mn định khoản giúp e bài này với ạ

T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
448
31
28
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Trả lời:
1 -Tiền lương phải trả TK 334
Nợ TK 622
Nợ TK 627
Nợ TK 641
Nợ TK 642
Có TK 334
2-Tiền lương phải trả TK 334
Nợ TK 622
Nợ TK 627
Nợ TK 642
Có TK 334
3-
Nợ TK 622
Nợ TK 627
Nợ TK 641
Nợ TK 642
Có TK 338
4
Nợ TK 334
Có TK 511
Có TK 333
Nợ TK 632
Có TK 155
5
Nợ K 334
Có TK 111
6
Nợ TK 338
Có TK 112
7
Nợ TK 338
Có TK 111
8
Nợ TK 334
Có TK 711
Có TK 141
Có TK 3335
Chú ý:Trích BHXH theo quy định hiện hành
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều