Sắp xếp các sheet theo thứ tự

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi Yeudoi, 7 Tháng mười một 2005.

2,840 lượt xem

 1. Yeudoi

  Yeudoi Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hoi An Quang Nam
  Trước đây tôi có nghe ai đó hỏi về cách sắp xếp thứ thự các sheet nay tôi xin gửi một macro để các bạn dùng thử:

  Sub SortSheets()
  ' This routine sorts the sheets of the
  ' active workbook in ascending order.

  Dim SheetNames() As String
  Dim i As Integer
  Dim SheetCount As Integer
  Dim VisibleWins As Integer
  Dim Item As Object
  Dim OldActive As Object

  ' Check for protected workbook structure
  If ActiveWorkbook.ProtectStructure Then
  MsgBox ActiveWorkbook.Name & " is protected.", _
  vbCritical, "Cannot Sort Sheets"
  Exit Sub
  End If

  ' Disable Ctrl+Break
  Application.EnableCancelKey = xlDisabled

  ' Exit if no windows are visible
  VisibleWins = 0
  For Each Item In Windows
  If Item.Visible Then VisibleWins = VisibleWins + 1
  Next Item
  If VisibleWins = 0 Then Exit Sub

  ' Get the number of sheets
  SheetCount = ActiveWorkbook.Sheets.Count

  ' Redimension the array
  ReDim SheetNames(1 To SheetCount)

  ' Store a reference to the active sheet
  Set OldActive = ActiveSheet

  ' Fill array with sheet names and hidden status
  For i = 1 To SheetCount
  SheetNames(i) = ActiveWorkbook.Sheets(i).Name
  Next i

  ' Sort the array in ascending order
  Call BubbleSort(SheetNames)

  ' Turn off screen updating
  Application.ScreenUpdating = False

  ' Move the sheets
  For i = 1 To SheetCount
  ActiveWorkbook.Sheets(SheetNames(i)).Move _
  ActiveWorkbook.Sheets(i)
  Next i

  ' Reactivate the original active sheet
  OldActive.Activate
  End Sub  Sub BubbleSort(List() As String)
  '‘ Sorts the List array in ascending order
  Dim First As Integer, Last As Integer
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim Temp

  First = LBound(List)
  Last = UBound(List)
  For i = First To Last - 1
  For j = i + 1 To Last
  If UCase(List(i)) > UCase(List(j)) Then
  Temp = List(j)
  List(j) = List(i)
  List(i) = Temp
  End If
  Next j
  Next i
  End Sub
   
  #1

Chia sẻ trang này