Microsoft Bing sẽ giúp chúng ta trong lập trình VBA

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
560
99
28
66
HCM city
SA_DQ: Bạn có thể giúp mình viết 1 hàm bằng VBA để tìm ra 10 số N thỏa 3 điều kiện sau:
Nếu cộng thêm 4 thì chia hết cho 17;
Đem trừ 1 thì chia hết cho 11
& đem trừ 2 thì chia hết cho 13
Xin cảm ơn bạn nha!

Microsoft Bing:
PHP:
.
Function find_N()
Dim N As Long,  count As Long
Dim results(1 To 10) As Long

For N = 1 To 1000000
  If (N + 4) Mod 17 = 0 And (N - 1) Mod 11 = 0 And (N - 2) Mod 13 = 0 Then
   count = count + 1 :     results(count) = N
  End If
  If count >= 10 Then Exit For
 Next
find_N = results
End Function

Hàm này sẽ trả về một mảng chứa các số N đầu tiên thỏa mãn ba điều kiện trên.
Bạn có thể sử dụng hàm này trong một module VBA trong Excel để tìm các số N mà bạn cần.

→ → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ←


Bạn nào có ý tưởng tăng tốc cho hàm của M. Bing viết không vậy?

Xin mạnh dạng gợi í:
(1) Vòng lặp có thể bắt đầu không từ 1 mà là số khác lớn hơn
(2) Bước lặp không là 1 mà là số khác lớn hơn
. . . . . (?)
 
 • Like
Reactions: MINA
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA