Giúp e với

  • Thread starter lucyxinhdep8
  • Ngày gửi
T

Thùy Chinh Nguyễn

Sơ cấp
18/11/20
2
1
3
22
Bạn tham khảo nhé @lucyxinhdep8
Câu 1:
Nợ 152 7.800.000
Nợ 133 780.000
Có 331 8.580.000

Nợ 152 500.000
Nợ 133 50.000
Có 111 550.000
Câu 2:
Thu tiền từ KH Nợ 112/Có 131: 200.000.000
Thanh toán cho NCC Nợ 331/Có 112: 10.000.000
Câu 3:
Mua TSCD:
Nợ 211 600.000.000
Nợ 133 60.000.000
Có 331 660.000.000

Nợ 211/Có112 15.000.000 ( CP vận chuyển tính vào nguyên giá TSCĐ)
Câu 4:
Tiền lương BPBH: Nợ 641/Có 334: 50.000.000
Tiền lương BPQL: Nợ 642/Có 334: 30.000.000
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều