Absorption Variance

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ABSORPTION VARIANCE is the variance from budgeted absorption costing of manufactured product. See also ABSORPTION COSTING.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều