ASAP Utilities

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi handung107, 1 Tháng chín 2004.

16,633 lượt xem

 1. handung107

  handung107 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  576
  Đã được thích:
  13
  Nơi ở:
  VN
  Mình vừa Download file ASAP UTilities mà Làm Bạn với Máy Vi tính giới thiệu về hơn 300 tiện ích của Excel. Bạn nào cần thì mình gởi cho
   
  #1
 2. handung107

  handung107 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  576
  Đã được thích:
  13
  Nơi ở:
  VN
  #2
 3. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Chao cac ban,
  Cac ban co the dung phan mem AVPR de xem source code va hoc hoi (Thay doi password). Xin noi voi cac ban, chang qua day la phan mem mien phi nen...
  Chi de hoc hoi thoi. Cac ban de y la khi cac ban bung ra vao mot thu muc thi cac ban se thay co nhieu file. Cac ban phai dung AVPR de mo het cac file moi duoc. Cac file nay chi duoc load khi chuong trinh su dung den no. That la tuyet. Nhung chang co thi gio ma xem dau.
  Mot cong cu mien phi lam tang toc do cong viec cua ban len...bao nhieu thi tuy cac ban.
  Chuc cac ban thanh cong.
  levanduyet
   
  #3
 4. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Chao cac ban, da co phien ban moi cua ASAP.
  ASAP Utilities new version 3.08 released
  15 october 2004
  http://www.asap-utilities.com/
  ....
  Have a good...
  Le Van Duyet
   
  #4
 5. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Đánh giá phần I:
  Thử tìm hiểu về phiên bản mới của ASAP Utilities Version 3.08, 15/10/2004.
  Range::Find/ replace in all sheet
  Nút Expand, khi lần đầu tiên form hiện ra thì nút này "hình như" không có tác dụng. Các bạn hãy đọc đọan mã dưới đây và tự phân tích xem sao:
  Private Sub cmdExpand_Click()
  Debug.Print Me.Top
  Dim snFactor As Single
  snFactor = 1.3325
  Dim intDefFormHeight As Integer
  Dim intDefListHeight As Integer
  Dim intNewFormHeight As Integer
  Dim intNewListHeight As Integer

  intDefFormHeight = 297
  intDefListHeight = 129
  intNewFormHeight = 297 + (fnGetScreenWidth / snFactor / 5)
  intNewListHeight = intNewFormHeight - 169
  If Me.Height > intDefFormHeight Then
  '??????????????????????????
  Me.Height = intDefFormHeight
  Me.lstFound.Height = intDefListHeight
  cmdExpand.Caption = "Expand >>"
  Else
  Me.Height = intNewFormHeight
  Me.lstFound.Height = intNewListHeight
  cmdExpand.Caption = "<< Smaller"
  End If
  End Sub

  Và sau đây là thủ tục tìm kiếm, cũng rất hay:
  Sub sbFindReplace(strSearch As String, _
  wsstart As Worksheet, _
  strrngStartSearch As String, _
  intLookIn As Integer, _
  blnMatchCase, _
  blnEntireCellsOnly, _
  intSearchOrder As Integer)
  If intLookIn = 0 Then
  varLookIn = xlFormulas
  Else
  varLookIn = xlValues
  End If
  If blnEntireCellsOnly = True Then
  varLookAt = xlWhole
  Else
  varLookAt = xlPart
  End If
  If intSearchOrder = 0 Then
  varSearchOrder = xlByRows
  Else
  varSearchOrder = xlByColumns
  End If
  If strSearch = "" Then Exit Sub
  i = 0
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
  Set rng = ws.Cells.Find(What:=strSearch, _
  After:=ws.Range("A1"), _
  LookIn:=xlFormulas, _
  LookAt:=varLookAt, _
  SearchOrder:=varSearchOrder, _
  SearchDirection:=xlNext, _
  MatchCase:=blnMatchCase)
  If Not rng Is Nothing Then
  firstAddress = rng.Address
  Do
  If Not rng Is Nothing Then
  lstFound.AddItem ws.Name
  lstFound.Column(1, lstFound.ListCount - 1) = rng.Address
  lstFound.Column(2, lstFound.ListCount - 1) = rng.Value
  i = i + 1
  End If
  Set rng = ws.Cells.FindNext(rng)
  Loop Until rng.Address = firstAddress
  End If
  Next ws
  Me.lblItemsFound.Caption = i
  End Sub
  '''''''''''''''''''''
  Sub sbFindReplace2()
  Dim ws As Worksheet
  Dim rng As Range
  Dim strSearch As String
  Dim ans As Variant
  Dim firstAddress As String
  strSearch = InputBox("Find what")
  If strSearch = "" Then Exit Sub
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
  Set rng = ws.Cells.Find(What:=strSearch, _
  After:=ws.Range("A1"), _
  LookIn:=xlFormulas, _
  LookAt:=xlWhole, _
  SearchOrder:=xlByRows, _
  SearchDirection:=xlNext, _
  MatchCase:=False)
  If Not rng Is Nothing Then
  firstAddress = rng.Address
  Do
  If Not rng Is Nothing Then
  Application.GoTo rng, True
  ans = MsgBox("Find Next?", _
  vbYesNo + vbDefaultButton1)
  If ans = vbNo Then Exit Sub
  End If
  Set rng = ws.Cells.FindNext(rng)
  Loop Until rng.Address = firstAddress
  End If
  Next ws
  End Sub
  '''''''''''''''''''''''''''
  Sub sbReplace(blnReplaceAll As Boolean)
  If blnReplaceAll = False And lstFound.ListIndex = -1 Then
  MsgBox "Select an entry to replace.", vbExclamation, AT
  Me.lstFound.SetFocus
  Exit Sub
  End If
  strSearch = Me.txtSearch.Text
  strReplace = Me.txtReplace.Text
  If Me.comLookIn.ListIndex = 0 Then
  varLookIn = xlFormulas
  Else
  varLookIn = xlValues
  End If
  If Me.chkEntireCellsOnly = True Then
  varLookAt = xlWhole
  Else
  varLookAt = xlPart
  End If
  If Me.comSearch.ListIndex = 0 Then
  varSearchOrder = xlByRows
  Else
  varSearchOrder = xlByColumns
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  If blnReplaceAll = False Then
  Sheets(lstFound.List(lstFound.ListIndex, 0)).Select
  Range(lstFound.List(lstFound.ListIndex, 1)).Select
  ActiveCell.Replace strSearch, strReplace, varLookAt,varSearchOrder,
  Me.chkMatchCase
  lstFound.Column(3, lstFound.ListIndex) = "-> " & ActiveCell.Value
  If lstFound.ListIndex < lstFound.ListCount - 1 Then lstFound.ListIndex = lstFound.ListIndex + 1
  Else
  For i = 0 To Me.lblItemsFound.Caption - 1
  Sheets(lstFound.List(i, 0)).Select
  Range(lstFound.List(i, 1)).Select
  ActiveCell.Replace strSearch, strReplace, varLookAt, _
  varSearchOrder,Me.chkMatchCase
  lstFound.Column(3, i) = "-> " & ActiveCell.Value
  Next i
  End If
  ' Nham tang toc do chuong trinh
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Number:: Number to words
  Có thể nói đây là hàm chuyển số thành chữ. Hàm chuyển số thành chữ ở các thứ tiếng: Anh, Đức, Hà Lan.
  Sau đây là module modSpellNumberFuntions của tác giả:
  Option Explicit
  Sub Test()
  ActiveCell.Offset(1, 1).Value = fnSpellNumbersEN(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "comma", "cent", "cents")
  ActiveCell.Offset(2, 1).Value = fnSpellNumbersEN(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "point", "cent", "cents")
  ActiveCell.Offset(8, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, True, "DM", "DM", "komma", "pfennig", "pfennige")
  ActiveCell.Offset(9, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, True, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
  ActiveCell.Offset(10, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
  ActiveCell.Offset(11, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "point", "cent", "cents")
  ActiveCell.Offset(18, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, True, "DM", "DM", "komma", "pfennig", "pfennige")
  ActiveCell.Offset(19, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, True, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
  ActiveCell.Offset(20, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
  ActiveCell.Offset(21, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, False, "euro", "euro", "komma", "cent", "cent")
  End Sub
  Function fnSpellNumbersEN( _
  ByVal MyNumber, _
  blnCurrency As Boolean, _
  Optional strSingular As String, _
  Optional strPlural As String, _
  Optional strComma As String, _
  Optional strCentSingular As String, _
  Optional strCentPlural As String _
  )
  Dim Dollars, Cents, Temp
  Dim DecimalPlace, Count
  ReDim Place(9) As String
  Place(2) = " Thousand "
  Place(3) = " Million "
  Place(4) = " Billion "
  Place(5) = " Trillion "
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  If DecimalPlace > 0 Then
  Cents = fnGetTensEN(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  End If
  Count = 1
  Do While MyNumber <> ""
  Temp = fnGetHundredsEN(Right(MyNumber, 3))
  If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
  If Len(MyNumber) > 3 Then
  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
  Else
  MyNumber = ""
  End If
  Count = Count + 1
  Loop
  Select Case Dollars
  Case ""
  If blnCurrency Then Dollars = "No " & strPlural
  Case "One"
  If blnCurrency Then
  Dollars = "One " & strPlural
  Else
  Dollars = "One"
  End If
  Case Else
  If blnCurrency Then
  Dollars = Dollars & " " & strPlural
  Else
  Dollars = Dollars
  End If
  End Select
  Select Case Cents
  Case ""
  If blnCurrency Then Cents = " and No " & strCentPlural
  Case "One"
  If blnCurrency Then
  Cents = " and One " & strCentSingular
  Else
  Cents = " " & strComma & " zero One"
  End If
  Case Else
  If blnCurrency Then
  Cents = " and " & Cents & " " & strCentPlural
  Else
  If fnSmallerAsTenEN(Cents) Then
  Cents = " " & strComma & " zero " & Cents
  Else
  Cents = " " & strComma & " " & Cents
  End If
  End If
  End Select
  fnSpellNumbersEN = Dollars & Cents
  End Function
  Function fnGetHundredsEN(ByVal MyNumber)
  Dim Result As String
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
  Result = fnGetDigitEN(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
  End If
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
  Result = Result & fnGetTensEN(Mid(MyNumber, 2))
  Else
  Result = Result & fnGetDigitEN(Mid(MyNumber, 3))
  End If
  fnGetHundredsEN = Result
  End Function
  Function fnGetTensEN(TensText)
  Dim Result As String
  Result = ""
  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(TensText)
  Case 10: Result = "Ten"
  Case 11: Result = "Eleven"
  Case 12: Result = "Twelve"
  Case 13: Result = "Thirteen"
  Case 14: Result = "Fourteen"
  Case 15: Result = "Fifteen"
  Case 16: Result = "Sixteen"
  Case 17: Result = "Seventeen"
  Case 18: Result = "Eighteen"
  Case 19: Result = "Nineteen"
  Case Else
  End Select
  Else
  Select Case Val(Left(TensText, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
  End Select
  Result = Result & fnGetDigitEN _
  (Right(TensText, 1))
  End If
  fnGetTensEN = Result
  End Function
  Function fnGetDigitEN(Digit)
  Select Case Val(Digit)
  Case 1: fnGetDigitEN = "One"
  Case 2: fnGetDigitEN = "Two"
  Case 3: fnGetDigitEN = "Three"
  Case 4: fnGetDigitEN = "Four"
  Case 5: fnGetDigitEN = "Five"
  Case 6: fnGetDigitEN = "Six"
  Case 7: fnGetDigitEN = "Seven"
  Case 8: fnGetDigitEN = "Eight"
  Case 9: fnGetDigitEN = "Nine"
  Case Else: fnGetDigitEN = ""
  End Select
  End Function
   
  #5
 6. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Đánh giá phần II:Private Function fnSmallerAsTenEN(strGetal) As Boolean
  Select Case strGetal
  Case "One": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Two": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Three": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Four": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Five": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Six": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Seven": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Eight": fnSmallerAsTenEN = True
  Case "Nine": fnSmallerAsTenEN = True
  Case Else: fnSmallerAsTenEN = False
  End Select
  End Function
  Function fnSpellNumbersDE( _
  ByVal MyNumber, _
  blnCurrency As Boolean, _
  Optional strSingular As String, _
  Optional strPlural As String, _
  Optional strComma As String, _
  Optional strCentSingular As String, _
  Optional strCentPlural As String _
  )
  Dim Temp
  Dim DM, Pfennige
  Dim DecimalPlace, Count
  ReDim Place(9) As String
  Place(2) = "tausend"
  Place(3) = "millionen"
  Place(4) = "milliarden"
  Place(5) = "billiarden"
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  If DecimalPlace > 0 Then
  Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
  Pfennige = fnConvertTensDE(Temp)
  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  End If
  Count = 1
  Do While MyNumber <> ""
  Temp = fnConvertHundredsDE(Right(MyNumber, 3))
  If Temp <> "" Then DM = Temp & Place(Count) & DM
  If Len(MyNumber) > 3 Then
  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
  Else
  MyNumber = ""
  End If
  Count = Count + 1
  Loop
  Select Case DM
  Case ""
  If blnCurrency = True Then
  DM = "keine " & strSingular
  Else
  DM = ""
  End If
  Case "Eins"
  If blnCurrency = True Then
  DM = "eine " & strSingular
  Else
  DM = "eins"
  End If
  Case Else
  If blnCurrency = True Then
  DM = DM & " " & strPlural
  End If
  End Select
  Select Case Pfennige
  Case ""
  If blnCurrency = True Then
  Pfennige = " und keine " & strCentPlural
  End If
  Case "Ein"
  If blnCurrency = True Then
  Pfennige = " und ein " & strCentSingular
  Else
  Pfennige = " " & strComma & " nul eins"
  End If
  Case Else
  If blnCurrency = True Then
  Pfennige = " und " & Pfennige & " " & strCentPlural
  Else
  If fnSmallerAsTenDE(Pfennige) Then
  Pfennige = " " & strComma & " nul " & Pfennige
  Else
  Pfennige = " " & strComma & " " & Pfennige
  End If
  End If
  End Select
  fnSpellNumbersDE = DM & Pfennige
  End Function
  Private Function fnConvertHundredsDE(ByVal MyNumber)
  Dim Result As String
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
  Result = fnConvertDigitDE(Left(MyNumber, 1)) & "hundert"
  End If
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
  Result = Result & fnConvertTensDE(Mid(MyNumber, 2))
  Else
  Result = Result & fnConvertDigitDE(Mid(MyNumber, 3))
  End If
  fnConvertHundredsDE = Trim(Result)
  End Function
  Private Function fnConvertTensDE(ByVal MyTens)
  Dim Result As String
  If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(MyTens)
  Case 10: Result = "zehn"
  Case 11: Result = "elf"
  Case 12: Result = "zwölf"
  Case 13: Result = "dreizehn"
  Case 14: Result = "vierzehn"
  Case 15: Result = "fünfzehn"
  Case 16: Result = "sechzehn"
  Case 17: Result = "siebzehn"
  Case 18: Result = "achtzehn"
  Case 19: Result = "neunzehn"
  Case Else
  End Select
  Else
  Select Case Val(Left(MyTens, 1))
  Case 2: Result = "zwanzig "
  Case 3: Result = "dreißig "
  Case 4: Result = "vierzig "
  Case 5: Result = "fünfzig "
  Case 6: Result = "sechzig "
  Case 7: Result = "siebzig "
  Case 8: Result = "achtzig "
  Case 9: Result = "neunzig "
  Case Else
  End Select
  End If
  If Val(Left(MyTens, 1)) = 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 Then Result = Result & fnConvertDigitDE(Right(MyTens, 1))
  If Val(Left(MyTens, 1)) <> 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 And MyTens > 19 Then Result = fnConvertDigitDE(Right(MyTens, 1)) & "und" & Result
  fnConvertTensDE = Result
  End Function
  Private Function fnConvertDigitDE(ByVal MyDigit)
  Select Case Val(MyDigit)
  Case 1: fnConvertDigitDE = "ein"
  Case 2: fnConvertDigitDE = "zwei"
  Case 3: fnConvertDigitDE = "drei"
  Case 4: fnConvertDigitDE = "vier"
  Case 5: fnConvertDigitDE = "fünf"
  Case 6: fnConvertDigitDE = "sechs"
  Case 7: fnConvertDigitDE = "sieben"
  Case 8: fnConvertDigitDE = "acht"
  Case 9: fnConvertDigitDE = "neun"
  Case Else: fnConvertDigitDE = ""
  End Select
  End Function
  Private Function fnSmallerAsTenDE(strGetal) As Boolean
  Select Case strGetal
  Case "ein": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "zwei": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "drei": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "vier": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "fünf": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "sechs": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "sieben": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "acht": fnSmallerAsTenDE = True
  Case "neun": fnSmallerAsTenDE = True
  Case Else: fnSmallerAsTenDE = False
  End Select
  End Function
  Function fnSpellNumbersNL( _
  ByVal MyNumber, _
  blnCurrency As Boolean, _
  Optional strSingular As String, _
  Optional strPlural As String, _
  Optional strComma As String, _
  Optional strCentSingular As String, _
  Optional strCentPlural As String _
  )
  Dim Temp
  Dim DM, Pfennige
  Dim DecimalPlace, Count
  ReDim Place(9) As String
  Place(2) = "duizend"
  Place(3) = "miljoen"
  Place(4) = "miljard"
  Place(5) = "biljard"
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  If DecimalPlace > 0 Then
  Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
  Pfennige = fnConvertTensNL(Temp)
  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  End If
  Count = 1
  Do While MyNumber <> ""
  Temp = fnConvertHundredsNL(Right(MyNumber, 3))
  If Temp <> "" Then DM = Temp & Place(Count) & DM
  If Len(MyNumber) > 3 Then
  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
  Else
  MyNumber = ""
  End If
  Count = Count + 1
  Loop
  Select Case DM
  Case ""
  If blnCurrency = True Then
  DM = "geen " & strSingular
  Else
  DM = ""
  End If
  Case "Eins"
  If blnCurrency = True Then
  DM = "één " & strSingular
  Else
  DM = "één"
  End If
  Case Else
  If blnCurrency = True Then
  DM = DM & " " & strPlural
  End If
  End Select
  Select Case Pfennige
  Case ""
  If blnCurrency = True Then
  Pfennige = " en nul " & strCentPlural
  Else
  Pfennige = " " & strComma & " nul "
  End If
  Case "Ein"
  If blnCurrency = True Then
  Pfennige = " en een " & strCentSingular
  Else
  Pfennige = " " & strComma & " nul één"
  End If
  Case Else
  If blnCurrency = True Then
  Pfennige = " en " & Pfennige & " " & strCentPlural
  Else
  If fnSmallerAsTenNL(Pfennige) Then
  Pfennige = " " & strComma & " nul " & Pfennige
  Else
  Pfennige = " " & strComma & " " & Pfennige
  End If
  End If
  End Select
  fnSpellNumbersNL = DM & Pfennige
  End Function
  Private Function fnConvertHundredsNL(ByVal MyNumber)
  Dim Result As String
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
  Result = fnConvertDigitNL(Left(MyNumber, 1)) & "honderd"
  End If
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
  Result = Result & fnConvertTensNL(Mid(MyNumber, 2))
  Else
  Result = Result & fnConvertDigitNL(Mid(MyNumber, 3))
  End If
  fnConvertHundredsNL = Trim(Result)
  End Function
  Private Function fnConvertTensNL(ByVal MyTens)
  Dim Result As String
  If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(MyTens)
  Case 10: Result = "tien"
  Case 11: Result = "elf"
  Case 12: Result = "twaalf"
  Case 13: Result = "dertien"
  Case 14: Result = "veertien"
  Case 15: Result = "vijftien"
  Case 16: Result = "zestien"
  Case 17: Result = "zeventien"
  Case 18: Result = "achttien"
  Case 19: Result = "negentien"
  Case Else
  End Select
  Else
  Select Case Val(Left(MyTens, 1))
  Case 2: Result = "twintig "
  Case 3: Result = "dertig "
  Case 4: Result = "veertig "
  Case 5: Result = "vijftig "
  Case 6: Result = "zestig "
  Case 7: Result = "zeventig "
  Case 8: Result = "tachtig "
  Case 9: Result = "negentig "
  Case Else
  End Select
  End If
  If Val(Left(MyTens, 1)) = 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 Then Result = Result & fnConvertDigitNL(Right(MyTens, 1))
  If Val(Left(MyTens, 1)) <> 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 And MyTens > 19 Then Result = fnConvertDigitNL(Right(MyTens, 1)) & "en" & Result
  fnConvertTensNL = Result
  End Function
  Private Function fnConvertDigitNL(ByVal MyDigit)
  Select Case Val(MyDigit)
  Case 1: fnConvertDigitNL = "één"
  Case 2: fnConvertDigitNL = "twee"
  Case 3: fnConvertDigitNL = "drie"
  Case 4: fnConvertDigitNL = "vier"
  Case 5: fnConvertDigitNL = "vijf"
  Case 6: fnConvertDigitNL = "zes"
  Case 7: fnConvertDigitNL = "zeven"
  Case 8: fnConvertDigitNL = "acht"
  Case 9: fnConvertDigitNL = "negen"
  Case Else: fnConvertDigitNL = ""
  End Select
  End Function
  Private Function fnSmallerAsTenNL(strGetal) As Boolean
  Select Case strGetal
  Case "één": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "twee": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "drie": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "vier": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "vijf": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "zes": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "zeven": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "acht": fnSmallerAsTenNL = True
  Case "negen": fnSmallerAsTenNL = True
  Case Else: fnSmallerAsTenNL = False
  End Select
  End Function
  Các bạn hãy tự nghiên cứu nha!
  Objects :: new name : Objects/Comments
  Theo tôi công cụ này cũng hay nhưng chắc có lẻ ích sử dụng.
  Custom functions
  Đưa thêm một hàm cho phép bạn đọc một comment của một ô. Ví dụ:
  =ASAPGetComment(reference), tức là =ASAPGetComment(B1)

  Custom functions
  Đưa thêm một hàm cho phép bạn lấy colornumber của một ô. Điều này sẽ giúp cho bạn khi bạn muốn sắp xếp ô theo màu.
  =ASAPCellColorIndex(reference), tức là =ASAPCellColorIndex(B12)
  System :: Find and remove external links
  Tìm và xóa các links với nguồn ở ngòai.
  Đôi khi các bạn mở một workbook cứ có thông báo update links thật là chán phải không?
  Các bạn hãy dùng công cụ này để tìm kiếm và xóa các links.

  Lê Văn Duyệt
   
  #6
 7. Bình_OverAC

  Bình_OverAC Over Abnormal / Crazy

  Bài viết:
  845
  Đã được thích:
  7
  Nơi ở:
  Nha Trang
  Chào chị handung107,
  em vừa mới download xong cái ASAP nhưng không biết công dụng chính của nó là gì? Chị có thể cho em biết được không?
  Và những điều đặc biệt của nó nữa

  Ai chưa có cái này có thế down load ở đây www.asap-utilities.com
   
  #7
 8. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Chao cac ban,
  Cac ban doc bai phan tich cua minh ve ASAP.
  Day la cong cu hay tuyet.
  Le Van Duyet
   
  #8
 9. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  #9
 10. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Chao,
  Sao cac ban khong vao link chinh thuc de download boi vi file cung lon.
  Con ve cach su dung thi...Khi cac ban tu tim hieu...cac ban se kham pha mot the gioi Excel...that la tuyet.
  Cac ban phai "dau tu" thoi. Chi co phuong cach nay cac ban moi...kham pha duoc.
  Chuc cac ban kham pha...nhieu nhieu...
  Le Van Duyet
   
  #10
 11. handung107

  handung107 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  576
  Đã được thích:
  13
  Nơi ở:
  VN
  Các bạn à, địa chỉ link tôi đã chép để các bạn down thẳng từ lâu, nên tôi không gởi riêng cho bạn nào nữa cả, bây giờ bạn levanduyet cũng ghi lại, các bạn cứ theo đó mà tải về. Khi tải về máy của các bạn, các bạn giải nén vào thư mục Add-in của Microsoft Office xong, các bạn sẽ thấy trên thanh công cụ của Excel có Asap Utilities. Qua đó, bạn cứ thử tìm tòi và khám phá. Bạn chỉ cần biết chừng vài chức năng nhỏ như :
  - Bỏ chọn một vài Cell trong một vùng đã chọn : Td bạn chọn vùng A1:C50, nhưng lại muốn bỏ vùng B3:C5, A7:B10..., bảo đảm Asap Utilities sẽ đem lại cho bạn một cách dễ dàng bằng chức năng Select/Deselect Cell.
  -Nếu bạn muốn đánh dấu các hàng hay cột bằng cách tô màu các hàng , cột thứ n thì chức năng Columns, Rows/Color each n'th row or column sẽ giúp bạn
  -Nếu bạn muốn tạo cho workbook của bạn một trang Index với các link cho các sheet trong workbook, chức năng Sheets/Create an Index page with all sheet (clickable) sẽ dành cho việc này
  -Nếu bạn muốn sắp xếp các sheet theo thứ tự ABC đã có Sheets/Sort all sheets in alphabetic order
  Thật ra, ngoài Asap Utilities còn rất nhiều cái khác như Excel Utilities tải ở www.appspro.com cũng có những chức năng tương tự. Về Asap Utilities còn nhiều cái hay lắm, mời bạn khám phá từ từ.
  Trước đây, khi tôi giới thiệu về Asap utilities, có bạn đã chê cái bản download này là dở vì chỉ là bản Demo nên chức năng bị hạn chế và đề nghị cung cấp Key để xài bản chính thức, vì thế tôi chờ bạn ấy đưa cho các bạn cái tốt hơn, bản thân tôi cũng muốn có cái "xịn" đó, không hiểu sao bạn Nipvn chỉ nói thế thôi, chứ không thấy gì cả
  To levanduyet : Bạn quả là một chuyên gia về VBA, nhưng đa số WKT là dân không chuyên về lập trình nên mấy cái source code VBA khó hiểu quá, bạn hướng dẫn kỹ hơn và ít ít một, bản thân tôi cũng biết sơ sơ về Visual Basic, mà đọc còn thấy khổ, dù sao cũng rất cám ơn bạn đã giúp tôi hiểu thêm một ít kiến thức về VBA
   
  #11
 12. handung107

  handung107 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  576
  Đã được thích:
  13
  Nơi ở:
  VN
  Có lẽ các bạn cũng đã tìm thấy và đồng ý cùng tôi chức năng bỏ chọn nhiều vùng khác nhau trong một vùng chọn trước của Asap thật là tuyệt, nó giảm công sức cho chúng ta khá nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ tìm thêm vài chức năng hữu ích khác.
  - Trong menu Favorite/Expand selection to last row, column hay Select/Expand selection to last row, column cho phép bạn đặt con trỏ ở Cell đầu tiên mà vẫn chọn được một vùng đến hàng hay cột cuối cùng có chứa dữ liệu.
  - Favorites/Move or resize selection cho phép bạn di chuyển vùng chọn lựa qua trái, phải, trên, dưới bằng nút lớn, trong khi với hàng nút nhỏ, bạn có thể chọn thêm từng hàng, cột qua trái, phải, trên, dưới cho vùng chọn của mình
  - Trong vùng chọn bạn cũng có thể lọc ra những Cell chứa những giá trị giống nhau hay khác nhau bằng Select/Select cells in column with same value (below and above active cell) và Select/Select cells in selection where value changes. Và những Cell chứa giá trị Max trong vùng chọn với Select/Select Cell with maximum value
  - Trong Favorites hay Formula/Apply formula to select Cell cho phép bạn áp dụng cùng một công thức cho vùng chọn của mình, còn Favorites hay Formula/Convert formula to their value đúng như cái tên của nó là các cell chọn có công thức sẽ chỉ còn giá trị số học sau khi công thức tính toán đã được thực hiện
  - Với Sheets/Print multiple sheets là thú vị nhất nó cho phép bạn chọn in cùng lúc nhiều Sheets trong workbook, các chức năng khác như Sheets/Add sheet(input box will appear for the name) giúp bạn vừa Insert worksheet vừa đặt tên cho nó (tên được nhập thẳng vào Input box), trong khi Sheets/Add sheets (with the names defined in selected cells) giúp bạn Insert và đặt tên cùng lúc rất nhiều Sheets ( td bạn sẽ đặt tên cho 17 Sheets bằng cách nhập các tên này vào B1:B17, rồi chọn vùng này và gọi chức năng trên, ngay lập tức 17 Sheets sẽ xuất hiện cùng những cái tên có sẵn trong các Cell của vùng B1:B17)
  Đến đây bạn hẳn đã thấy Asap Utilities có nhiều công dụng hay lắm chứ. Hẹn các bạn dịp khác nhé
   
  #12
 13. handung107

  handung107 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  576
  Đã được thích:
  13
  Nơi ở:
  VN
  Mấy ngày nay trên diễn đàn có những bài viết về "Tên và nhãn", về in các trang, về tách gộp các File..., vì vậy, tôi xin giới thiệu với các bạn thêm vài chức năng sẵn có của Asap-Utilities, mà càng khám phá, tôi càng cảm thấy Add-in này hay vô cùng.
  1/ Về In : các bạn có thể sử dụng các menu sau :
  - Format / Copy a Sheet's page and print setting , với chức năng này, bạn có thể vừa chỉ định các kiểu Copy, định dạng, Title, Header and Footer, canh lề trái, phải, giữa...vừa Set up trang in
  - Sheets / Print multiple sheets : Các bạn có thể chọn những Sheet nào muốn in, chọn File muốn in, chọn máy in (trường hợp máy bạn kết nối với nhiều máy in), bạn cũng có thể biết Sheet của bạn chứa bao nhiêu trang nữa.
  -Select / Set Current Selection default to all Sheet : Bạn có thể chọn một vùng in nào đó và áp dụng vùng chọn này cho tất cả các Sheet trong Workbook
  - Về in còn có các chức năng sau : Print preview Selection, Print Selection và Sheets / Delete Print area on Selected Sheets (Xoá vùng in trên những Sheet được chọn)
  2/ Tách gộp các File : Có các Menu sau :
  - Import / Insert Excel Files : Chức năng này giúp bạn Insert tất cả các Sheet có trên một File Excel nào d0ó vào trong Workbook đang làm việc của bạn, (nghĩa là bạn vừa có thể Copy vừa Insert tất cả các Sheet từ một File khác dễ dàng và nhanh chóng)
  - Import / Insert dBase File : Giống như trên, nhưng là một File CSDL
  - Merge Files together in a new File : chức năng này kết hợp dữ liệu của tất cả các Sheet hiện có vào một Sheet duy nhất trong một Workbook mới
  3/ Chức năng Export / Export selection or active Sheet as New File sẽ giúp bạn xuất phần chọn hoặc Sheet chọn thành một File mới
  - Export / Save Selected range A Bitmap Image , và Export selected chart or range as image (file) giúp bạn lưu vùng chọn dưới dạng hình ảnh với các đuôi jpg, gif, png..., và bạn có thể chèn hình ảnh này vào bất cứ File nào khác
  4/ Menu Information / List all range name (liệt kê tên trong Workbook), List all sheet Names (Liệt kê tên các Sheet)
  - Information / Count Duplicates in Selection giúp bạn nhận biết có bao nhiêu giá trị trùng nhau trong vùng chọn, và nếu bạn cần, nó sẽ tô màu những giá trị này. Ngược lại, Count Unique Values in selection sẽ cho bạn biết những giá trị duy nhất có trong vùng chọn
  - Information / Fast and Calculation sẽ giúp bạn có ngay những giá trị Max, Min, Giá trị TB, tổng của vùng chọn, sẽ cho bạn biết có bao nhiêu Cell trống, bao nhiêu Cell có giá trị số, giá trị Text, và nếu bạn muốn, nó sẽ chép vùng bạn chọn qua một Sheet mới
  Trên đây là một số chức năng của Asap-Utilities, hy vọng công cụ này sẽ trở thành người bạn tốt nhất cho tất cả các bạn thường sử dụng Excel để tính toán
   
  #13
 14. WhoamI

  WhoamI Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  534
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Cố lên, cứ đi rồi sẽ tới!
  #14
 15. Anhchuot

  Anhchuot Lên thớt...

  Bài viết:
  361
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hanoi
  Đến giờ AC mới có được add in này, tiếc vì cập nhật muộn quá, mấy bài cơ bản chị handung107 hướng dẫn rất có ích. Cám ơn chị nhiều.
   
  #15
 16. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  #16
 17. handung107

  handung107 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  576
  Đã được thích:
  13
  Nơi ở:
  VN
  #17
 18. datartex

  datartex Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hanoi
  Kính gửi chị HanhDung.

  Tôi đã download bản ASAP 3.10 và cài đặt vào máy tuy nhiên toàn bị báo lỗi không biết tại sao. Tôi đang dùng WIN98 OFFICE 2000. Mong chị chỉ dẫn giúp
   
  #18
 19. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  #19
 20. luonchinguoc

  luonchinguoc Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  #20

Chia sẻ trang này