Công ty giải thể thì người lao động được chi trả trợ cấp thôi việc hay mất việc?

H

hangpham@ktt

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/5/18
79
52
18
27
Theo quy định tại khoản 7 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt khi người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 48 của Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc

Như vậy, khi công ty giải thể người lao động ngoài được nhận khoản tiền nợ lương mà công ty còn nợ, tiền bảo hiểm xã hội thì người lao động còn nhận được trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động chi trả.

Trích tài liệu cập nhật chính sách thuế định kỳ của Webketoan.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK