Quyết định 07/2013/QĐ-TTg và 08/2013/QĐ-TTg chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
  1. Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  2. Quyết định 08/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Ngày hiệu lực: 15/03/2013


Theo Quyết định 07/2013/QĐ-TTg về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước quản lý và sử dụng các loại vốn: Vốn pháp định; tiền phát hành vào lưu thông để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; tiền gửi của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước; vốn đi vay; vốn khác.

Mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước là 10.000 tỷ đồng. Vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước được hình thành từ các nguồn: Các nguồn vốn hiện có (gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước đã cấp và vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định); nguồn vốn được bổ sung (gồm vốn ngân sách nhà nước cấp (nếu có); khoản trích từ chi phí bằng 12% trên giá trị tài sản cố định bình quân hàng năm theo quy định); chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật; nguồn vốn khác (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước được lập khoản dự phòng rủi ro và hạch toán vào chi phí bằng 10% chênh lệch thu chi chưa bao gồm khoản chi dự phòng rủi ro. Số dư khoản dự phòng rủi ro không vượt quá số phải trích lập dự phòng rủi ro theo quy định áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước. Khoản dự phòng rủi ro được sử dụng để bù đắp các khoản tổn thất hoặc coi như tổn thất trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện trích từ chênh lệch thu, chi hàng năm theo quy định để bổ sung Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và Quỹ dự phòng tài chính. Đối với Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, số dư thực của Quỹ không vượt quá 1 lần mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước. Còn mức tối đa của Quỹ dự phòng tài chính không vượt quá 25% vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào cuối ngày 31/12 năm dương lịch.

Chế độ kế toán gồm 4 phần

Theo Quyết định 08/2013/QĐ-TTg, chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước gồm 4 phần: 1- Hệ thống tài khoản kế toán; 2 - Chứng từ kế toán; 3- Sổ kế toán; 4- Báo cáo tài chính.

Cụ thể, hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước bao gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước gồm có các nhóm tài khoản và tài khoản: tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác theo quy định của Chính phủ để thực hiện Chính sách tiền tệ quốc gia; phát hành tiền và nợ phải trả; cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách nhà nước; quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối;...

Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động; Thuyết minh báo cáo tài chính.​

Theo Báo Điện Tủ Chính phủ​

Tải file đính kèm tại webketoan
Webketoan Zalo OA
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều