Hội thảo ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  • Thread starter xuânn2009
  • Ngày gửi
X

xuânn2009

Sơ cấp
12/1/23
18
5
3
22
Lưu chuyển tiền tệ: Phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp: phần mềm không cho các bạn con số chính xác --> Tự làm
- Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền đúng hạn….
Các vấn đề khác
- Kiểm toán
- Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền
Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị giúp nhà quản trị đưa ra quyết định
- Cân đối lãi lỗ....
Đăng kí tham gia hội thảo về lưu chuyển tiền tệ tại đây: https://webketoan.edu.vn/hoi-thao-doc-hieu-va-phan-tich-co-ban-bao-cao-tien-te
#Webketoan
#Hoi_thao_doc_hieu_va_phan_tich_co_ban_bao_cao_tien_te
 
  • Like
Reactions: MINA
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA