Chính sách miễn giảm Thuế TNDN

 • Thread starter ken
 • Ngày gửi
K

ken

Sơ cấp
9/12/05
85
0
0
HCMC
#1
Cty TNHH mới thành lập được miễn giảm thuế TNDN như thế nào? Hay văn bản nào hướng dẫn điều này.
Xin chỉ giúp đệ. Thanks
 
L

longdnf

Sơ cấp
18/7/06
29
0
6
Da Nang
#2
Bạn nghiên cứu thông tư số 128 /2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 (sửa đổi, bổ sung thông tư số 128).
 
T

TonyHuy06

Sơ cấp
1/9/06
5
0
0
43
TP.HCM
#3
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 152/2004/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2004
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH
SỐ 164/2003/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 12. Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.
Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định tại Nghị định này mà nộp thuế theo quy định của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện hành."
2. Điểm a khoản 2 Điều 33 được sửa đổi như sau:
"a) ở đô thị loại đặc biệt và loại 1: 100 người;"
3. Bổ sung thêm điểm e vào khoản 1 Điều 35 như sau:
"e) Thuế suất 20% đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghiệp;
Thuế suất 15% đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghiệp;
Thuế suất 10% đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất; doanh nghiệp chế xuất mới thành lập trong lĩnh vực sản xuất không phân biệt trong hay ngoài Khu Chế xuất."
4. Bổ sung thêm khoản 13 vào Điều 36 như sau:
"13. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất:
a) Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghiệp;
b) Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Chế xuất, cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghiệp;
c) Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất; doanh nghiệp chế xuất trong lĩnh vực sản xuất không phân biệt trong hay ngoài Khu Chế xuất."
5. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 37. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khu kinh tế, các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư như sau:
1. Cơ sở kinh doanh có hoạt động trong các khu kinh tế, mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng tối đa không quá 04 năm miễn thuế, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.
2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập được áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Trường hợp cần đặc biệt khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.
Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ."
6. Sửa đổi điểm 12, Mục VI, Danh mục A như sau:
"12. Đầu tư sản xuất, chế biến, dịch vụ công nghệ cao trong khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp."

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004 trở đi.
Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghệ cao thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại. Đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu áp dụng mức ưu đãi theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ cao hơn so với mức ưu đãi quy định tại Nghị định này, thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ cho thời gian ưu đãi còn lại.
Các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
 
K

ketoan2

Sơ cấp
#5
Mình cũng đang thắc mắc về vấn đề này, bà con có ai biết thì giúp mình nhé. Công ty mình là công ty CP thành lập trong khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương năm 2007, sản xuất mặt hàng gỗ. Năm 2008 mới bắt đầu có phát sinh thu nhập chịu thuế. Mình không biết công ty được miễn thuế TNDN bao nhiêu năm? Giảm 50% thuế TNDN bao nhiêu năm? và cty mình có được hưởng mức thuế suất ưu đãi nào không? Mình đang chuẩn bị làm quyết toán năm 2010 mà thấy rối quá.
 
Q

quakinhmaunau

Sơ cấp
4/6/08
40
0
6
Hà Nội
#6
Giai dap dum em voi. Cty em moi thanh lap duoc 1 thang, cty lam ve in an, gia cong thanh pham. vay cty e co duoc mien thue TNDN khong a? va duoc mien giam bao lau?
Em cam on anh chi nhiu.
Điều kiện được miễn thuế TNDN thì DN bạn phải là DN vừa và nhỏ, DN siêu nhỏ, các chỉ tiêu thuộc hai loại hình DN trên bạn phải xét trên các yếu tố của đơn vị mình như về số lượng lao động, vốn góp.
Và miễn giảm thì được là 30%, còn nếu gia hạn trong bao lâu thì tối đa trong vòng một năm, gia hạn thì bất cứ DN nào cũng được gia hạn theo TT21/2011.
 
D

dongk26

Sơ cấp
19/6/11
11
0
0
30
Hà Nội
#7
Luật thuế TNCN mới????

Cả nhà ơi cho e hỏi nhé.
trong "Công văn 10790 triển khai miễn giảm thuế TNDN" có nói:
"1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với:
a)....
b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da dầy, linh kiện điện tử, xây dựng công trình, hạ tầng kinh tế xã hội"

Thế này có nghĩa là: công ty xây dựng sẽ đc miễn thuế TNDN 30% ạ?
Cả nhà giúp e với.
Cảm ơn cả nhà!
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#9
Cả nhà ơi cho e hỏi nhé.
trong "Công văn 10790 triển khai miễn giảm thuế TNDN" có nói:
"1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với:
a)....
b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da dầy, linh kiện điện tử, xây dựng công trình, hạ tầng kinh tế xã hội"


Thế này có nghĩa là: công ty xây dựng sẽ đc miễn thuế TNDN 30% ạ?
Cả nhà giúp e với.
Cảm ơn cả nhà!
Xem:
CV 10790, ngày 12/08/2011
...
3. Đối với những trường hợp được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý UBND biết, phối hợp thực hiện./.
Trong CV này chỉ nói đến đó là hết, đâu có những đoạn màu xanh như bạn nói đâu ???
 
D

dongk26

Sơ cấp
19/6/11
11
0
0
30
Hà Nội
#10
a ơi, làm thế nào để đính kèm một tệp tin, e muốn đính kèm cái cv đó, e tải trên webketoan mà, hix, là cv 10790, trong đó có thêm một Nghị quyết kèm theo của cv đó, tức là, cv đó có 2 trang, một trang là cv 10790, trang 2 là một nghị quyết,hix.
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#11
a ơi, làm thế nào để đính kèm một tệp tin, e muốn đính kèm cái cv đó, e tải trên webketoan mà, hix, là cv 10790, trong đó có thêm một Nghị quyết kèm theo của cv đó, tức là, cv đó có 2 trang, một trang là cv 10790, trang 2 là một nghị quyết,hix.
CV 10790 và Nghị quyết 08 là 2 văn bản khác nhau nhé:

CV10790.
...
Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội có ý nghĩa thiết thực, sớm đi vào cuộc sống, trong khi chờ ban hành các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai các công việc sau đây:
...
3. Đối với những trường hợp được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Hiện tại vẫn chờ hướng dẫn từ BTC về các trường hợp được giảm 30% TNDN.
 
L

letrang2808

Thành viên thân thiết
25/8/11
95
8
8
sài gòn
#12
Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở phòng khám đa khoa

Chào các bạn, khi tìm hiểu về ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mình có gặp nội dung sau trong Thông tư Số: 88/2004/TT-BTC dùng Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

6.2 - Điểm 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh có hoạt động trong các khu kinh tế thời gian miễn thuế, giảm thuế do Thủ tướng Chính phủ quyết định, nhưng tối đa không quá 04 năm miễn thuế, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.
Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.”

Xin hỏi các bạn:
1) Nếu hiểu những đối tượng sau đây được miễn thuế 04 năm , kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo bao gồm:
- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư.
- Cơ sở khám chữa bệnh mới thành lập.
- Cơ sở giáo dục mới thành lập
- Cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập.
thì có đúng với tinh thần của thông tư nêu trên không?
2) Hay phải hiểu các Cơ sở khám chữa bệnh, Cơ sở giáo dục, Cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học : tất cả các đối tượng này phải có vốn đầu tư nước ngoài thì mới thỏa mãn điều kiện miễn giảm ?
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#13
Chào các bạn, khi tìm hiểu về ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mình có gặp nội dung sau trong Thông tư Số: 88/2004/TT-BTC dùng Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
...
Vấn đề này bạn nên tìm hiểu thêm ở các văn bản: Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007, Thông tư 130 /2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 ... những văn bản này hiện đang áp dụng.
 
L

letrang2808

Thành viên thân thiết
25/8/11
95
8
8
sài gòn
#14
anh VTM ơi chỉ em về về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với ạh!
Hôm bữa e đọc ở NĐ 124 phần miễn giảm thuế TNDN có chỗ này em không biết anh chỉ giúp em với, miễn thuế TNDN trong vòng 4 năm và giảm 50% TNDN trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập bên lĩnh vực xã hội hóa, bên y tế cũng là xã hội hóa vậy chỗ em là phòng khám thì cũng được miễn thuế trong 4 năm phải không ạh!, em thấy chị kế toán cũ khai thuế TNDN =0.
 
Sửa lần cuối:
minhcao

minhcao

Thành viên thân thiết
24/8/08
101
1
0
Hà nội
#15
Lĩnh vực xã hội hoá (giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường) có hẳn một thông tư riêng hướng dẫn, TT 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, trong đó mục VI quy định rất rõ về thuế TNDN:
- TS TNDN 10% suốt thời gian
- Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 05 năm tiếp theo. Nếu thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo
- Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm tính thuế 2008
- một số trường hợp cụ thể cần xem thêm tại mục VI của Thông tư, ngoài ra còn có CV số 11660/BTC-TCT ngày 20/08/2009 về việc áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hoá theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

CaoMinh
 
L

letrang2808

Thành viên thân thiết
25/8/11
95
8
8
sài gòn
#16
Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 05 năm tiếp theo
Cái này mình cũng có đọc tại TT 130 rồi, doanh nghiệp bên y tế nên thuộc lĩnh vực xã hội hóa nhưng Công ty mình không thuộc danh mục địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn ( theo phụ lục kèm theo NĐ124/2008NĐ-CP) thì công ty mình được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 50% đúng không bạn.
Còn phần ưu đãi thuế suất 10% thì Công ty mình được hưởng sao vậy bạn.
Cho mình hỏi là Công ty mình được miễn giảm thuế thì có phải đăng ký thủ tục gì với cơ quan thuế không bạn.
 
minhcao

minhcao

Thành viên thân thiết
24/8/08
101
1
0
Hà nội
#17
Ưu đãi thuế TNDN gồm 2 loại: ưu đãi về thuế suất và ưu đãi miễn giảm thuế
- Thuế suất 10% suốt thời gian thực hiện dự án có nghĩa là thay vì áp dụng TS phổ thông 25%, Cty bạn được tính TS TNDN 10%;
- Nếu không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì miễn 4 giảm 5 là đúng rồi (vẫn tính theo TS 10% nhé)

Để áp dụng cho chính xác và triệt để, cần theo văn bản hướng dẫn riêng của từng ngành, lĩnh vực nếu BTC đã có ban hành, ở đây, bạn cần tập trung vào TT135 nêu trên để áp dụng cho đúng, không cần quan tâm nhiều đến VB khác
 
Sửa lần cuối:
L

letrang2808

Thành viên thân thiết
25/8/11
95
8
8
sài gòn
#18
Giảm 50% thuế suất 10% thì thuế phải chịu là 5% chứ bạn, giả sử trong mấy năm đầu Công ty mình lỗ thì mấy năm đó mình vẫn chuyển lỗ bình thường và không thực hiện miển giảm mấy năm đó đúng không, hình như thời hạn là 3 năm thì phải.
Cho mình hỏi có phải làm thông báo gì với thuế không bạn nhỉ.
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#19
Giảm 50% thuế suất 10% thì thuế phải chịu là 5% chứ bạn, giả sử trong mấy năm đầu Công ty mình lỗ thì mấy năm đó mình vẫn chuyển lỗ bình thường và không thực hiện miển giảm mấy năm đó đúng không, hình như thời hạn là 3 năm thì phải.
Cho mình hỏi có phải làm thông báo gì với thuế không bạn nhỉ.
Nghỉ như vậy là chưa đúng nhe, khoản thu nhập chịu thuế x với mức 10%, sau đó mới thực hiẹn giảm 50%.
Vd:
+ TNCT = 100.000.000
+ Thuế TNDN = 100.000.000 x 10% = 10.000.000.
+ Thuế TNDN được miễn giảm = 10.000.000 x 50% = 5.000.000.
=> thuế TNDN phải nộp = 5.000.000.

Chuyển lỗ trong DN ưu đãi: lỗ phải được chuyển toàn bộ và liên tục, thực hiện chuyển lỗ trước sau đó mới xác định thu nhập chịu thuế => thực hiện miễn giảm.

DN tự xác định điều kiện ưu đãi và chịu trách nhiệm với việc xác định của mình, không cần phải thông báo gì cho CQ thuế, tuy nhiên hết năm khi làm tờ khai tự quyết toán TNDN thì phải nhớ làm phụ lục 03-4A/TNDN (thuế TNDN ưu đãi), thiếu phụ lục này là rắc rối to.
 
L

letrang2808

Thành viên thân thiết
25/8/11
95
8
8
sài gòn
#20
Chuyển lỗ trong DN ưu đãi: lỗ phải được chuyển toàn bộ và liên tục, thực hiện chuyển lỗ trước sau đó mới xác định thu nhập chịu thuế => thực hiện miễn giảm.
Cho em hỏi giả sử Công ty em thành lập năm 2010 nhưng mà từ năm 2010,2011,2012 Công ty em lỗ thì mấy năm đó em vẫn chuyển lỗ bình thường và những năm 2013,2014,2015,2016 Công ty thực hiện miễn giảm theo quy định của luật thuế TNDN (cho dù mấy năm đó Công ty em vẫn lỗ), và trong thời gian 5 năm tiếp theo thì em thực hiện giảm thuế 50% theo thuế suất 10%, em hiểu như vậy đúng không ạh, anh cho em ý kiến với ạh.
Cám ơn anh nhiều ạh.
 

Thành viên trực tuyến

 • willxvnrao
 • daongocnam0603
 • Phan Huyền Ngọc
 • tramk511kt
 • Quehuongtoi.1234
 • baotudau
 • xuanmai12
 • Trần Tường Vi
 • Lê Hà NB
 • Huyền Tuyết
Xem nhiều