Góp ý giùm mình để triển khai phần mềm

 • Thread starter maiduyviet
 • Ngày gửi
M

maiduyviet

Thành viên sơ cấp
23/3/05
13
0
0
TP.HCM
#1
Công ty mình mới thành lập, chưa có các quy định kiểm sóat cụ thể nào, bây giờ mình đang sọan thảo các quy trình để quản lý tài chính kế tóan và cũng để triển khai phần mềm kế tóan do vậy rất cần ý kiến và kinh nghiệm của các bạn trong vấn đề này.

1 VỐN BẰNG TIỀN
Q1.1: Hãy nêu quy trình luân chuyển, cập nhật và lưu trữ các loại chứng từ:


Q1.2: Hãy liệt kê các loại chứng từ hạch toán (mã chứng từ):

Q1.3: Hãy nêu phương pháp xử lý chênh lệch tỷ giá số dư cuối kỳ:

Q1.4: Hãy nêu hình thức quản lý quỹ tiền mặt (nêu chi tiết quy trình kiểm soát các khoản thu chi tiền mặt tại quỹ và cách thức kiểm soát quỹ tiền mặt):


Q1.5: Hãy nêu hình thức quản lý tiền gửi ngân hàng (nêu chi tiết quy trình kiểm soát các khoản thu chi qua ngân hàng và cách thức kiểm soát quỹ tiền gửi ngân hàng):


Q1.6: Hãy nêu các chỉ tiêu phân tích, thống kê các khoản mục thu chi:


Q1.7: Mẫu chứng từ tạm ứng, thanh toán tạm ứng, phiếu thu, phiếu chi (đính kèm tất cả mẫu chứng từ hiện có):


Q1.8: Các mẫu biểu báo cáo hiện tại (đính kèm tất cả mẫu chứng từ hiện có):


2 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Q2.1: Hãy nêu quy trình luân chuyển, cập nhật và lưu trữ các loại chứng từ:

Q2.2: Hãy liệt kê các loại chứng từ hạch toán (mã chứng từ):

Q2.3: Hãy liệt kê danh mục mã tài sản cố định, mã xây dựng cơ bản (hạng mục công trình):


Q2.4: Hãy nêu phương pháp tính khấu hao, phương pháp và đối tượng phân bổ khấu hao mà công ty bạn đang áp dụng:

Q2.5: Hãy liệt kê các nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản cố định:


Q2.6: Hãy mô tả quá trình theo dõi và quản lý chi phí xây dựng cơ bản (hạng mục công trình), quy trình hình thành tài sản cố định:


Q2.7: Hãy nêu các chỉ tiêu quản lý, thống kê tài sản cố định và xây dựng cơ bản:


Q2.8: Các mẫu biểu báo cáo liên quan đến tài sản cố định và xây dựng cơ bản (đính kèm):

3 PHẢI THU
Q3.1: Hãy nêu quy trình luân chuyển, cập nhật và lưu trữ các loại chứng từ:


Q3.2: Hãy liệt kê các loại chứng từ hạch toán (mã chứng từ):


Q3.3: Hãy liệt kê các loại công nợ phải thu (bên ngoài, nội bộ, bao gồm việc theo dõi thanh toán tạm ứng...):


Q3.4: Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán và chênh lệch do đánh giá lại số dư được xử lý như thế nào?

Q3.5: Hình thức quản lý công nợ phải thu (chi tiết từng hoá đơn, hạn mức công nợ, tuổi nợ,...):


Q3.6: Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu kho đòi:


Q3.7: Các chỉ tiêu phân tích và thống kê công nợ phải thu:


Q3.8: Các mẫu biểu báo cáo liên quan đến nợ phải thu (đính kèm):

4 PHẢI TRẢ
Q4.1: Hãy nêu quy trình luân chuyển, cập nhật và lưu trữ các loại chứng từ:


Q4.2: Hãy liệt kê các loại chứng từ hạch toán (mã chứng từ):


Q4.3: Hãy liệt kê các loại công nợ phải trả (bên ngoài, nội bộ):


Q4.4: Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán và chênh lệch do đánh giá lại số dư được xử lý như thế nào?

Q4.5: Hình thức quản lý công nợ phải trả (chi tiết từng hoá đơn, hạn mức công nợ, tuổi nợ,...):


Q4.6: Các chỉ tiêu phân tích và thống kê công nợ phải trả:


Q4.7: Các mẫu biểu báo cáo liên quan đến nợ phải trả (đính kèm):

5 MUA HÀNG
Q5.1: Hãy nêu cách đặt mã nhà cung cấp:


Q5.2: Hãy nêu quy trình quản lý đơn đặt hàng:


Q5.3: Hãy nêu các hình thức mua hàng:


Q5.4: Hãy nêu quan hệ giữa hóa đơn và hàng mua:


Q5.5: Hãy nêu quy trình xử lý đối với (hàng mua trả lại, giaỉm giá hàng mua, hàng thừa, hàng thiếu):


Q5.6: Hãy nêu quy trình xử lý chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng (phân bổ ngay, chờ phân bổ và tiêu thức phân bổ):


Q5.7: Hãy nêu các loại thuế trong quá trình mua hàng:

Q5.8: Hãy nêu các chỉ tiêu quản lý, thống kê:


Q5.9: Các mẫu biểu báo cáo (đính kèm):

6 BÁN HÀNG
Q6.1: Hãy nêu quy trình luân chuyển, cập nhật và lưu trữ các loại chứng từ:


Q6.2: Hãy liệt kê các loại chứng từ hạch toán (mã chứng từ):


Q6.3: Hãy nêu cách đặt mã khách hàng:


Q6.4: Hãy nêu quy trình xét duyệt đơn đặt hàng (có sử dụng hạn mức tín dụng trong việc xét duyệt hay không):


Q6.5: Loại hoá đơn bán hàng được sử dụng tại doanh nghiệp cuả bạn là gì (BTC, đặc thù)?Q6.7: Đối với hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán được thực hiện như thế nào?

Q6.8: Hàng hoá xuất cho các công ty thành viên được thực hiện dưới hình thức nào?

Q6.9: Hãy nêu các chỉ tiêu quản lý, thống kê doanh thu hàng bán:


Q6.10: Các mẫu biểu báo cáo (đính kèm):

7 TỒN KHO
Q7.1: Hãy nêu quy trình luân chuyển, cập nhật và lưu trữ các loại chứng từ:


Q7.2: Hãy liệt kê các loại chứng từ hạch toán (mã chứng từ):

Q7.3: Hãy liệt kê danh mục kho (mã kho, tên kho, địa chỉ và thủ kho), bao gồm các kho thuộc quyền kiểm soát và không thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp (nêu rõ chức năng của từng kho):
Q7.4: Hãy nêu cách đặt mã hàng tồn kho, đơn vị tính, đơn vị tính chuyển đổi,…

Q7.5: Cách phân loại và quản lý hàng tồn kho (theo nhóm hàng, chủng loại, màu sắc, thuộc tính, qui cách, mục đích sử dụng…):


Q7.6: Công ty bạn có quản lý định mức hàng tồn kho hay không và được quản lý như thê nào (nếu có):


Q7.7: Công ty bạn có quản lý hàng tồn kho theo lô hay không và được quản lý như thê nào (nếu có):


Q7.8: Công ty bạn xác định giá trị hàng xuất kho theo phương pháp nào?

Q7.9: Việc luân chuyển hàng tồn kho giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp được quản lý như thế nào? (nêu rõ quy trình luân chuyển)


Q7.10: Giá xuất hàng tồn kho vận chuyển nội bộ được xác định như thế nào?

Q7.11: Việc điều chỉnh (tăng, giảm) hàng tồn kho được thực hiện như thế nào và ở thời điểm nào?

Q7.12: Hãy liệt kê các chỉ tiêu phân tích và thống kê hàng tồn kho:

Q7.13: Các mẫu biểu báo cáo liên quan đến quản lý hàng tồn kho (đính kèm):

8 TỔNG HỢP
Q8.1: Hệ thống tài khoản chi tiết đang sử dụng tại doanh nghiệp (đính kèm):

Q8.2: Hãy liệt kê các loại chứng từ hạch toán (mã chứng từ):


Q8.3: Hãy nêu các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán:Q8.4: Các mẫu biểu báo cáo thuế (báo cáo khác qui định của Bộ Tài Chính)


Q8.5: Các mẫu biểu báo cáo tài chính (báo cáo khác qui định của Bộ Tài Chính):


1 CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ

Q1.1: Hãy liệt kê các yếu tố chi phí hiện tại và tương lai mà công ty bạn sử dụng (NVL chính, phụ; nhân công chính, phụ; khấu hao… )


Q1.2: Công ty bạn có dùng tài khoản để phân loại chi phí không? Nếu không thì hãy nêu tiêu chí để phân loại:

2 TẬP HỢP CHI PHÍ

Q2.1: Bạn hãy miêu tả các đối tượng tập hợp chi phí:Q2.2: Bạn xử lý như thế nào đối với các chi phí chung, không được chỉ định rõ ràng cho một tập hợp chi phí nào?


Q2.3: Hãy phân cấp các chi phí phát sinh ở công ty bạn (xí nghiệp, phân xưởng, phòng ban, lệnh sản xuất)? Trong các phân cấp ấy thường có những yếu tố chi phí nào?Q2.4: Bạn có sử dụng các phương pháp tách chi phí trước khi tính giá thành không? Nếu có hãy mô tả cơ sở để tách:3 TIÊU THỨC PHÂN BỔ

Q3.1: Hãy liệt kê tất cả các tiêu thức phân bổ mà công ty bạn đang sử dụng (kèm theo các yếu tố chi phí tương ứng)?Q3.2: Bạn hãy nêu cơ sở để xây dựng bộ hệ số (nếu có):Q3.3: Ở công ty bạn, thường thì các bộ hệ số được sử dụng trong khoảng thời gian bao lâu?


4 ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH

Q4.1: Hãy liệt kê tất cả các đối tượng tính giá thành hiện tại ở công ty bạn:


Q4.2: Hãy nêu các loại sản phẩm dở dang có thể có ở công ty bạn (hoàn thành tương đương, dạng NVL, dở dang có xác định giá trị trước):


Q4.3: Công ty bạn xử lý như thế nào đối với phế liệu thu hồi:5 GIÁ THÀNH ĐỊNH MỨC, GIÁ CHUẨN, GIÁ THỰC TẾ

Q5.1: Hãy mô tả chi tiết cách tính giá thành định mức ở công ty bạn (NVL trực tiếp, NC trực tiếp, SXC)


Q5.2: Công ty bạn có tính giá thành theo giá chuẩn không? Nếu có hãy mô tả cách tính


Q5.3: Bạn xử lý như thế nào đối với phần chênh lệch giữa các loại giá thành này (định mức, chuẩn, thực tế):
 
M

maiduyviet

Thành viên sơ cấp
23/3/05
13
0
0
TP.HCM
#2
có ai có kinh nghiệm chia sẽ ý giùm mình. Cám ơn
 
A

aodenabc

Thành viên sơ cấp
14/10/04
23
0
0
Ha Noi
#3
maiduyviet nói:
có ai có kinh nghiệm chia sẽ ý giùm mình. Cám ơn
Nhấc máy lên và gọi đến một nhà cung cấp phần mềm nào đó chuyên về kê toán họ sẽ giúp bạn vô điều kiện.
 

Thành viên trực tuyến

 • Linh Đan
 • daongocnam0603
 • Phương Hạ 111
 • vyvy1808
 • Nguyen XuanND
 • duduyrudoff
 • Doãn Thanh Nga
 • auyeuch
 • laiduong03
 • Huyền Mia
 • theanhst92
 • xediengiatot
 • Vu Thuy Ngan
 • Kubinlun
 • hạt sương trên lá
 • Timmy Time
 • kimanh2792

Xem nhiều