Vô hiệu hóa phím SHIFT khi load FORM ?

 • Thread starter darkmoon
 • Ngày gửi
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
404
9
0
36
HCM
#1
Cho em hỏi muốn vô hiệu hóa phím SHIFT khi load FORM trong ACCESS thì phải làm như thế nào ạ ?:bigok:
 
T

thidinh

Sơ cấp
26/3/06
9
0
0
BD
#2
Bạn vào http://msdn.microsoft.com mà tìm
Function SetStartupProperties()
ChangeProperty "StartupForm", dbText, gcstr_Frm_Switch_Board ' The form to open on Start Up.
ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, False
ChangeProperty "StartupShowStatusBar", dbBoolean, False
ChangeProperty "Allow yourToolbars", dbBoolean, False
ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, False
ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, False
ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, False
ChangeProperty "AllowToolbarChanges", dbBoolean, False
ChangeProperty "AllowShortcutMenus", dbBoolean, False
'ChangeProperty "StartupMenuBar", dbText, "customStandardMenu"

' This is the ultimate that locks you out from using the "Shift" key to bypass at startup.
ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, False '<=== THIS DISABLES "SHIFT"!
 
Sửa lần cuối:
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,264
211
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
#3
darkmoon nói:
Cho em hỏi muốn vô hiệu hóa phím SHIFT khi load FORM trong ACCESS thì phải làm như thế nào ạ ?:bigok:
Anh tham khảo đoạn mã sau nha:
'|-----------------------------------------------
'|-Cách này dài hơi nhưng có tác dụng của dài hơi
'|-Tạo function chuyển đổi thuộc tính
'|----------------------------------------------
Function ChangeProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)

Dim dbs As Database, prp As Property

Const conPropNotFoundError = 3270

Set dbs = CurrentDb

On Error GoTo Change_XuLyLoi

dbs.Properties(strPropName) = varPropValue

ChangeProperty = True

Change_KetThuc:

Exit Function

Change_XuLyLoi:


If Err = conPropNotFoundError Then

Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)

dbs.Properties.Append prp

Resume Next

Else


ChangeProperty = False

Resume Change_KetThuc

End If

End Function

'|--------------------------------
'|-Tạo nút khóa các thuộc tính
'|--------------------------------
Private Sub cmdLock_Click()

ChangeProperty "StartupForm", dbText, "Frm_main" 'Load form chính

ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, False

ChangeProperty "StartupShowStatusBar", dbBoolean, False

ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, False

ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, False

ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, False

ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, False

ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, False 'khóa phía SHIFT

MsgBox "Your database locked! Close your database and reopen to effect", vbOKOnly, "KEG COMPANY"
End Sub

'|--------------------------------
'|-Tạo nút kích hoạt các thuộc tính
'|--------------------------------
Private Sub cmdUnlock_Click()

ChangeProperty "StartupForm", dbText, ""

'ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, True

'ChangeProperty "StartupShowStatusBar", dbBoolean, True

'ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, True

'ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, True

'ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, True

'ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, True

ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, True

MsgBox "Your database Unlocked! Please Close It and reopen to effect", vbOKOnly, "KEG COMPANY"
End Sub
====================
Chú ý:
-Hai cái nút kia là khóa và kích hoạt các thuộc tính vô điều kiện (cứ bấm vô là nó thực thi luôn)
-Muốn cho nó hay hơn , anh có thể tạo thêm textbox (txtPassword) và bắt phải nhập đúng pass mới thực thi , không thi thông báo gì gì đó , tùy
-Khóa hay kích hoạt các thuộc tính, phải exit và mở lại mới có hiệu quả
=====================
Nguồn : Echip & Internet
 

BQT trực tuyến

 • H
  hangpham@ktt
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • moonboy198x
 • daongocnam0603
 • Trieu Vi
 • Mong Uyên
 • willxvnrao
 • Quyendao90
 • huongpham05
 • hangpham@ktt
 • NgôNguyênThảo
 • Còi Zin
 • binhbottuyet
 • xediengiatot
 • lam 17
 • Trangtb59
 • touyenbn2008
Xem nhiều