Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán tổng hợp

 • Thread starter Noithatngocan
 • Ngày gửi

555 lượt xem

N

Noithatngocan

Sơ cấp
2/12/19
1
0
1
31
Kế toán doanh nghiệp được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán.
Trong đó, kế toán quản trị kế toán tài chính là gì? Hai loại kế toán này có mối quan hệ với nhau như thế nào? Kế toán tài chính có phải là kế toán tổng hợp và kế toán quản trị có phải là kế toán chi tiết hay không?
1. Định nghĩa kế toán quản trị và kế toán tài chính
Kế toán được định nghĩa là một hệ thống thông tin đo lường, xử lý và cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong đó kế toán quản trị đưa ra tất cả các thông tin kinh tế đã được đo lường xử lý và cung cấp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hay nói cách khác kế toán quản trị giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp cân nhắc và quyết định lựa chọn một trong những phương án có hiệu quả kinh tế cao nhất: phải sản xuất những sản phẩm nào, sản xuất bằng cách nào, bán các sản phẩm đó bằng cách nào, theo giá nào, làm thế nào để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát triển khả năng sản xuất.

Các quyết định này gồm hai loại: Quyết định mang tính chất ngắn hạn: Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế trong thời kỳ ngắn hạn. Ví dụ:
- Trong trường hợp nào doanh nghiệp có thể bán sản phẩm với giá thấp hơn giá ở điểm hoà vốn?
- Trong trường hợp nào doanh nghiệp nên tự chế hay đi mua một vài bộ phận của sản phẩm?
- Trong trường hợp nào doanh nghiệp nên bán ra bán thành phẩm thay vì tiếp tục hoàn thiện thành sản phẩm cuối cùng?
Quyết định mang tính dài hạn: Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn như: Trong trường hợp nào doanh nghiệp quyết định thay thế mua sắm thêm các máy móc thiết bị hay thực hiện phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh.
Còn kế toán tài chính là kế toán phản ánh hiện trạng và sự biến động về vốn, tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay nói cách khác là phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.
Sản phẩm của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính. Thông tin của kế toán tài chính ngoài việc được sử dụng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp còn được sử dụng để cung cấp cho các đối tượng bên ngoài như: Các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê.
Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán tổng hợp

2. Sự giống nhau và khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
2.1. Sự giống nhau
 • Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều nhằm vào việc phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đều quan tâm đến doanh thu, chi phí và sự vận động của tài sản, tiền vốn.
 • Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin. Các số liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều được xuất phát từ chứng từ gốc. Một bên phản ánh thông tin tổng quát, một bên phản ánh thông tin chi tiết.
 • Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ trách nhiệm của Nhà quản lý.
2.2. Sự khác nhau
* Mục đích:

- Kế toán quản trị có mục đích: Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. - Kế toán tài chính: Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.

* Đối tượng phục vụ:

- Đối tượng sử dụng thông tin về kế toán quản trị là: Các nhà quản lý doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, ban giám đốc)

- Đối tượng sử dụng thông tin về kế toán tài chính là: Các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp (Nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê)

* Đặc điểm của thông tin:

- Kế toán quản trị nhấn mạnh đến sự thích hợp và tính linh hoạt của số liệu, thông tin được tổng hợp phân tích theo nhiều góc độ khác nhau. Thông tin ít chú trọng đến sự chính xác mà mang tính chất phản ánh xu hướng biến động, có tính dự báo vì vậy thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc đánh giá và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, thông tin được theo dõi dưới hình thái giá trị và hình thái hiện vật. Ví dụ: Kế toán vật tư ngoài việc theo dõi giá trị của vật tư còn phải theo dõi số lượng vật tư.

- Kế toán tài chính phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ đòi hỏi có tính khách quan và có thể kiểm tra được. Thông tin chỉ được theo dõi dưới hình thái giá trị.

* Nguyên tắc cung cấp thông tin:

- Kế toán quản trị không có tính bắt buộc, các nhà quản lý được toàn quyền quyết định và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và khả năng quản lý của doanh nghiệp.

- Kế toán tài chính phải tôn trọng các nguyên tắc kế toán được thừa nhận và được sử dụng phổ biến, nói cách khác kế toán tài chính phải đảm bảo tính thống nhất theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định để mọi người có cách hiểu giống nhau về thông tin kế toán đặc biệt là báo cáo tài chính và kế toán tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu quản lý tài chính và các yêu cầu của xã hội thông qua việc công bố những số liệu mang tính bắt buộc.

* Phạm vi của thông tin:

- Phạm vi thông tin của kế toán quản trị liên quan đến việc quản lý trên từng bộ phận (phân xưởng, phòng ban) cho đến từng cá nhân có liên quan.

- Phạm vi thông tin của kế toán tài chính liên quan đến việc quản lý tài chính trên quy mô toàn doanh nghiệp.
* Kỳ báo cáo:

- Kế toán quản trị có kỳ lập báo cáo nhiều hơn: Quý, năm, tháng, tuần, ngày. - Kế toán tài chính có kỳ lập báo cáo là: Quý, năm

* Quan hệ với các môn khoa học khác:

Kế toán tài chính ít có mối quan hệ với các môn khoa học khác. Do thông tin kế toán quản trị được cung cấp để phục vụ cho chức năng quản lý, nên ngoài việc dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán tài chính thì kế toán quản trị còn phải kết hợp và sử dụng nội dung của nhiều môn khoa học khác như: Kinh tế học, thống kê kinh tế, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quản trị đầu tư để tổng hợp phân tích và xử lý thông tin.

* Tính bắt buộc theo luật định:

- Kế toán quản trị không có tính bắt buộc.

- Kế toán tài chính có tính bắt buộc theo luật định. Kế toán tài chính có tính bắt buộc theo luật định có nghĩa là sổ sách báo cáo của kế toán tài chính ở mọi doanh nghiệp đều phải bắt buộc thống nhất, nếu không đúng hoặc không hạch toán đúng chế độ thì báo cáo đó sẽ không được chấp nhận (tham khảo thêm về luật kế toán vừa ban hành).
3. Có phải kế toán tài chính là kế toán tổng hợp và kế toán quản trị là kế toán chi tiết không?
Để hiểu rõ và tránh nhầm lẫn về các "thuật ngữ" trên ta cần phân tích mối quan hệ giữa kế toán tài chính với kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Kế toán tài chính và kế toán tổng hợp: Kế toán tổng hợp là một bộ phận của kế toán tài chính, nhằn trình bày các số liệu báo cáo mang tính tổng hợp về tình hình tài sản, doanh thu chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán vào một thời điểm nhất định. Nói cách khác kế toán tổng hợp chỉ liên quan đến tài khoản của sổ cái tổng hợp và báo cáo tài chính.

Kế toán tài chính và kế toán chi tiết: Kế toán chi tiết là một bộ phận của kế toán tài chính, nhằm chứng minh các số liệu ghi trong tài khoản tổng hợp là đúng trong quá trình ghi chép và lập báo cáo kế toán, đây cũng là công việc phải làm trước khi khoá sổ kế toán để quyết toán.

Thuật ngữ thông thường gọi là đối chiếu giữa tổng hợp và chi tiết. Ví dụ: Như việc thực hiện đối chiếu giữa tài khoản phải thu với sổ công nợ chi tiết của từng khách hàng, đối chiếu tài khoản phải trả với sổ chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp hay việc đối chiếu tài khoản nguyên vật liệu với sổ chi tiết vật tư, đối chiếu tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với thẻ chi tiết tính giá thành sản phẩm.

Tóm lại trong kế toán tài chính bao giờ cũng có kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, vì vậy kế toán tài chính không phải là kế toán tổng hợp và kế toán quản trị không phải là kế toán chi tiết.


so với ưu nhược điểm của các loại Giáphơi đắt tiền bây giờ
Các loại giá phơi đồ thông minh cao cấp hiện giờ bán trên hội chợ được quý khách thương yêu lựa chọn nhiều, trong đó khác nhau phải kể tới những cống phẩm bán chạy nhất hiện nay như: Giáphơi đắt tiền điều khiển từ xa, Giáphơi sáng ý laptop, Giáphơi mưu trí gắn tường, Giáphơi sang trọng tay quay… Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng Anh chị tìm hiểu về ưu nhược điểm của các nhà cửa Giáphơi này để lựa chọn ra thành phầm phù hợp nhất đối với mình.

Giáphơi sáng ý điều khiển từ xa Duy Lợi
Dòng sản phẩm Giáphơi sang trọng này là loại Giáphơi tiến bộ nhất hiện thời được bán trên hội chợ khi cần dùng dụng cụ điều khiển từ xa. Nhờ cấu tạo kiến tạo tiến bộ cùng điều khiển cao cấp giúp Anh chị có thể sử dụng dễ dãi và dễ dàng hơn có thể đưa Giáphơi lên cao hoặc xuống thấp tùy ý chỉ với một nút bấm. Hình như những tính năng trên Giáphơi thông minh này đều được tích hợp trên điều khiển để dễ dàng điều chỉnh theo ý của bản thân, tiết kiệm thời gian, công huân.

Với nhiều tác dụng không giống nhau thì Giáphơi đắt tiền điều khiển từ xa bình thường có mức giá cao hơn những thành quả khác và đây cũng là nhược điểm của vật phẩm. mà hầu như nhiều người mua hàng lại không hề ngần ngại với mức giá của Giáphơi sáng ý này bởi vì nó rất thuận tiện cũng như những điểm cộng khác tuyệt vời của nó.

Giáphơi sang trọng dế yêu Duy Lợi
Giáphơi sáng dạ khi điểm danh không thể không nhắc đến vật phẩm Giáphơi di động với giá thành phải chăng và chiếm hữu nhiều ưu điểm đặc sắc. đặc biệt Giáphơi đắt tiền laptop đối với những quý khách hàng sống ở nơi có không gian rộng rãi đem lại quá nhiều tác dụng tuyệt đỉnh. không giống nhau có thể kể tới như việc Cả nhà có thể di chuyển Giáphơi sáng dạ ra những nơi có nắng để phơi khi cần. Nếu không cần phơi đồ thì có thể lấy vào trong nhà để làm đồ móc quần áo khô… Nhìn chung việc di chuyển thuận lợi Giáphơi sáng ý thiết bị cầm tay là điểm cộng của item này.

Nhược điểm duy nhất trên thắng lợi có lẽ là lượng quần áo phơi không được nhiều và không thích hợp với những không gian sống chật hẹp.

Giáphơi sáng ý gắn tường Duy Lợi
Đây là loại Giáphơi sang trọng được nhiều người mua hàng thương yêu do có mức giá rất thích hợp tiết kiệm kinh phí mua đồ mà vẫn đảm bảo được cần dùng cống phẩm hay. Giáphơi sang trọng gắn tường cũng thích hợp cho những tổ ấm có diện tích bé nhỏ dễ dàng và dễ cần đến. dù rằng không thể phân tích với loại Giáphơi sáng dạ sáng ý nhưng Giáphơi quần áo gắn tường có khả năng chịu được trọng tải lớn hơn vì thế bạn có thể phơi rất nhiều quần áo nhưng vẫn an tâm về độ chắc cú bền bỉ của thành công.

Giáphơi cao cấp gắn trần loại sử dụng tay quay
Với loại Giáphơi cao cấp này Cả nhà cần đến bộ tời được lắp sẵn để điều khiển bộ Giáphơi. Anh chị em có thể nâng lên xuất xắc hạ xuống một cách dễ dàng với bộ tời này khi cần dùng lực tác động lên tay quay. Ưu điểm của loại Giáphơi sang trọng này là giá cả thấp hơn những dòng Giáphơi sang trọng khác bởi vì thể bạn có thể tiết kiệm tiêu phí. Giáphơi sáng dạ cũng rất bền với chất liệu gia công xuất xắc. khác nhau Giáphơi cao cấp này rất dễ cần dùng tiêu dùng lắp đặt rất rẻ.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • anhduongbaby
 • Hale.6986
 • nganhtu98
 • minhly0309
 • sieutocviet4
 • auyeuch

Xem nhiều

TEXT LINK