Hạch toán khoản vay ngân hàng

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Năm 1991, chúng tôi vay ngân hàng 200.000 USD với tỷ giá 11.000 đ/USD. Chúng tôi đã vào sổ theo tỷ giá này, khi trả nợ gốc chúng tôi lại vào sổ theo tỷ giá hiện thời, cuối mỗi năm tài chính chúng tôi cũng không đánh giá lại khoản nợ vay nói trên. Hiện nay, trên sổ kế toán của chúng tôi số dư nợ là 469 triệu đồng, thực tế chúng tôi phải trả cho ngân hàng là 850 triệu đồng. Chúng tôi phải hạch toán như thế nào là đúng và hợp lệ?

Về hạch toán khoản vay ngân hàng bằng ngoại tệ phát sinh chênh lệch tỷ giá, Tổng cục thuế giải đáp: theo qui định tại Điểm 3 Mục II Thông tư số 38/2001/TT-BTC (5/6/2001) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN (8/7/1997) hướng dẫn xử lý khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước thì các doanh nghiệp có nghiệp vụ ngoại tệ thực hiện hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá theo qui định của chế độ kế toán hiện hành.


Theo qui định trên và chế độ kế toán hiện hành, khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là tiền Việt Nam.


Việc qui đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam về nguyên tắc doanh nghiệp phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán...


Cuối năm tài chính doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán cuối năm tài chính.


Việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái theo qui định của chế độ kế toán hiện hành được hạch toán vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính hoặc phân bổ tối đa là 5 năm.


Hạch toán kế toán đối với trường hợp đánh giá lại tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính như sau: Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm:


Nợ TK413/Có TK111, 311,315.... (nếu lỗ tỷ giá hối đoái). Nợ TK 111,311,315.../ Có TK 413 (nếu lãi tỷ giá hối đoái).


Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại: Nợ TK635/Có TK413 (nếu lỗ tỷ giá hối đoái). Nợ TK413/ Có TK515 (nếu lãi tỷ giá hối đoái).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA