Các file excel sổ sách kế toán

  • Thread starter levanton
  • Ngày gửi
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
1. NKC_ NKSC theo quyết định 15, đã cập nhật thông tư 244:
Download: SosachKT_QD15_TT244.rar

2. File Nhập Xuất Tồn; Công Nợ phải thu phải trả, Doanh thu, giá vốn
Download: NXT_CongNo_DoanhThu.rar

Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành làm cho các file sổ sách kế toán excel trước cần được bổ sung, cập nhật kịp thời. Mặt khác do yêu cầu tự động hóa trong việc xác định thuế TNDN tạm tính và quyết toán thuế, mình đã sửa, nâng cấp file cũ thành file mới, file này dùng cho cả hình thức
- NHẬT KÝ CHUNG
- NHẬT KÝ SỔ CÁI

Có những tính năng như sau :

- Cho phép tách chi tiết công nợ phải thu, phải trả để ghi vào các chỉ tiêu nợ trong Bảng Cân đối kế toán
- Xác định đối tượng tập hợp chi phí phục vụ tính gía thành
- Lập báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp khi chọn mã LCTT
- Chọn mã chi phí không được trừ khi xác định chi phí tính thuế TNDN bằng cách chọn mã ( mã này được lấy theo các mã trong Mẫu 01-3TNDN theo thông tư 60 và trên các Phần mềm HTKK)
- Xác định chi phí theo yếu tố trong Bảng thuyết minh BCTC


Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng các file excel trên như sau :
I. Khai báo số dư:
1 Số dư TK : Vào sheet CDPS
2.Số dư công nợ : vào sheet THNo
3.Chi phí sxdd : vào sheet tonghopZ
II. Số phát sinh:
Nguyên tắc là sử dụng TK cấp nhổ nhất trong bảng CDPS để định khoản, ví dụ : bạn chọn 5111, 5112,,, chứ không phải 511
TK 3331: chọn 33312, 33311 chứ không phải 3331

1. Cách đặt số ctu:
- Thu: nếu 1 Nợ / 2 Có: ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PT ( hoặc T...), ngày giống nhau
- Chi: nếu 1 Có:/ 2 Nợ : ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PC( hoặc C...), ngày giống nhau
- Hóa đơn đầu vào, đầu ra chưa thành toán: Ghi số hóa đơn
- Đối với phiếu xuất hàng bán, ghi hóa đơn, doanh thu, thuế GTGT 2 dòng, còn giá vốn xuất PX...

2.In phiếu thu, phiếu chi : vào sheet inthu, inchi để chọn in

3. Cách đặt mã công nợ
- muốn thêm khách hàng, nhà cung cấp, nviên tạm ứng vào sheet THno, đặt mã.
- Khi nhập ở sheet PHATSINH liên quan công nợ thì chọn cột MãCnơ để chọn mã KH, NCC liên quan
4. Mã chi phí : tương tư
5. Mã lưu chuyển tiền tệ:
Các mã LCTT theo PP trực tiếp có sẵng trong mẫu của BTC, trong file cũng đã có sẵn mã, khi nào có thu, chi liên quan vốn bằng tiền thì chọn mã phù hợp.
Mã LCTT tham thảo ở phần cuối của mã chi phí Z, hoặc phần hướng dẫn họcnhanh.
6. Xem công nợ
Tổng hợp:
Vào sheet TH nợ, chọn tài khoản
Chi tiết Nợ:
Vào sheet chi tiết Nợ, chọn mã KH, ở ô màu xanh

7 Kiềm tra công việc:
- Số phát sinh TH : Thỉnh thoàng các bạn xem CDPS xem có sai lệch số phát sinh không. Nếu Có, bạn xem lại phần Phát sinh định khoản sai tài khoản.
- Chi tiết Nợ : nếu có sai lệch là do định khoản mà không chọn mã công nợ

8. Mã chi phí bị loại : khi nào có định khoản liên quan đến khoản chi phí bị loại : không có hóa đơn chứng từ, chi nộp phạt vi phạm hành chính, truy thu,....kế toán chọn mã.

9. Mã chi phí sản xuất theo yếu tố:
Chi phí sản xuất kinh doanh nằm rải rác ở nhiều TK : 621, 622, 627, 623, 142, 242, 642, 641,... trong khi trong Bảng Thuyết minh BCTC lại yêu cầu cộng, vì vậy khi có hạch toán chi phí liên quan yếu tố nào thì chọn mã yếu tố để chương trình cộng số liệu vào Bảng TM BCTC

10. File kèm theo trên khi sử dụng hình thức NHẬT KÝ SỔ CÁI :
- Không chọn in sheet SỔ CÁI và sheet NKC, người dùng có thể xóa bỏ hoặc để tham khảo
- Ẩn các cột không cần thiết, trong file, dòng cuối ờ sheet phat sinh có đánh dấu "x" là các cột để lại và in NKSC

Lưu ý : Trong phần Sổ cái trong mẫu sổ NKSC nhiều cột của nhiều TK. Trong file ở sheet phát sinh) chỉ để lại 8 cột cho 4 tài khoản: vì đã số chúng ta dùng, in từ giấy A4, vì vậy khi cần xem TK nào, chúng ta chỉ việc gõ số TK vào ở 1 trong 4 tài khoản để xem số liệu của TK đó. Khi in, chúng ta lần lượt nhập 4 tài khoản cấn in, in xong nhập 4 tài khoản khác, như vậy cho đến khi in hết các TK có số liệu trong Bàng CDPS. (Phần này mình gửi lên diễn đàn rất lâu, nhiều bạn tải về, biết xử lý dùng, một số bạn cũng chưa hiều, tưởng đâu chương trình bị thiếu, cũng hơi oan)

C - CTGS :
- Sau khi hoàn thành xong các phần hướng dẫn chung, chúng ta đã có các BCTC, việc lập CTGS, Sổ Đăng ký CTGS và Sổ cái chỉ lả việc hợp thức hóa số liệu , sổ sách. Các bạn thấy như vậy là chưa đúng với trình tự hạch toán theo hình thức này, nhưng là 1 giải pháp xử lý số liệu, sổ sách.
Người làm kế toán có thể có nhiều cách để thực hiện việc này, tuy nhiên cách làm trong file chỉ lá trong nhiều cách.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DANIEL, qua thực nghiệp và kiềm tra nhận thấy sự kết hợp hình thức kế toán CTGS với việc quản lý số liệu ghi Có TK/ Nợ các TK liên quan (có vẻ theo trường phái NKCT) là 1 cách tốt nhắm tránh nhầm lần, lặp lại nghiệp vụ kinh tế nên đã chọn cách này cho thiết lập công thức cho các sổ lien quan CTGS.

Cách thao tác như sau :
- In Bảng CDPS
- Vào sheet CTGS, lần lượt chọn in từng tài khoản có phát sinh Có trong Bảng CDPS, mỗi khi in CTGS. Thì các bạn nên in luôn Bảng Kê chứng tư cùng loại.
- Sau đó lấy số liệu ở CTGS nhập vào sheet PSCTGS, có thề dung chức năng sort data và copy số liệu sau mỗi lần chọn in CTGS để chuyển số liệu vào PSCTGS cho chính xác.
- Sau khi nhập hết số liệu ở CTGS vào PSCTGS, công việc nhập số liệu kết thúc. Kế toán chọn xem in kiềm tra:
+ Số liệu ở Bảng Đăng Ký CTGS = Tồng số cộng ở CDPS = Tồng số phát sinh ( sheet PHATSINH) = Tồng số phát sinh ( sheet PSCTGS)
+ Số liệu trên SỔ CÁI từng TK = SỐ PS NỢ, PS CÓ trên bảng CDPS.
 
Sửa lần cuối:
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
File NKC & CTGS theo quyết định 48

Các bạn tải về sử dụng, cách sử dụng như file qd 15:

Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng các file excel trên như sau :
I. Khai báo số dư:
1 Số dư TK : Vào sheet CDPS
2.Số dư công nợ : vào sheet THNo
3.Chi phí sxdd : vào sheet tonghopZ
II. Số phát sinh:
Nguyên tắc là sử dụng TK cấp nhổ nhất trong bảng CDPS để định khoản, ví dụ : bạn chọn 5111, 5112,,, chứ không phải 511
TK 3331: chọn 33312, 33311 chứ không phải 3331

1. Cách đặt số ctu:
- Thu: nếu 1 Nợ / 2 Có: ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PT ( hoặc T...), ngày giống nhau
- Chi: nếu 1 Có:/ 2 Nợ : ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PC( hoặc C...), ngày giống nhau
- Hóa đơn đầu vào, đầu ra chưa thành toán: Ghi số hóa đơn
- Đối với phiếu xuất hàng bán, ghi hóa đơn, doanh thu, thuế GTGT 2 dòng, còn giá vốn xuất PX...

2.In phiếu thu, phiếu chi : vào sheet inthu, inchi để chọn in

3. Cách đặt mã công nợ
- muốn thêm khách hàng, nhà cung cấp, nviên tạm ứng vào sheet THno, đặt mã.
- Khi nhập ở sheet PHATSINH liên quan công nợ thì chọn cột MãCnơ để chọn mã KH, NCC liên quan
4. Mã chi phí : tương tư
5. Mã lưu chuyển tiền tệ:
Các mã LCTT theo PP trực tiếp có sẵng trong mẫu của BTC, trong file cũng đã có sẵn mã, khi nào có thu, chi liên quan vốn bằng tiền thì chọn mã phù hợp.
Mã LCTT tham thảo ở phần cuối của mã chi phí Z, hoặc phần hướng dẫn họcnhanh.
6. Xem công nợ
Tổng hợp:
Vào sheet TH nợ, chọn tài khoản
Chi tiết Nợ:
Vào sheet chi tiết Nợ, chọn mã KH, ở ô màu xanh

7 Kiềm tra công việc:
- Số phát sinh TH : Thỉnh thoàng các bạn xem CDPS xem có sai lệch số phát sinh không. Nếu Có, bạn xem lại phần Phát sinh định khoản sai tài khoản.
- Chi tiết Nợ : nếu có sai lệch là do định khoản mà không chọn mã công nợ

8. Mã chi phí bị loại : khi nào có định khoản liên quan đến khoản chi phí bị loại : không có hóa đơn chứng từ, chi nộp phạt vi phạm hành chính, truy thu,....kế toán chọn mã.

9. Mã chi phí sản xuất theo yếu tố:
Chi phí sản xuất kinh doanh nằm rải rác ở nhiều TK : 142, 242, 154, 6421, 6422,... trong khi trong Bảng Thuyết minh BCTC lại yêu cầu cộng, vì vậy khi có hạch toán chi phí liên quan yếu tố nào thì chọn mã yếu tố để chương trình cộng số liệu vào Bảng TM BCTC

10. File kèm theo trên khi sử dụng hình thức NHẬT KÝ SỔ CÁI :
- Không chọn in sheet SỔ CÁI và sheet NKC, người dùng có thể xóa bỏ hoặc để tham khảo
- Ẩn các cột không cần thiết, trong file, dòng cuối ờ sheet phat sinh có đánh dấu "x" là các cột để lại và in NKSC

Lưu ý : Trong phần Sổ cái trong mẫu sổ NKSC nhiều cột của nhiều TK. Trong file ở sheet phát sinh) chỉ để lại 8 cột cho 4 tài khoản: vì đã số chúng ta dùng, in từ giấy A4, vì vậy khi cần xem TK nào, chúng ta chỉ việc gõ số TK vào ở 1 trong 4 tài khoản để xem số liệu của TK đó. Khi in, chúng ta lần lượt nhập 4 tài khoản cấn in, in xong nhập 4 tài khoản khác, như vậy cho đến khi in hết các TK có số liệu trong Bàng CDPS. (Phần này mình gửi lên diễn đàn rất lâu, nhiều bạn tải về, biết xử lý dùng, một số bạn cũng chưa hiều, tưởng đâu chương trình bị thiếu, cũng hơi oan)

C - CTGS :
- Sau khi hoàn thành xong các phần hướng dẫn chung, chúng ta đã có các BCTC, việc lập CTGS, Sổ Đăng ký CTGS và Sổ cái chỉ lả việc hợp thức hóa số liệu , sổ sách. Các bạn thấy như vậy là chưa đúng với trình tự hạch toán theo hình thức này, nhưng là 1 giải pháp xử lý số liệu, sổ sách.
Người làm kế toán có thể có nhiều cách để thực hiện việc này, tuy nhiên cách làm trong file chỉ lá trong nhiều cách.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DANIEL, qua thực nghiệp và kiềm tra nhận thấy sự kết hợp hình thức kế toán CTGS với việc quản lý số liệu ghi Có TK/ Nợ các TK liên quan (có vẻ theo trường phái NKCT) là 1 cách tốt nhắm tránh nhầm lần, lặp lại nghiệp vụ kinh tế nên đã chọn cách này cho thiết lập công thức cho các sổ lien quan CTGS.

Cách thao tác như sau :
- In Bảng CDPS
- Vào sheet CTGS, lần lượt chọn in từng tài khoản có phát sinh Có trong Bảng CDPS, mỗi khi in CTGS. Thì các bạn nên in luôn Bảng Kê chứng tư cùng loại.
- Sau đó lấy số liệu ở CTGS nhập vào sheet PSCTGS, có thề dung chức năng sort data và copy số liệu sau mỗi lần chọn in CTGS để chuyển số liệu vào PSCTGS cho chính xác.
- Sau khi nhập hết số liệu ở CTGS vào PSCTGS, công việc nhập số liệu kết thúc. Kế toán chọn xem in kiềm tra:
+ Số liệu ở Bảng Đăng Ký CTGS = Tồng số cộng ở CDPS = Tồng số phát sinh ( sheet PHATSINH) = Tồng số phát sinh ( sheet PSCTGS)
+ Số liệu trên SỔ CÁI từng TK = SỐ PS NỢ, PS CÓ trên bảng CDPS.
 
  • Like
Reactions: NHUOCHUE.HOA.3
B

bongcute

Sơ cấp
28/9/11
13
0
0
hn
Em cảm ơn anh, e đã có 1 tài liệu hữu ích cho công việc của mình.em là kế toán mới đi làm cho công ty xây dựng, mà công ty lạicó mỗi mình em. Nhiều lúc em cung không biết phải làm như thế nào nữa.em rất hi vọng được anh giúp đỡ qua mail nhé vì em so khi cần mà không tìm được anh trên web thì làm thế nào.địa chỉ mail của em hangtung2009@gmail.com. Em cảm ơn anh nhé.
 
K

kdungtran

Sơ cấp
28/9/11
3
0
1
43
Ha noi
cảm ơn anh, e đã có 1 tài liệu hữu ích cho công việc của mình.
 
D

ditimmatkhau

Sơ cấp
8/5/11
3
0
0
Hà nội
Một tài liệu rất bổ ích, xin cảm ơn anh!
 
N

ngochan0312

Sơ cấp
21/9/11
6
0
0
tphcm
Cảm ơn rât rat nhieu,nhung sa khi vao sheff so cai chi tiet de kiem tra tung TK minh chi nhin thây so u o tren,con noi dung ben duoi ko chay duoc
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
Cảm ơn rât rat nhieu,nhung sa khi vao sheff so cai chi tiet de kiem tra tung TK minh chi nhin thây so u o tren,con noi dung ben duoi ko chay duoc
Có lẽ do bạn nhập ngày tháng ơ cột C, sheet PHATSINH chưa đúng ngày tháng. Bạn xem lại lần nữa xem. Nếu vẫn chưa tìm ra lý do, bạn co thề gửi email cho iskata2001@yahoo.com nhé

Lần sau bạn nên viết bài có dấu . (bài viết của bạn và của mình sẽ bị xóa vì vi phạm nội qui trong 24h nữa).
 
N

ngochan0312

Sơ cấp
21/9/11
6
0
0
tphcm
Em kiểm tra lại rồi ,em nhập đúng cột C (phát sinh) bảng CDPS đúng,TK 911 đúng,còn các TK khác ko nhảy,Anh giúp em nha,em tìm được phần mềm này của Anh mứng quá trời luôn,vì cty có 1 mình em,trước em phải làm tay từ A-Z.Mà cho em hỏi bên Anh có dạy kế toán trưởng online ko?vì em ở xa qúa nen ko học trực tiếp được .
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
Em kiểm tra lại rồi ,em nhập đúng cột C (phát sinh) bảng CDPS đúng,TK 911 đúng,còn các TK khác ko nhảy,Anh giúp em nha,em tìm được phần mềm này của Anh mứng quá trời luôn,vì cty có 1 mình em,trước em phải làm tay từ A-Z.Mà cho em hỏi bên Anh có dạy kế toán trưởng online ko?vì em ở xa qúa nen ko học trực tiếp được .
Đúng như bài viết trước, do ngày tháng của em chưa đúng trước ngày tháng trong file em làm có dấu ' . Vì vậy các số liệu không link sang các sổ.
Trung tâm đào tạo kế toán Daniel không dạy kế toán trưởng, chỉ dạy cho những người làm kế toán làm được công việc của kế toán trưởng.
 
  • Like
Reactions: hienntt.1604
luanptl

luanptl

Sơ cấp
30/9/11
11
0
0
30
Minh Châu
ui em muốn học nhưng anh có lớp ở hà nội không?tại em mới ra trường chưa biết gì ạh.làm công ty xây dựng khó thế nên em muốn học.Anh ơi anh cho em hỏi với là công ty em làm về đo đạc đất đai ấy ạh thì cần những sổ gì.Em mới làm mà chẳng biết làm tnào,mà lại gần cuối năm rùi chứ.
Em cảm ơn anh na
 
P

phamanh15

Sơ cấp
24/10/11
3
0
0
bình dương
Cám ơn anh vì bào viết rất hữu ích.
Anh ơi, Công ty em làm theo hình thức Chứng từ ghi sổ, vậy anh có tài liệu nào hướng dẫn về hình thức kế toán này không cho em xin với. Địa chỉ mail của em là phamquyen_74@yahoo.com
Cám ơn anh nhiều
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
Ở bài 1 và bài 2 có file excel sổ sách theo QĐ 15 và QĐ 48. Đó là file đa hệ, sử dụng được cho cả 3 hình thức NKC, NKSC, CTGS, các bạn tải về sử dụng.
Tuỳ theo cty đang sử dụng theo QĐ 15 hay QĐ 48 đề tải, và tuỳ theo hình thức đế áp dụng, nội dung có ở phần bài viết, các bạn theo đó đề tải về, sử dụng, không phải xin ai nữa.
 
Sửa lần cuối:
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
T

trangvinhlong

Sơ cấp
5/2/09
1
0
0
Thu duc
Cám ơn anh rất nhiều về bài viết hữu ích.
 
K

kayumy

Sơ cấp
12/3/10
1
0
0
đa nang
Em cám ơn anh nhiều nha! Cám ơn về bài viết,.....!
 
H

hienphan170387

Sơ cấp
6/12/09
8
0
0
hà nội
bác Tồn ơi, sheet phát sinh chỉ có gần 200 dòng, giờ e muốn thêm nữa thì làm thế nào?
thêm dòng rồi cóp công thức xuống ah,
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
bác Tồn ơi, sheet phát sinh chỉ có gần 200 dòng, giờ e muốn thêm nữa thì làm thế nào?
thêm dòng rồi cóp công thức xuống ah,
Ờ sheet PHATSINH nếu thiếu thì thêm dòng, lưu ý là không thêm trên dòng 15, và không dưới dòng cuối cùng.
Sau khi thêm dòng ơ sheet PHATSINH, các sheet số sách khác, có số dòng nhiều ( trừ các sheet BCTC, Quyết toán thuế và các sheet TONGHOP) cũng phải thêm dòng, và ơ các sheet này mới cần copy công thức xuống, còn ở sheet PHATSINH thi không copy xuống.
 

Thành viên trực tuyến

  • Bá Ngữ
  • Hungvinh42234

Xem nhiều

TEXT LINK