Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2983/TCHQ-TXNK ngày 21/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, đối với hàng xuất khẩu bị trả lại, hồ sơ xét miễn thuế nhập khẩu phải có công văn đề nghị không thu thuế theo mẫu số 02 Phụ lục IIa (nếu nộp trực tuyến) hoặc mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK Phụ lục VI (nếu nộp hồ sơ giấy).

Đồng thời, trên công văn phải nêu rõ số tờ khai tái nhập, số tờ khai xuất khẩu, số hợp đồng, số chứng từ thanh toán (nếu có), cam kết của doanh nghiệp về việc hàng tái nhập chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở nước ngoài.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu công văn đề nghị không thu thuế tại thời điểm làm thủ tục tái nhập hàng xuất khẩu thì không đáp ứng điều kiện được miễn thuế nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều