Mỗi tuần một chuyên đề

Help... help me!

  • Thread starter dendo_tranh
  • Ngày gửi
D

dendo_tranh

Guest
Chào các anh chị!
Hiện giờ em đang làm đề tài về phân tích tình hình tài chính của một công ty cổ phần. Dưới đây là các chỉ tiêu em đang phân tích. Nhờ các anh chị xem giúp: các chỉ tiêu đó đã đi đúng hướng chưa và còn thiếu những gì nữa? Xin cảm on nhiều!

1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính
-Qua bảng cân đối kế toán
-Qua báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
2. Đánh giá tốc độ tăng trưởng
3. Phân tích khả năng thanh toán
-Hệ số thanh toán ngắn hạn
-Hệ số thanh toán tức thời
-Hệ số quay vòng các khoản phải thu
-Số ngày của doanh thu chưa thu
-Hệ số quay vòng của hàng tồn kho
4. Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu vốn kinh doanh
-Tỷ suất nợ và tỷ suất tự tài trợ
-Tỷ suất tài sản thế chấp
-Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ
-Số lần tạo ra tiền lãi nợ vay
5. Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh
-Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
-Hệ số quay vòng của tài sản
-Tỷ suất lợi nhuận/vốn sử dụng
6. Phân tích tỷ suất cổ phiếu thường
-Tỷ suất thu nhập của vốn cổ đông
-Thu nhập mỗi cổ phiếu thường
-Thu nhập mỗi cổ phiếu thường trong trường hợp bất thường
-Tỷ suất lợi tức cổ phần (tỷ suất trả lãi cổ phần + tỷ suất sinh lãi cổ phần)
7.Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ (?)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA