Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến việc kê khai, nộp thuế quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Đáng chú ý, về thuế TNDN, Nghị định đã sửa quy định về hạn mức tạm nộp tối thiểu 03 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán năm nêu tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP . Thay vào đó, số thuế TNDN tạm nộp của 04 quý chỉ cần đảm bảo không thấp hơn 80% so với quyết toán năm.

Quy định sửa đổi này được áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2021 theo nguyên tắc như sau: tính đến ngày Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 30/10/2022), nếu doanh nghiệp có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế 2021 không thấp hơn 75% quyết toán thì không áp dụng theo tỷ lệ tạm nộp mới; ngược lại, nếu doanh nghiệp có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế 2021 thấp hơn 75% quyết toán thì được áp dụng theo tỷ lệ tạm nộp của 04 quý không thấp hơn 80% quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế tính tiền chậm nộp do số thuế tạm nộp 03 quý đầu thấp hơn 75% quyết toán và khi áp dụng lại theo tỷ lệ tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% quyết toán làm giảm số tiền chậm nộp thì được nộp Mẫu số 01/GTCN tại phụ lục ban hành kèm Nghị định này để yêu cầu cơ quan thuế tính giảm tiền chậm nộp.

Về thuế TNCN, Nghị định đã bổ sung quy định miễn nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý cho doanh nghiệp nếu trong tháng/quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN.

Về hóa đơn, Nghị định thay mới mẫu Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số 04-1/CC ban hành tại Phụ lục III Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA