Mỗi tuần một chuyên đề

Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 909/TCHQ-TXNK ngày 3/3/2023 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra sau hoàn thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, việc kiểm tra sau hoàn thuế đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện trên nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn là 10 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế (đối với các quyết định hoàn thuế ban hành tại thời điểm của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ) và trong thời hạn là 05 năm (đối với các quyết định hoàn thuế ban hành tại thời điểm của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ).

Việc thanh tra chuyên ngành hải quan đối với doanh nghiệp được dựa trên cơ sở thu thập tổng thể số liệu, tình hình về quá trình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá trình chấp hành pháp luật về hải quan, về thuế của doanh nghiệp (gồm cả thông tin các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước) trong một khoảng thời gian từ 3 - 5 năm. Theo đó, các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước vẫn có thể bị kiểm tra lại trong quá trình thanh tra chuyên ngành của Hải quan.

Đối với các doanh nghiệp ưu tiên, Luật Quản lý thuế không có quy định miễn kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước của doanh nghiệp ưu tiên nên các hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp ưu tiên vẫn có khả năng bị kiểm tra sau hoàn thuế trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA