Tổng hợp văn bản về thuế Giá trị gia tăng

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
PHẦN A/ VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ ĐANG CÒN HIỆU LỰC


A1/ Luật số: 13/2008/QH12
Trích yếu: Luật thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành: 03 tháng 6 năm 2008
Ngày hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2009

Tải về: http://webketoan.vn/tv/details-152-luat-thue-gtgt-2009.html


A2/Luật số 31/2013/QH13
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2013
Ngày hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2014.

Tải về:http://webketoan.vn/tv/details-244-luat-so-31-sua-doi-bo-sung-thue-gtgt.html

A3/Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất 1

Trích yếu: Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Tải về:
http://www.webketoan.vn/tv/details-303-luat-thue-gia-tri-gia-tang-hop-nhat.html

A4/ Luật thuế GTGT sửa đổi số 106/2016/QH13
Trích yếu:
sửa đổi:
- Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13
- Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13
- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

Ngày ban hành: ngày 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Tải văn bản Luật: Tại đây

A5/Luật thuế GTGT hợp nhất 2
Trích yếu
: Hợp nhất các văn bản:
+ Luật 31/2013/QH13 – Ngày ban hành: 19/06/2013
+ Luật 71/2014/QH13– Ngày ban hành: 26/11/2014
+ Luật 106/2016/QH13 – Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày ban hành: 15/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2009
Tải Luật: Tại đây

A6/Nghị định 209/2013/NĐ-CP
Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 18/12/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Tải về: http://webketoan.vn/tv/details-285-...iet-va-huong-dan-thi-hanh-luat-thue-gtgt.html

A7/Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định này sửa đổi các Nghị định:
+ 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN;
+ 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT;
+ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN;
+ 83/2013/NĐ-CP về kê khai thuế.
Ngày ban hành: 01/10/2014
Ngày hiệu lực: 15/11/2014
Tải Nghị định: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=339

A8/Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2014/NĐ-CP và một số nghị định khác
Ngày ban hành: 12/02/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Tải Nghị định: http://4wkt.net/f/pqa5phu6fsddiwc.pdf


A9/Thông tư 219/2013/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013

Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Tải về: http://www.webketoan.vn/forum/threa...a-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-so-209-2013-ND-CP

A10/Thông tư 83/2014/TT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày hiệu lực: 10/08/2014
Tải thông tư: http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=320

A11/Thông tư 119/2014/TT-BTC
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và một số thông tư khác
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày hiệu lực: 01/09/2014
Tải thông tư: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=322

A12/Thông tư 134/2014/TT-BTC
Trích yếu
: Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư.
Ngày ban hành: 12/09/2014
Ngày Hiệu lực: 27/10/2014
Tải thông tư: http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=342

A13/Thông tư 151/2014/TT-BTC
Trích yếu
: Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/10/2014
Ngày hiệu lực: 15/11/2014, riêng quy định tại chương I thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014
Tải thông tư: http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=340

A14/Thông tư 26/2015/TT-BTC
Trích yếu:
Hướng dẫn về Thuế GTGT và quản lý thuế tại nghị định 12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/02/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Tải thông tư: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=356

A15/Thông tư 193/2015/TT-BTC
Trích yếu
: Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và nghị định 209/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/11/2015
Ngày hiệu lực: 10/01/2016
Tải thông tư: Tại đây

A16/Thông tư 16/VBHN-BTC

Trích yếu: Hợp nhất 4 thông tư:
  • Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
Ngày ban hành: 17/06/2015
Tải thông tư: www.webketoan.vn/tv/details.php?file=382

A17/Thông tư 99/2016/TT-BTC

Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn:
– Về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Bao gồm:
+ Việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
– Hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.
– Hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa.

Ngày ban hành: 29/06/2016
Ngày hiệu lực: 13/08/2016
Tải văn bản: http://www.webketoan.vn/thong-tu-huong-dan-quan-ly-hoan-thue-gtgt.html

A18/ Thông tư 130/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Sửa đổi 5 thông tư về thuế
– Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
– Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế TTDB
– Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế
– Thông tư 153/2011/TT-BTC về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
– Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN
Ngày ban hành: 12/08/2016
Ngày hiệu lực:
có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành, trừ khoản 2 Điều này.
Riêng Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.
Tải thông tư: Tại đây


Ngoài ra, liên quan đến quá trình kê khai, nộp thuế GTGT, cần xem thêm:

Luật quản lý Thuế, bao gồm (B1+B2)

B1/Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Link tải: Nghị định 83/2013/NĐ-CP file PDF
Link tải: Nghị định 83/2013/NĐ-CP file word


B2/ Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP

Link tải: Thông tư 156/2013/TT-BTC
Link tải: Mẫu biểu theo thông tư 156/2013/TT-BTCB3/ Thông tư số 39/2014/TT-BTC: Về hóa đơn chứng từ
Link tải: http://share.webketoan.vn/url/DNPznxHAK
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
PHẦN B: NHỮNG CÔNG VĂN LIÊN QUAN THUẾ GTGT

1/Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.


Ngày ban hành:28/02/2014
Ngày hiệu lực: 28/02/2014

Link down: http://www.webketoan.vn/forum/threa...ang-ky-ke-khai-thue-GTGT-theo-mau-so-06-GTGT-

2/CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.
Ngày ban hành:27/02/2014
Ngày hiệu lực: 27/02/2014

Link down: http://www.webketoan.vn/forum/threa...dan-cac-noi-dung-chinh-sach-moi-ve-thue-GTGT-

3/Công Văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.
Ngày ban hành:11/02/2014
Ngày hiệu lực: 11/02/2014

Link down http://www.webketoan.vn/forum/threa...p-doanh-nghiep-viet-hoa-don-sai-ve-hinh-thuc-

4/Tổng hợp những thay đổi về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN và kê khai thuế
Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC (8 trang)

Văn bản này tổng hợp 8 điểm thay đổi trong chính sách thuế TNDN, 3 điểm thay đổi về chính sách thuế GTGT, 3 điểm về thuế TNCN và 7 điểm về kê khai thuế.

Xem tại đây

5/ Về việc kê khai thuế GTGT và sử dụng hóa đơn tại các chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Công văn 3063/TCT-KK, ngày 08/07/2016

6/ Thuế GTGT đối với máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp mua vào trước 29/1/2016
Công văn 8802/BTC-TCHQ, ngày 28/06/2016

7/ Hàng bán tại kho ngoại tỉnh có phải nộp thuế GTGT vãng lai?

Công văn 1712/TCT-KK, ngày 25/04/2016.

8/ Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh nơi công ty đóng trụ sở chính

Công văn 1762/TCT-KK ngày 27/04/2016

9/ Cách xử lý trường hợp hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát hiện còn hóa đơn, chứng từ chưa kê khai nộp thuế GTGT

Công văn 1711/TCT-KK, ngày 25/04/2016

.....

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Like
Reactions: dowebvn
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,502
113
31
Quận Tân Bình
Bổ sung:
A19/ Nghị định 100/2016/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP và một số nghị định khác
Ngày ban hành: 01/07/2016
Ngày hiệu lực: Nghị định có hiệu lực từ 01/07/2016, riêng khoản 2, điều 3 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016.
Tải Nghị định: Tại đây
 
H

Hương Nhi97

Sơ cấp
29/6/18
7
0
1
27
Cảm ơn ad ạ
 
P

phưn phưn

Sơ cấp
4/6/21
3
0
1
22
anh ơi cho em hỏi là các khoản ghi không có hóa đơn gtgt có được ghi vào sổ kế toán không? tại sao
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA