Mỗi tuần một chuyên đề

Hướng xử lý thuế đối với các khoản thu lâu năm không phải trả

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Khi xuất hiện các khoản công nợ phải trả như 331, 131 dư có hoặc 3388 nếu Công ty xác định không phải trả thì Kế toán sẽ xử lý Kế toán và Thuế trong tình huống này như thế nào?

Tham khảo công văn Công văn số 2424/CTBNI-TTHT của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 27/06/2023 hướng dẫn về chính sách thuế.

Về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN


Chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản tương ứng với giá trị tiền hàng chưa thanh toán cho nhà cung cấp đã sử dụng để sản xuất thành phẩm, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Về khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp khoản phải trả nhà cung cấp đối với hàng hóa nhập khẩu từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, không thanh toán thì Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ theo quy định. Lý do của việc này là do việc ghi nhận vào thu nhập khác không phải là các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật thuế GTGT.

Về xử lý Kế toán

Kế toán thu thập các bằng chứng chứng minh khoản phải trả này Công ty không phải trả như Công ty nhà cung cấp đã giải thể và tập hợp toàn bộ hồ sơ gốc ban đầu chứng minh quyền sở hữu với khoản công nợ phải trả này như hợp đồng, biên bản bàn giao, hóa đơn gốc, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán… để ghi nhận vào thu nhập khác.

Bút toán hạch toán Nợ 331/Có 711. Tất nhiên ở phần thu nhập này phải đóng thuế TNDN, lưu ý không phải xuất hóa đơn GTGT và nộp thuế GTGT đầu ra. Ít người để ý, hóa đơn GTGT chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ, còn những thứ khác không áp dụng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA