Bố trí lịch trực 5 ca/ ngày trong tuần không trùng với lịch báo bận (của nhân viên)

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
570
101
43
66
HCM city
Trực.jpg

Trên đây là hình ảnh trang dữ liệu (DL); nó gồm 3 bảng:
Bảng A (là 2 cột DL ở cột A & B) gồm liệt kê danh sách các nhân viên tham gia trực trong tuần & mã (duy nhất của họ)
Bảng B (bên phải phía trên) là bảng ghi danh những NV không thể trực vào các ca & ngày cụ thể nào đó;
Bảng cuối là để 1 macro bố trí những nhân viên khác (bảng B) trong ca & ngày trực ngẫu nhiên

Bảng lịch trực ngẫu nhiên được tạo bỡi macro có nội dung như sau:
PHP:
Sub LapLichTruc_1()
 Dim StrC As String, DSNg As String, BanNg As String, Ma_1 As String
 Dim Thu As Integer, Ca As Integer, Tmp As Integer, VTr As Integer
 Dim Cls As Range
 Const FC As String = "; "
1 'Chép Mã NV Vô Chuôi  '
 With Sheet3
  For Each Cls In .Range(.[A4], .[A4].End(xlDown))
    StrC = Cls.Value & StrC
    If Len(StrC) > 36 Then
      Randomize:         Tmp = 5 * (2 + 4 * Rnd() \ 1)
      StrC = Mid(StrC, Tmp + 1, Len(StrC)) & Left(StrC, Tmp)
    End If
  Next Cls
2 'Phân Bô Lich Truc '
  Union([E11:K15], [E17:E27]).Value = ""
  For Thu = 5 To 11       'Theo Thú Trong Tuân  '
3 'Xáo Trôn Ca Dâu Tùng Ngày '
    Randomize:         Tmp = 5 * (1 + 5 * Rnd() \ 1)
    StrC = Mid(StrC, Tmp + 1, Len(StrC)) & Left(StrC, Tmp)
    DSNg = StrC
    For Ca = 3 To 7     'Theo Các Ca  '
      BanNg = Replace(Replace(.Cells(Ca, Thu).Value, " ", ""), ";", "")
      If Len(BanNg) < 5 Then
        Cells(Ca, Thu).Offset(8).Value = Left(DSNg, 5)
      Else
4        'Xóa Danh Sách Các Cá Nhân Bân  '
        For Tmp = 1 To Len(BanNg) Step 5
          Ma_1 = Left(BanNg, 5)
          BanNg = Mid(BanNg, 6, Len(BanNg))
          DSNg = Replace(DSNg, Ma_1, "")
        Next Tmp
5        'Nhâp Nguòi Truc Ca Cua Các Ngày  '
        Cells(Ca, Thu).Offset(8).Value = Left(DSNg, 5)
      End If
6      'Nhâp Thêm Ban Ca Truóc Vô Danh Sách Truc Ca Sau  '
      DSNg = Mid(DSNg, 6, Len(DSNg)) & BanNg
    Next Ca
  Next Thu
  MsgBox "Xong Rôi Nha!"
 End With
End Sub
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,036
410
83
46
Ninh Thuận

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA