Tem vé cầu đường

simple

simple

Cao cấp
29/3/10
206
66
28
daklak
Về loại và hình thức hóa đơn
Căn cứ điểm c, khoản 2 và điểm b, khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về loại và hình thức hóa đơn như sau:
"2. Các loại hóa đơn:
c) Hoá đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm...".
"3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:...
- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua”.

Quy định về giá tính thuế
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:
Tại Điều 7 quy định về giá tính thuế như sau:
Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết... thì giá chưa có thuế được xác định như sau:

Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem...)/[1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA