Mọi người giúp em bài 2 với ạ ( nguyên lý kế toán )

Nguyễn Châu Giang 1904

Nguyễn Châu Giang 1904

Sơ cấp
18/10/23
2
0
1
19
GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN)

1.Vận dụng phương pháp kế toán nào để tạo ra " Chứng từ kế toán"
A.Phương pháp tổng hợp cân đối
B.Phương pháp chứng từ kế toán
C.Phương pháp đo lường
D.Phương pháp tài khoản và ghi chép

2.Vận dụng phương pháp kế toán nào để thực hiện phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trê chứng từ vào số sách kế toán ( ghi sổ kế toán )?
A.Phương pháp tổng hợp cân đối
B.Phương pháp tài khoản và ghi kép
C.Phương pháp tính giá
D.Phương pháp chứng từ kế toán

3.Vận dụng Phương pháp kế toán nào để lập
Báo cáo tài chính?
A.Phương pháp tính giá
B.Phương pháp tài khoản và ghi kép
C.Phương pháp chứng từ kế toán
D.Phương pháp tổng hợp cân đối

4.Công ty TVT hoàn tât việc giao hàng theo hợp đông cho khách hàng vào ngày 31/08, toàn bộ tiền hàng đã nhận trước từ ngày 15/07 khi kí kết hợp đồng. Doanh thu nghiệp vụ kinh tế trên của công ty TVT sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của tháng nào?
A.Tháng 7
B.Tháng 8
C.Cuối năm (Tháng 12)
D.50% DT ghi nhận vào tháng 7 còn lại 50% ghi nhận vào tháng 8

5.Ngày 01/01/N, công ty B trả toàn bộ tiền thuê nhà năm N cho người cho thuê, số tiền 120 triệu VND. Theo nguyên tắc phù hợp, khoản tiền thuê này sẽ được tính như thế nào?

A.Tính vào chi phí kinh doanh của tháng 01/N
B.Phân bổ vào chi phí kinh doanh của từng quý trong năm N
C.Tính vào chi phí kinh doanh tháng 12 năm N
khi lập BCTC 5
D.Phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của từng ky ( tháng hoặc quý) trong năm

6.Phân tích sự biến động của đối tượng kế toán qua nghiệp vụ kinh tế sau:
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng cho người lao động 5.000.000 đ

A.Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(TS- Phải trả người lao động tăng 5.000.000
(NV)
B.Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(NV)- Phải trả người lao động giảm 5.000.000
(NV)
C.Quý khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(NV)- Tiền mặt giảm 5.000.000 (TS)
D.Quý khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(NV)- Phải trả người lao động tăng 5.000.000
(NV)

7.Phân tích sự biến động của các đối tượng kế toán qua nghiệp vụ kinh tế sau:
Nhận góp vốn bằng tiền mặt 300.000.000 đông.
A.Tiền mặt tăng (TS): 300.000.000 đ- Đầu tư góp vốn liên doanh(TS): 300.000.000 đ
B.Tiền mặt giảm (TS): 300.000.000 đ- Vốn đầu tư của CSH tăng (NV): 300.000.000 đ
C.Tiền mặt tăng (TS): 300.000.000 đ- Vốn đầu tư của CSH tăng (NV): 300.000.000 đ
D.Tiền mặt giảm (TS): 300.000.000 đ- Vốn đầu tư của CSH giảm(NV): 300.000.000
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,034
410
83
46
Ninh Thuận
GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN)

1.Vận dụng phương pháp kế toán nào để tạo ra " Chứng từ kế toán"
A.Phương pháp tổng hợp cân đối
B.Phương pháp chứng từ kế toán
C.Phương pháp đo lường
D.Phương pháp tài khoản và ghi chép

2.Vận dụng phương pháp kế toán nào để thực hiện phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trê chứng từ vào số sách kế toán ( ghi sổ kế toán )?
A.Phương pháp tổng hợp cân đối
B.Phương pháp tài khoản và ghi kép
C.Phương pháp tính giá
D.Phương pháp chứng từ kế toán

3.Vận dụng Phương pháp kế toán nào để lập
Báo cáo tài chính?
A.Phương pháp tính giá
B.Phương pháp tài khoản và ghi kép
C.Phương pháp chứng từ kế toán
D.Phương pháp tổng hợp cân đối

4.Công ty TVT hoàn tât việc giao hàng theo hợp đông cho khách hàng vào ngày 31/08, toàn bộ tiền hàng đã nhận trước từ ngày 15/07 khi kí kết hợp đồng. Doanh thu nghiệp vụ kinh tế trên của công ty TVT sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của tháng nào?
A.Tháng 7
B.Tháng 8
C.Cuối năm (Tháng 12)
D.50% DT ghi nhận vào tháng 7 còn lại 50% ghi nhận vào tháng 8

5.Ngày 01/01/N, công ty B trả toàn bộ tiền thuê nhà năm N cho người cho thuê, số tiền 120 triệu VND. Theo nguyên tắc phù hợp, khoản tiền thuê này sẽ được tính như thế nào?

A.Tính vào chi phí kinh doanh của tháng 01/N
B.Phân bổ vào chi phí kinh doanh của từng quý trong năm N
C.Tính vào chi phí kinh doanh tháng 12 năm N
khi lập BCTC 5
D.Phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của từng ky ( tháng hoặc quý) trong năm

6.Phân tích sự biến động của đối tượng kế toán qua nghiệp vụ kinh tế sau:
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng cho người lao động 5.000.000 đ

A.Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(TS- Phải trả người lao động tăng 5.000.000
(NV)
B.Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(NV)- Phải trả người lao động giảm 5.000.000
(NV)
C.Quý khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(NV)- Tiền mặt giảm 5.000.000 (TS)
D.Quý khen thưởng phúc lợi giảm 5.000.000
(NV)- Phải trả người lao động tăng 5.000.000
(NV)

7.Phân tích sự biến động của các đối tượng kế toán qua nghiệp vụ kinh tế sau:
Nhận góp vốn bằng tiền mặt 300.000.000 đông.
A.Tiền mặt tăng (TS): 300.000.000 đ- Đầu tư góp vốn liên doanh(TS): 300.000.000 đ
B.Tiền mặt giảm (TS): 300.000.000 đ- Vốn đầu tư của CSH tăng (NV): 300.000.000 đ
C.Tiền mặt tăng (TS): 300.000.000 đ- Vốn đầu tư của CSH tăng (NV): 300.000.000 đ
D.Tiền mặt giảm (TS): 300.000.000 đ- Vốn đầu tư của CSH giảm(NV): 300.000.000
Em thử trả lời từng cầu trong đó, anh chị sẽ bổ sung cho em cái em thiếu hoặc sẽ chỉ cho em đang sai ở điểm nào.
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA