mọi người giải giúp em bài này với ạ.

  • Thread starter phanh94
  • Ngày gửi
phanh94

phanh94

Sơ cấp
29/11/22
2
0
1
30
Trích tài liệu ngày 31/12/N tại công ty ABC như sau:

- Vật liệu C, số lượng 1.500(kg), giá trị thuần có thể thực hiện là 80/1kg, giá gốc là 90/1kg.

- Vật liệu D, số lượng 2.500(kg), giá trị thuần có thể thực hiện được 100/1kg, giá gốc 120/1kg.

- Sản phẩm N, số lượng 3.000(cái), giá bán ước tính của sản phẩm N là 370/1sản phẩm, giá thành của sản phẩm N là 340/1 sản phẩm, chi phí bán ước tính là 25/1sản phẩm.

- Sản phẩm M, số lượng 5.000(cái), giá bán ước tính của sản phẩm M là 460/1sản phẩm, giá thành của sản phẩm M là 475/1 sản phẩm, chi phí bán ước tính 15/1sản phẩm.

- Hàng hóa Z, số lượng 5.000 (cái), giá bán ước tính 600/1cái, chi phí bán ước tính 30/1 cái, giá gốc 590/1 cái.

- Phải thu công ty thương mại HK, số tiền 800.000, đã quá hạn 10 tháng.

- Phải thu công ty UK, số tiền 900.000, đã quá hạn 20 tháng.

- Phải thu công ty HS, số tiền 500.000, chưa đến hạn thanh toán và khách hàng HM chưa lâm vào tình trạng khó đòi.

Yêu cầu: Tính toán, lập định khoản kế toán về bút toán dự phòng tại ngày 31/12/N.

Tài liệu bổ sung: Ngoài số vật liệu C, vật liệu D, sản phẩm N, sản phẩm M trên, các hàng tồn kho khác đều có giá trị thuần có thể thực hiện được lớn hơn giá gốc.

- Vật liệu C được dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm N. Vật liệu D được dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm M.

- Các khoản công nợ phải thu ngoài phải thu công ty thương mại HK, UK, HS đều chưa đến hạn thanh toán và không có khả năng khó đòi.

- Trong số 5.000 cái hàng hóa Z tồn kho có 2.000 cái dự trữ cho hợp đồng bán hàng không hủy ngang có giá bán theo hợp đồng 700/cái, chi phí bán 50/1 cái.

- Số dư trước khi trích lập dự phòng vào ngày 31/12/N của: TK 2293: 50.000; TK2294: 15.000
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phanh94

phanh94

Sơ cấp
29/11/22
2
0
1
30
Em giải bài tập như dưới ạ và còn vướng ý về hàng hóa Z. Thầy cô và các bạn xem và chỉnh sửa giúp e với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

- Vật liệu C: giá gốc = 90/kg > giá thực tế = 80/kg.

Tuy nhiên, vật liệu C dùng để trực tiếp sản xuất ra sản phẩm N.
Sản phẩm N: giá gốc 340/sp < giá thực tế = 370 - 25 = 345/sp -> không phải trích lập dự phòng đối với vật liệu C và sản phẩm N
- Vật liệu D: giá gốc = 120/kg > giá thực tế 100/kg

Tuy nhiên, vật liệu D dùng để trực tiếp sản xuất ra sản phẩm M.

Sản phẩm M: giá gốc = 475/sp > giá thực tế = 460 – 15 = 445/ sp -> phải trích lập dự phòng đối với vật liệu D và sản phẩm M

Mức trích lập dự phòng vật liệu D = 2.500 x (120 – 100) = 50.000

Mức trích lập dự phòng sản phẩm M = 5.000 x (475 – (460 – 15)) = 150.000

  • Tổng mức trích lập dự phòng giảm giá HTK cần lập tại ngày 31/12/N là: 150.000 + 50.000 = 200.000 > 15.000 (số dư TK 2294 tại ngày 31/12)
  • Trích lập bổ sung:
  • Nợ TK 632: 185.000
  • Có TK 2294: 200.000 – 15.000 = 185.000
Phải thu công ty thương mại HK, số tiền 800.000, đã quá hạn 10 tháng

Số tiền phải trích lập dự phòng = 30% * 800.000 = 240.000 > 50.000

Trích lập bổ sung:

Nợ TK 632: 190.000

Có TK 2294: 240.000 – 50.000 = 190.000

Phải thu công ty UK, số tiền 900.000, đã quá hạn 20 tháng

Số tiền phải trích lập dự phòng = 50% * 900.000 = 450.000 > 50.000

Trích lập bổ sung:

Nợ TK 632: 400.000

Có TK 2294: 450.000 – 50.000 = 400.000
 

Đính kèm

  • Bài tập.docx
    14.3 KB · Lượt xem: 8

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA