Sắp xếp các sheet theo thứ tự

  • Thread starter Yeudoi
  • Ngày gửi
Y

Yeudoi

Thành viên thân thiết
29/9/05
88
0
6
Hoi An Quang Nam
#1
Trước đây tôi có nghe ai đó hỏi về cách sắp xếp thứ thự các sheet nay tôi xin gửi một macro để các bạn dùng thử:

Sub SortSheets()
' This routine sorts the sheets of the
' active workbook in ascending order.

Dim SheetNames() As String
Dim i As Integer
Dim SheetCount As Integer
Dim VisibleWins As Integer
Dim Item As Object
Dim OldActive As Object

' Check for protected workbook structure
If ActiveWorkbook.ProtectStructure Then
MsgBox ActiveWorkbook.Name & " is protected.", _
vbCritical, "Cannot Sort Sheets"
Exit Sub
End If

' Disable Ctrl+Break
Application.EnableCancelKey = xlDisabled

' Exit if no windows are visible
VisibleWins = 0
For Each Item In Windows
If Item.Visible Then VisibleWins = VisibleWins + 1
Next Item
If VisibleWins = 0 Then Exit Sub

' Get the number of sheets
SheetCount = ActiveWorkbook.Sheets.Count

' Redimension the array
ReDim SheetNames(1 To SheetCount)

' Store a reference to the active sheet
Set OldActive = ActiveSheet

' Fill array with sheet names and hidden status
For i = 1 To SheetCount
SheetNames(i) = ActiveWorkbook.Sheets(i).Name
Next i

' Sort the array in ascending order
Call BubbleSort(SheetNames)

' Turn off screen updating
Application.ScreenUpdating = False

' Move the sheets
For i = 1 To SheetCount
ActiveWorkbook.Sheets(SheetNames(i)).Move _
ActiveWorkbook.Sheets(i)
Next i

' Reactivate the original active sheet
OldActive.Activate
End SubSub BubbleSort(List() As String)
'‘ Sorts the List array in ascending order
Dim First As Integer, Last As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Temp

First = LBound(List)
Last = UBound(List)
For i = First To Last - 1
For j = i + 1 To Last
If UCase(List(i)) > UCase(List(j)) Then
Temp = List(j)
List(j) = List(i)
List(i) = Temp
End If
Next j
Next i
End Sub
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều