- Đóng góp cho Quỹ phúc lợi xã hội, hỗ trợ đoàn thể.

- Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển.

- Chi các hoạt động phúc lợi khác.

Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Quỹ hỗ trợ phát triển để quản

lý, sử dụng qũy này.

2.4. Quỹ bổ sung vốn điều lệ dùng để bổ sung vốn điều lệ.
 
D

dauphong

Guest
12/4/05
3
0
0
44
HCMC
Nhưng sư tỷ ơi, Quỹ Đầu tư phát triển nêu trong phần VIII đó chỉ là một khoản mục trong bảng cân đối của Quỹ Hỗ trợ phát triển, còn cái Quỹ đầu tư phát triển mà đệ đang hỏi ở đây là một pháp nhân, mà cụ thể nó cũng là một tổ chức tài chính nhà nước y chang như cái Quỹ Hỗ trợ phát triển vậy đó...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA