Xuất dữ liệu ra file text và nhập dữ liệu từ file text

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi luongvanluyen, 2 Tháng chín 2005.

16,314 lượt xem

 1. luongvanluyen

  luongvanluyen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  HCM CITY
  Chào các bạn,
  Có đôi lúc các bạn muốn xuất dữ liệu ra file text nhằm lưu trữ hay phân phát...(Có rất nhiều lý do) thì phải làm sao?
  Tôi xin giới thiệu các bạn một đọan mã đơn giản sau, nhưng các bạn chú ý rằng các bạn phải tham chiếu đến Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library trong Reference của mình.
  Giả sử trên file excel tôi dự định xuất ra có khối dữ liệu tên MaVatTu gồm:
  Cột Mã, Mô tả, Đvt, Tồn ĐK, Nhập từ Nhà Cung cấp, Nhập từ Sản xuất, Xuất đi gia công, Xuất vào sản xuất, Tồn hiện tại.
  Mục đích của tôi là xuất ra file "VatTuTon.txt" của cùng thư mục File excel của tôi. Và chỉ xuất ra các vật tư có số lượng tồn lớn hơn 0. Tôi có đọan mã như sau:
  Sub XuatTonHienTaiRaFileText()
  Dim theFileName As String
  Dim FileNum
  Dim bRange As Range
  Dim Hang As Long, Cot As Integer, i As Long
  Dim MaVatTu As String * 15, MoTa As String * 50, DVT As String * 5
  Dim TonHienTai As Double
  Dim bStrTonHienTai As String * 15
  Dim bStrDuaVao As String
  theFileName = GetLocalDirectory & "VatTuTon.txt"
  FileNum = FreeFile
  Set bRange = Range("MaVatTu")
  Hang = bRange.Rows.Count: Cot = bRange.Columns.Count
  ' Mo file de dua vao
  Open theFileName For Output As FileNum
  'Toi dua ten cac cot vao truoc
  'Voi chu y dinh dang chieu dai cua cac truong du lieu
  Print [HASHTAG]#FileNum[/HASHTAG], "Ma vat tu |Mo ta |Dvt | "
  For i = 1 To Hang
  'Quet qua va xuat ra file
  With bRange
  MaVatTu = Trim(.Cells(i, 1))
  MoTa = Trim(.Cells(i, 2))
  DVT = Trim(.Cells(i, 3))
  TonHienTai = CDbl(.Cells(i, 9))
  bStrTonHienTai = CStr(TonHienTai)
  bStrDuaVao = MaVatTu & "|" & MoTa & "|" & DVT & "|" & bStrTonHienTai
  If MaVatTu <> "" And TonHienTai <> 0 Then
  Print [HASHTAG]#FileNum[/HASHTAG], bStrDuaVao
  End If
  End With
  Next i
  Close FileNum ' Dong file lai
  Set bRange = Nothing
  End Sub
  Function GetLocalDirectory() As String
  Dim TStr
  TStr = ActiveWorkbook.Path
  If Right(TStr, 1) <> "\" Then TStr = TStr & "\"
  GetLocalDirectory = TStr
  End Function

  Sau đó từ một file excel khác tôi lại viết thủ tục để tôi nhập các dữ liệu trên vào. Kỹ thuật cũng giống trên dùng ADO.
  Với chú ý là file excel tôi dự định import dữ liệu vào có sheet tên "Data", và hàng dữ liệu tôi định bắt đầu đưa ra là "A2" của sheet này.

  Sub GetTextFileData(ByVal strSQL As String, ByVal strFolder As String, ByVal rngTargetCell As Range)
  ' example: GetTextFileData "SELECT * FROM filename.txt", _
  "C:\FolderName", Range("A3")
  ' example: GetTextFileData "SELECT * FROM filename.txt WHERE fieldname = 'criteria'", _
  "C:\FolderName", Range("A3")
  Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, f As Long
  Dim bDem As Long
  If rngTargetCell Is Nothing Then Exit Sub
  Set cn = New ADODB.Connection
  On Error Resume Next
  cn.Open "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" & _
  "Dbq=" & strFolder & ";" & _
  "Extensions=asc,csv,tab,txt;"
  On Error GoTo 0
  If cn.State <> adStateOpen Then Exit Sub
  Set rs = New ADODB.Recordset
  On Error Resume Next
  rs.Open strSQL, cn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
  On Error GoTo 0
  If rs.State <> adStateOpen Then
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  Exit Sub
  End If

  'Bat dau xuat ra file
  With rngTargetCell
  bDem = 0

  rs.MoveFirst
  While Not rs.EOF
  .Offset(bDem, 0).Value = Mid(rs.Fields(0).Value, 1, 15)
  .Offset(bDem, 1).Value = Mid(rs.Fields(0).Value, 17, 50)
  .Offset(bDem, 2).Value = Mid(rs.Fields(0).Value, 68, 5)
  .Offset(bDem, 3).Value = Mid(rs.Fields(0).Value, 74, 15)
  bDem = bDem + 1
  rs.MoveNext
  Wend

  End With
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  End Sub
  Function GetLocalDirectory() As String
  ' Lay duong dan cua Active workbook
  ' Va bao dam rang co "\" cuoi duong dan
  Dim TStr
  TStr = ActiveWorkbook.Path
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If Right(TStr, 1) <> "\" Then TStr = TStr & "\"
  GetLocalDirectory = TStr
  End Function
  Function GetLocalDirectoryWT() As String
  ' Lay duong dan cua Active workbook
  ' Va bao dam rang khong co "\" cuoi duong dan

  Dim TStr
  TStr = ActiveWorkbook.Path
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If Right(TStr, 1) = "\" Then TStr = Mid(TStr, 1, Len(TStr) - 1)
  GetLocalDirectoryWT = TStr
  End Function

  Sub NhapDuLieu()
  Dim bRange As Range
  Dim TenThuMuc
  'Xoa du lieu truoc khi dua du lieu vao
  Set bRange = Range("DuLieuXoa")
  bRange.Clear
  TenThuMuc = GetLocalDirectoryWT
  Call GetTextFileData("SELECT * FROM VatTuTon.txt", TenThuMuc, Range("A2"))
  End Sub

  Tại sheet "Data" tôi định dạng hàng đầu tiên như sau:
  A1: Mã vật tư; B1: Mô tả; C1: Đvt; D1: Số lượng tồn hiện tại
  và tôi tạo một nút lệnh gọi thủ tục NhapDuLieu như trên.
  Thế là tôi đã giới thiệu sơ lược dùng ADO để xuất và lấy dữ liệu.
  Tham khảo từ trang web Erlandsen Data Consulting, Vovisoft

  Lương Văn Luyện
   
  Last edited: 2 Tháng chín 2005
  #1
 2. luongvanluyen

  luongvanluyen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  HCM CITY
  To:All,
  Trong chương trình này còn thiếu một phần quan trọng không biết có ai phát hiện không? Nếu phát hiện tôi sẽ đãi một chầu! Linh đình! Hì Hì Hì
  Hình như các bạn không quan tâm vấn đề này lắm...Nhập/Xúất dữ liệu?
  Lương Văn Luyện
   
  #2
 3. poss_lp

  poss_lp Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha noi
  Hi ban! Toi thay hien nay cac phan mem ke toan deu co phan xuat khau du lieu day chu nhi.
   
  #3
 4. workman

  workman Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  372
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Thật ra tôi chỉ dốt đặc về việc này nên không dám bình luận bậy bạ, sợ bác Luyện cười cho. Tuy nhiên tôi nghĩ mãi mà chưa hiểu tại sao lại phải xuất ra text nhỉ? Hiện giờ máy nào mà chẳng có excel.

  Thông thường nếu ta có nhiều database khác nhau thì thường chỉ có nhu cầu xuất ra dạng chuẩn csv là đáp ứng được gần hết. Tôi dùng hệ thống kế toán chạy trên SQL, link với mấy cái Electronic Banking đều thông qua dạng csv cả, thấy chạy ngon lắm.
   
  #4
 5. luongvanluyen

  luongvanluyen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  HCM CITY
  To: workman,
  Vấn đề này đã có nhiều bạn đặt vấn đề rồi. Đối với bản thân tôi thì tôi gặp vấn đề như thế này. Tôi có một file theo dõi vật tư, tôi để ở chế độ share. Thì mọi người đều có thể mở để xem tồn hiện tại. Với lý do này nên tôi mới lập trình để yêu cầu cô nhân viên nhập dữ liệu xong rồi xuất dữ liệu ra file text (Thật sự ra file excel cũng được...) Rồi từ một file excel khác hay một chương trình viết bằng VB mọi người ở mọi máy đều có thể xem tồn hiện tại. Vấn đề xuất ra file text này còn có một ý nghĩa khác là tổng hợp số liệu từ các client (các nhà máy con, các phân xưởng con...) rồi gởi dữ liệu về (đỡ sợ virus) văn phòng và tại đây chúng ta có thể tổng hợp số liệu một cách dễ dàng. Đây cũng là vấn đề có một người bạn ở HN hỏi tôi. Vì anh này có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh đều sử dụng file excel định dạng khác nhau. Và vấn đề tổng hợp số liệu lúc này sẽ gặp khó khăn.
  Nhân tiện đây, khi dùng ADO để nhập dữ liệu vào file excel các bạn cũng phải chú ý là phải có một file Schema.ini với nội dung như sau:
  [VatTuTon.txt] 'Tên file bạn muốn nhập
  Format=Delimited(|) 'Các trường dữ liệu cách nhau bởi dấu |
  ColNameHeader=True 'Có tên trường ở hàng đầu
  MaxScanRows=0
  CharacterSet=ANSI

  Như vậy là bạn có thể dùng ADO để nhập dữ liệu này vào excel hay các database khác.

  Các bạn có thể chia sẻ vấn đề này tại đây.

  Lương Văn Luyện
   
  #5
 6. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Chúng ta có thể tham khảo code của ASAP về việc import dữ liệu từ file text mà các trường dữ liệu cách nhau bởi "|". Nhưng nó sẽ không được linh động nếu bạn vừa nhập liệu vừa kiểm tra dữ liệu, lọc trước khi nhập vào.
  Lê Văn Duyệt

  Sub Import_InsertTextFileDelimitedBar()
  Call ASAPChkProtSheet
  Call ASAPChkRange
  FileToOpen = Application.GetOpenFilename("Text file (*.*), *.*", , "ASAP Utilities - insert text file")
  If FileToOpen <> False Then
  Set SaveLoc = ActiveCell
  For Each OpenWorkbook In Application.Workbooks
  If OpenWorkbook.FullName = FileToOpen Then
  GoTo AlOpen
  Else
  End If
  Next OpenWorkbook
  Application.ScreenUpdating = False
  On Error Resume Next
  Workbooks.OpenText Filename:=FileToOpen, DataType:=xlDelimited, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=False, Comma:=False _
  , Space:=False, Other:=True, OtherChar:="|"
  ActiveSheet.UsedRange.Copy Destination:=SaveLoc
  Application.CutCopyMode = False
  ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
  Set SaveLoc = Nothing
  Else
  End If
  Exit Sub
   
  #6
 7. vu thanh daat

  vu thanh daat Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  bác có code xuất nhập ra file .txt bằng ngôn ngữ vb.net ko
   
  #7

Chia sẻ trang này