Quy định mới nhất về hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Quy định về việc quản lý thuế

Thông tư 06/2021/TT- BTC được ban hành ngày 22/01/2021 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế liên quan tới hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2021.

Theo đó, khi nộp thuế người nộp thuế (NNT) sẽ được cấp mã số khai báo trước khai giải phóng đối với hàng hóa phải phân tích, giám định. Căn cứ theo thông tin này, cơ quan chức năng sẽ xác định được chính xác số tiền thuế phải nộp. NNT sẽ căn cứ theo thông tin trên mã số khai báo mà tạm nộp thuế. Trong trường hợp kết quả phân tích, giám định sai với nội dung kê khai dẫn đến tăng số tiền thuế cần nộp thì NNT phải nộp bổ sung. Thời hạn nộp tiền thuế thiếu là 05 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nhận được yêu cầu khai bổ sung của cơ quan hải quan.

Trong trường hợp chưa xác định được giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì thời hạn và mức thuế phải nộp sẽ có chút linh hoạt như sau:

NNT tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng;

Sau khi có giá chính thức, NNT phải thực hiện khai báo bổ sung và nộp tiền thuế chênh lệch trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Quản lý thuế, đối với những trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng hải đảo, vùng đi lại khó khăn thì thời hạn chuyển tiền vào ngân sách Nhà nước là 03 ngày làm việc theo quy định.

Quy định về thời điểm nộp chứng từ xuất xứ hàng hóa XNK

Thông tư 07/2021/TT – BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 25/01/2021 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Và Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2021.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC thì người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trong trường hợp chưa cung cấp chứng từ được vào thời điểm này, người nộp phải khai nộp chậm trên tờ khai hải quan và thực hiện khai nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký.

Trong trường hợp bất khả kháng hoặc bởi những lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của các bên, người khai hải quan không thể nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ theo đúng thời hạn quy định thì Bộ tài chính sẽ xem xét và quyết định việc áp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA hay không.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều