tscđ

  1. S

    Khấu hao nhanh Trailer

    Công ty mình có mua 01 Trailer trị giá 20 tỷ. Mình muốn khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (SDGDCĐC). Tuy nhiên, theo TT45 dưới đây thì phương pháp SDGDCĐC không quy định đối với Phương tiện vận tải. Nhưng trong PP khấu hao đường thẳng thì lại có. Mà khấu hao nhanh tức...
  2. mrtoanzaizai

    KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ

    Công ty em có khoảng 3 400 danh mục TSCĐ.Mong mọi người chỉ giúp em - Thời gian phải lập kế hoạch KH TSCĐ - Cách lập kế hoạch - Tình hình thực hiện KH khấu hao. Vd đầu năm em lập KH là 20 tỉ,trong năm em có mua sắm,nhượng bán nhiều TSCĐ thì kế hoạch bị ảnh hưởng như thế nào. Mong mọi người dẫn...