Bản tin văn bản pháp luật đợt 2 - tháng 9/2005

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Trang thiết bị được miễn thuế 1 lần – Theo qui định của Chính phủ về Luật dầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì, trang thiết bị phòng khách sạn và trang trí nội thất - giường, tủ, bàn, điện thoại được miễn thuế nhập khẩu một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế, để tạo TSCĐ.

Qui định này không nêu cụ thể các mặt hàng đi kèm theo giường như: đệm, gối, chăn, ga trải giường, tấm phủ giường, áo bọc đệm… được miễn thuế nhập khẩu một lần, nhưng thuộc nhóm trang thiết bị văn phòng khách sạn và trang trí nội thất nên cũng được miễn thuế một lần. (Theo Công văn số 3797/TCHQ-KTTT ngày 16/9/2005).

Truy thu thuế hàng gia công - Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình gia công, tự ý tiêu thụ nội địa hoặc có sự gian lận, trốn thuế sẽ bị truy thu tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận trốn thuế. Căn cứ để tính truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trước đây. (Theo Công văn số 3768/TCHQ-KTTT ngày 16/9/2005).

Lệ phí trong lĩnh vực hải quan – Qui định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan được Bộ Tài chính qui định tại Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC ngày 15/9/2005.

Đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan hải quan thực hiện các công việc về hải quan. Trừ hàng viện trợ nhân đạo; quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội; các cá nhân nước ngoài theo qui chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người;…là không phải nộp phí.

Lệ phí gồm các loại lệ phí làm thủ tục hải quan; lệ phí áp tải hải quan; lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam; phí lưu kho hải quan và phí niêm phong, kẹp chì hải quan. Mỗi loại lệ phí sẽ được qui định mức phí cụ thể, riêng biệt đối với từng loại hàng hoá.

Phí hải quan được thu bằng đồng Việt Nam. Nếu đối tượng nộp phí có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ do nơi nộp phí, lệ phí không có điểm thu đổi ngoại tệ, thì sẽ được thu bằng ngoại tệ trên cơ sở qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam.

Đại lý làm thủ tục hải quan - Điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005).

Khi đã trở thành đại lý hải quan, khi làm thủ tục hải quan, đại lý hải quan nhân danh mình để kê khai, ký tên và đóng dấu trên tờ khai hải quan trên cơ sở hợp đồng đã ký với chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; ký các biên bản do cán bộ hải quan lập có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; xuất trình hàng hoá tại địa điểm được qui định để cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá và chứng kiến việc kiểm tra hàng hoá – Đây là những công việc bắt buộc phải ghi trong hợp đồng giữa đại lý hải quan và chủ hàng, và đại lý hải quan phải có trách nhiệm thực hiện.

Vướng mắc chứng từ thanh toán – Theo Luật định, khi làm thủ tục hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ thanh toán lô hàng xuất khẩu trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Nếu, tên người thanh toán trên chứng từ không phù hợp với tên người thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì việc thanh toán qua bên thứ 3 này phải được thể hiện rõ trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán. Nếu hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán không thể hiện việc thanh toán qua bên thứ 3, doanh nghiệp phải xuất trình thông báo bằng văn bản của người mua nước ngoài về việc bên thứ 3 sẽ thanh toán hộ cho lô hàng xuất khẩu đó. Doanh nghiệp phải cam kết bằng văn bản về việc khai báo thì chứng từ thanh toán này được chấp nhận để làm thủ tục hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu. (Theo Công văn số 3727/TCHQ-KTTT ngày 13/9/2005).

Hạn ngạch dệt may xuất khẩu - Tại Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 09/8/2005, liên Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp đã hướng thực hiện ký qũi/bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu.
Thương nhân có thể chọn một trong hai hình thức ký qũi vào bảo lãnh ngân hàng để đăng ký thực hiện hạn ngạch. Căn cư vào tình hình xuất khẩu, liên Bộ sẽ công bố danh mục và mức tiền ký quĩ, bảo lãnh từng chủng loại hàng để làm căn cứ cho việc nộp tiềnký quỹ và xin bảo lãnh ngân hàng.
Hạn ngạch được cấp theo hình thức nộp tiền ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh chỉ được trực tiếp sản xuất và xuất khẩu, không chuyển nhượng và uỷ thác xuất khẩu. Đối với hạn ngạch có thời hạn hiệu lực 45 ngày trở lên, trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký quỹ/thư bảo lãnh ngân hàng hoặc kể từ ngày được cấp hạn ngạch theo ký quỹ/bảo lãnh ngân hàng mà thương nhân không có khả năng xuất khẩu, thực hiện hạn ngạch được giao như cam kết và có công văn trả hạn ngạch cho Bộ Thương mại thì sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền gốc đã ký quĩ/giải toả thư bảo lãnh ngân hàng;…
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
Hướng dẫn xếp hạng và xếp lương – Ngày 31/8/2005, Bộ LĐTBXH và Bộ Tài chính đồng ban hành Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC, hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước. Áp dụng cho các công ty nhà nước độc lập; công ty thành viên của Tổng công ty nhà nước; và công ty mẹ của các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

(i) Về việc xếp hạng, đối với các công ty đã được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng thì trong vòng 01 năm, kể từ khi Thông tư này có hiệu lực, phải thực hiện việc định hạng lại và trình cấp có thẩm quyền. Đối với công ty thành lập mới thì sử dụng tiêu chuẩn xếp hạng đã được cơ quan có thẩm quyển ban hành để tạm thời định vào hạng II hoặc III. Sau 01 năm kể từ ngày xếp hạng tạm thời phải thực hiện định hàng để xếp hạng chính thức. Sau 03 năm (tròn 36 tháng), kể từ ngày có quyết định xéep hạng, công ty có trách nhiệm định hạng lại của công ty và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

(ii) Về việc xếp lương, công ty được xếp hạng nào thì tuỳ theo chức danh đảm nhận để xếp lương tương ứng theo bảng lương của thành viên chuyên trách. Khi hạng công ty thay đổi thì việc xếp lương cũng thay đổi theo.

Căn cứ tính lương hưu – Đối với lao động làm việc theo các hợp đồng lao động ở các Công ty Nhà nước chuyển thành Công ty Cổ phần; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên; Công ty TNHH Nhà nước hai thành viên trở lên, khi nghỉ hưu được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của 5 năm cuối cùng để làm cơ sở tính lương hưu. Tuy nhiên, với điều kiện công ty đó áp dụng và đăng ký thang lương, bảng lương do Nhà nước qui định; thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theo qui định của Nhà nước; đóng BHXH trên cơ sở mức lương qui định. (Theo Công văn số 3027/LĐTBXH-BHXH ngày 15/9/2005).

Chế độ trả lương – Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc, không qui định trả lương qua tài khoản cá nhân ở ngân hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể triển khai áp dụng trả lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân, nhưng phải được sự đồng ý của người lao động hoặc ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và không gây thiệt hại, phiền hà cho người lao động. (Theo Công văn số 3016/LĐTBXH-TL ngày 15/9/2005).

Chế độ lao động dôi dư – Theo qui định, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, khi sắp xếp lại, công ty đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm nhưng vẫn không bố trí được công việc; người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của công ty nhưng không có việc làm và tại thời điểm sắp xếp lại, công ty vẫn không bố trí được việc làm; và người lao động trong công ty bị giải thể, phá sản thì được hưởng chế độ lao động dôi dư. (Theo Công văn số 2977/LĐTBXH-LĐVL ngày 13/9/2005).

Hợp đồng lao động - Bộ luật Lao động qui định rất rõ về vấn đề hợp đồng lao động. Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước ít nhất là 45 ngày làm việc. Trong thời hạn báo trước người lao động phải tiếp tục làm việc và chịu sự quản lý của người sử dụng lao động. Nếu người lao động nghỉ ốm trong thời gian báo trước thì cũng phải thực hiện các yêu cầu về thủ tục nghỉ ốm như những người lao động khác mà công ty đang áp dụng.

Thời hạn thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên được tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. (Theo Công văn số 2948/LĐTBXH-LĐVL ngày 09/9/2005).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ

 • Quyết định số 224/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc phế duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.
 • Quyết định số 223/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc chuyển công ty Dệt Việt Thắng thuộc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam thành công ty TNHH nhà nước một thành viên.
 • Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020.
 • Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc thành lập Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
 • Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TTCP về phê suyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010.
 • Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TTCP về phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TTCP về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật dân sự.
 • Quyết định số 1657/2005/QĐ-TTCP ngày 6 tháng 9 năm 2005 của Tổng thanh tra về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
BỘ TÀI CHÍNH

 • Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2005 của BTC về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết.
 • Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 7 tháng 9 năm 2005 của BTC về hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo.
 • Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2005 của BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
 • Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
 • Quyết định số 61/2005/QĐ-BTC ngày 8 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BTC về việc ban hành Tiêu chuẩn: Bè cứu sinh nhệ - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia.
 • Công văn số 4339 TC/CST ngày 14 tháng 4 năm 2005 của BTC về chính sách miễn thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 10375 BTC/TCT ngày 18 tháng 8 năm 2005 của BTC về việc tạm duèng việc in, phát hành hàng hoá đơn thu mua hàng nông sản lâm, thuỷ sản.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC THUẾ
·[font=&quot] [/font]Công văn số 3233 TCT/PCCS ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH về thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3230 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty liên doanh TNHH Phát triển Đình Vũ về thuế TNCN.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3227 TCT/DNK ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế suất thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3226 TCT/DNK ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần 27-7 về truy thu thuế đối với xe hai bánh gắn máy.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3225 TCT/DNK ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT về trả lời chính sách thuế.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3224 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH KPMG về thuế suất thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3222 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Việt Nam về hạch toán đối với khoản tiền chi hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3221 TCT/DNK ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT về hồ sơ hoàn thuế hàng XK.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3217 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3216 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3215 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Chi nhánh Tilleke & Gibbins Consultants Limited tại Hà Nội về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3208 TCT/PCCS ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn về xuất điều chuyển TSCĐ.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3206 TCT/PCCS ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCT về chính sách thuế.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3201 TCT/PCCS ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam về thuế thu nhập doanh nghiệp.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3200 TCT/PCCS ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty Thiết bị Công nghiệp Trung Sơn về chính sách thuế.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3197 TCT/DNNN ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần xây dựng đô thị & Khu công nghiệp về thuế GTGT dự án khôi phục Quốc lộ 1A.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3195 TCT/PCCS ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT ưu đãi thuế TNDN.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3194 TCT/DNNN ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT về xử lý thu các khoản thuế đã được khoanh nợ.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3193 TCT/DNNN ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi 1 về giá tính thuế GTGT đối với công trình xây dựng bằng nguồn vốn NSNN.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3192 TCT/DNNN ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3185 TCT/PCCS ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT về chính sách thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3184 TCT/TS ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT về thu tiền sử dụng đất.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3183 TCT/DNK ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCT về chính sách thuế.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3175 TCT/TS ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về chính sách thu tiền sử dụng đất.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3174 TCT/TS ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Hoàng Khang về tiền thuê đất.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3170 TCT/DNK ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT kê khai nộp thuế.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3169 TCT/PCCS ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Thời báo Kinh tế Việt Nam về trả lời độc giả.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3167 TCT/DNK ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT hộ cá thể.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3166 TCT/DNK ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT hộ cá thể.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3165 TCT/PCCS ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về xử phạt thuế TNDN.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3164 TCT/DNK ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần DV-KS Vĩnh Hội về xác định thời gian bắt đầu ưu đãi miễn giảm thuế TNDN.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3163 TCT/ĐTNN ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3162 TCT/ĐTNN ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về thu nhập chịu thuế khác.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3161 TCT/ĐTNN ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về không hạch toán tiền thưởng vào chi phí.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3160 TCT/TS ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về miễn, giảm tiền sử dụng đất với trường hợp chuyển từ thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3159 TCT/TS ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCT về trả lời đơn thư xin hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3148 TCT/PCCS ngày 12 tháng 9 năm 2005 của TCT về ưu đãi thuế đối với trường mầm non tư thục.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3139 TCT/TS ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về tiền thuê đất đối với dự án đầu tư.

 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
Tổng cục thuế (tt)

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3138 TCT/TS ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về miễn giảm tiền thuê đất.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3137 TCT/TS ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư ưu đãi.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3136 TCT/TTr ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3134 TCT/DNNN ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty hàng không cổ phần Pacific Airlines về kê khai thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3133 TCT/DNNN ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về hoàn thuế.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3132 TCT/TNCN ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về nộp thuế TNCN.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3131 TCT/DNNN ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần hoá chất về thuế suất thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3130 TCT/DNNN ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế GTGT đối với sản phẩm quặng êmênhít.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3129 TCT/PCCS ngày 9 tháng 9 năm 2005 của TCT về xuất hoá đơn và hạch toán chi phí tổng thầu.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3121 TCT/TS ngày 8 tháng 9 năm 2005 của TCT về tiền thuê đất.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3120 TCT/TS ngày 8 tháng 9 năm 2005 của TCT về lệ phí trước bạ.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3114 TCT/PCCS ngày 8 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần Tiền Phong về khấu trừ thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3113 TCT/PCCS ngày 8 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về khấu trừ thuế GTGT.

·[font=&quot] [/font]Công văn số 3112 TCT/PCCS ngày 8 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty Máy và phụ tùng về khấu trừ thuế GTGT.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 • Công văn số 3808 TCHQ/GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về nhập khẩu, trung chuyển các chất phế thải.
 • Công văn số 3797 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về thuế nhập khẩu hàng đầu tư nước ngoài.
 • Công văn số 3794 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 3793 TCHQ/GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Việt Thành về phân loại hàng hoá trước.
 • Công văn số 3792 TCHQ/GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH TM-DV SX Từ Lâm về phân loại hàng hoá.
 • Công văn số 3791 TCHQ/GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về áp mã tính thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 3790 TCHQ/GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty XNK Lạng Sơn về phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 3789 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng Laundrosil 414.
 • Công văn số 3784 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Kỹ thuật số Việt Nam về giải toả cưỡng chế XNK.
 • Công văn số 3783 TCHQ/GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Cổ phần XNK Bắc Ninh, Công ty TNHH Triệu Đức và Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư Vilexim về phân loại polycarbonate.
 • Công văn số 3775 TCHQ/GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giấy phép vận tải đa phương thức quốc tế.
 • Công văn số 3773 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế linh kiện loa nhập khẩu.
 • Công văn số 3772 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế hàng chocolate nhập khẩu.
 • Công văn số 3771 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế điện thoại nhập khẩu.
 • Công văn số 3770 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TM & DV Gia Viễn về giá tính thuế điện thoại nhập khẩu.
 • Công văn số 3769 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TM & DV Tùng Phát về giá tính thuế linh kiện loa nhập khẩu.
 • Công văn số 3768 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về truy thu thuế hàng gia công.
 • Công văn số 3764 TCHQ/KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về nhập khẩu hàng hoá theo Hiệp định vận chuyển Hàng không Việt Nam – Hoa Kỳ.
 • Công văn số 3758 TCHQ/KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty XNK Đà Năng về tạm giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3754 TCHQ/GSQL ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về phân loại mặt hàng thuốc tân dược JoitCare B/60 caps.
 • Công văn số 3752 TCHQ/KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về ưu đãi miễn thuế.
 • Công văn số 3751 TCHQ/KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Nam Thịnh về về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3748 TCHQ/GSQL ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về phân loại hàng hoá.
 • Công văn số 3747 TCHQ/GSQL ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật TS về phân loại thiết bị lắp đặt.
 • Công văn số 3745 TCHQ/KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 3741 TCHQ/KTTT ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 3740 TCHQ/KTTT ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế rượu.
 • Công văn số 3737 TCHQ/KTTT ngày 14 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3728 TCHQ/KTTT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về truy thu thuế hàng ga công .
 • Công văn số 3727 TCHQ/KTTT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về vướng mắc chứng từ thanh toán.
 • Công văn số 3726 TCHQ/KTTT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về chứng từ thanh toán.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#8
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH và BTC về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhà nước.
 • Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9 tháng 8 năm 2005 của BTM và BCN về hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu.
 • Thông tư số 11/2005/TT-BGTVT ngày 5 tháng 9 năm 2005 của BGTVT về hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ.
 • Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2005 của BTP về hướng dẫn thi hành một số điều của của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước.
 • Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BXD về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
 • Quyết định số 2884 QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ khí điện máy Cần Thơ thành công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ.
 • Quyết định số 2883 QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái.
 • Quyết định số 2882 QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty May Đức Giang thành công ty cổ phần may Đức Giang.
 • Quyết định số 2848 QĐ-BCN ngày 8 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Trung tâm thiết kế điện của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội.
 • Quyết định số 5073 QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hoà.
 • Quyết định số 7852 BGD&ĐT-GDCN ngày 5 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về hướng dẫn giảng dạy, học tập môn Chính trị năm học 2005-2006.
 • Quyết định số 1255/2005/QĐ-BCA ngày 8 tháng 9 năm 2005 của Bộ Công an về danh mục bí mật của Ngành Nội vụ
 • Quyết định số 3271/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Y tế.
 • Quyết định số 23/2005/ QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh.
 • Quyếtđịnh s 22/2005/ QĐ-BYT ngày 29 tháng 8 năm 2005B trưởng B Y tế vvic ban hành mu giy phép đăng ký vc xin, sinh phm y tế và giy phép đăng ký công ty kinh doanh vc xin, sinh phm y tế.
 • Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 1 tháng 9 năm 2005 của Quỹ Hỗ trợ phát triển về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư.
 • Quyết định số 12/2005/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN ngày 3 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Quyết định số 3065/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thành Tổng công ty cổ phần.
 • Công văn s 1815 BXD-TTr ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 21/2005/CT-TTg.
 • Công văn s 3559 HộI ĐồNG QUảN TRị-BVHTT ngày 1 tháng 9 năm 2005 của Bộ Văn hoá và Thông tin hướng dẫn về cấp thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010.
 • Công văn s 3027 LĐTBXH-BHXH ngày 15 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về việc tính lương hưu của lao động thuộc các Công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.
 • Công văn s 3024 LĐTBXH-BHXH ngày 15 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về mức lương bình quân làm cơ sở tính lương hưu.
 • Công văn s 3023 LĐTBXH-BHXH ngày 15 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về trích nộp bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#9
Tiếp tục

 • Công văn s 3022 LĐTBXH-BHXH ngày 15 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu.
 • Công văn s 3016 LĐTBXH-TL ngày 15 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về trả lương đối với người lao động trong doanh nghiệp.
 • Công văn s 2977 LĐTBXH-LĐVL ngày 13 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về chế độ lao động dôi dư.
 • Công văn s 3197 BHXH-CĐCS ngày 7 tháng 9 năm 2005 của Bảo Hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện chế độ hưu trí từ ngày 1 tháng 10 năm 2005.
 • Công văn s 2948 LĐTBXH-LĐVL ngày 9 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về thực hiện pháp luật lao động../.
 
T

tamfpt

Thành viên sơ cấp
30/5/05
12
0
0
37
Ha noi
#10
Tâm có đề nghị nho nhỏ này là Nếu lần sau các bạn post bản tin VB pháp luật lên thì nếu có thể cũng nên load lên trang này nội dung toàn văn của văn bản đó để bà con thần dân được nhờ cậy.
Đôi lời góp ý./.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#11
Đây là điều không thể thực hiện. Đơn giản vì không có thời gian để type toàn bộ văn bản, hơn nữa chỉ cần những thông tin chính còn you nào muốn xem chi tiết văn bản thì có thể tự tìm trên mạng hoặc có thể xin trực tiếp từ tôi.
 

Thành viên trực tuyến

 • BUI DEN
 • laithinhai
 • Tú Vưu
 • daongocnam0603
 • huong238
 • thuongdan
 • VNPT-BHXH

Xem nhiều