CV hướng dẫn hàng khuyến mãi của Cục thuế Tuyên Quang có một số vấn đề

 • Thread starter mysterman
 • Ngày gửi
mysterman

mysterman

Trung cấp
#1
Vừa rồi ngồi đọc văn bản trên web của TCT lụm đc cái này thấy ngộ ngộ, bà con đọc góp ý với:
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/ViewPage.action?siteNodeId=100074&languageId=100000&contentId=115636

Công văn của Cục Thuế Tuyên Quang số 792/CT-TTHT ngày 27 tháng 7 năm 2007 về việc hạch toán đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại


Kính gửi: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

Nhận được công văn số 120/BĐT-KTTKTC ngày 12/7/2007 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang ''V/v: Đề nghị hướng dẫn chi tiết một số nội dung của thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007'', vấn đề này, Cục Thuê tỉnh Tuyên Quang có ý kiến như sau:
1. Về thuế GTGT đầu ra, đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
Theo quy định tại Điểm 3 Mục I Phần B, Tiểu tiết c.6 Tiết c Điểm 1.2 Mục III Phần B, Điểm 5.4 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC, ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính ''Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng'' thì:
Bưu điện tỉnh xuất hàng hóa, dịch vụ (mua ngoài hoặc tự sản xuất) dùng để khuyến mại 100% hoặc một phần cước đấu nối, hòa mạng cho thuê bao cố định hòa mạng mới cho khách hàng, phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo giá bán hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài và thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí hợp lý sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được khấu trừ theo Luật thuế GTGT.
Khi triển khai khuyến mại thì việc viết hóa đơn ghi đơn vị bán hàng đồng thời là đơn vị mua hàng là không đúng quy định: Vì đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.
2. Về hạch toán doanh thu và chi phí hàng khuyến mại:
- Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu sản phẩm, hàng hóa xuất khuyến mại là chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa, ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng cộng thuế GTGT đầu ra (6412, 6413, 6417, 6418)
Có TK 333 l - Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có TK 512 - Doanh thu hàng khuyến mại (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa).
Vậy, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời để Bưu điện tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện./.

Cục thuế Tuyên Quang -Lê Mạnh HảiÝ kiến của tui:
1. Cơ quan thuế không có thẩm quyền hướng dẩn về hạch toán kế toán.

2. Ở trên có câu "tính thuế GTGT theo giá bán hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh" nhưng xuống dưới ghi nhận 512 theo "Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa" là sao?

3. Ghi nhận "Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng cộng thuế GTGT đầu ra": thuế đầu vào được khấu trừ nhưng thuế đầu ra lại tính tất cả vào chi phí?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#2
Vừa rồi ngồi đọc văn bản trên web của TCT lụm đc cái này thấy ngộ ngộ, bà con đọc góp ý với:
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/ViewPage.action?siteNodeId=100074&languageId=100000&contentId=115636

Công văn của Cục Thuế Tuyên Quang số 792/CT-TTHT ngày 27 tháng 7 năm 2007 về việc hạch toán đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại


Kính gửi: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

Nhận được công văn số 120/BĐT-KTTKTC ngày 12/7/2007 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang ''V/v: Đề nghị hướng dẫn chi tiết một số nội dung của thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007'', vấn đề này, Cục Thuê tỉnh Tuyên Quang có ý kiến như sau:
1. Về thuế GTGT đầu ra, đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
Theo quy định tại Điểm 3 Mục I Phần B, Tiểu tiết c.6 Tiết c Điểm 1.2 Mục III Phần B, Điểm 5.4 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC, ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính ''Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng'' thì:
Bưu điện tỉnh xuất hàng hóa, dịch vụ (mua ngoài hoặc tự sản xuất) dùng để khuyến mại 100% hoặc một phần cước đấu nối, hòa mạng cho thuê bao cố định hòa mạng mới cho khách hàng, phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo giá bán hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài và thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí hợp lý sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được khấu trừ theo Luật thuế GTGT.
Khi triển khai khuyến mại thì việc viết hóa đơn ghi đơn vị bán hàng đồng thời là đơn vị mua hàng là không đúng quy định: Vì đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.
2. Về hạch toán doanh thu và chi phí hàng khuyến mại:
- Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu sản phẩm, hàng hóa xuất khuyến mại là chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa, ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng cộng thuế GTGT đầu ra (6412, 6413, 6417, 6418)
Có TK 333 l - Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có TK 512 - Doanh thu hàng khuyến mại (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa).
Vậy, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời để Bưu điện tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện./.


Cục thuế Tuyên Quang -Lê Mạnh HảiÝ kiến của tui:
1. Cơ quan thuế không có thẩm quyền hướng dẩn về hạch toán kế toán.

2. Ở trên có câu "tính thuế GTGT theo giá bán hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh" nhưng xuống dưới ghi nhận 512 theo "Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa" là sao?

3. Ghi nhận "Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng cộng thuế GTGT đầu ra": thuế đầu vào được khấu trừ nhưng thuế đầu ra lại tính tất cả vào chi phí?
Bạn có đọc được CV mà Bưu Điện Tỉnh Tuyên Quang gửi Cơ quan thuế chưa? Nội dung trong đó là gì bạn có biết không?

Theo như nội dung CV trả lời của Cơ quan thuế thì BĐ Tỉnh TQ đã hỏi về cách ghi hóa đơn khuyến mãi như đơn vị ấy đã ghi là đúng hay sai? (bạn xem lại phần in đậm ở CV trên) và cách hạch toán cho khoản khuyến mãi này.

Bạn không nên quá chú ý vào 2 chữ khuyến mãi mà không chịu hiểu bản chất thật sự của vấn đề.

Bạn xem lại rồi chúng ta và các bạn lại bàn tiếp là cơ quan thuế có thẩm quyền hướng dẫn hạch toán không nhé? Và vì sao cơ quan thuế lại hướng dẫn hạch toán như thế? Và hạch toán đúng hay sai?

Mời các bạn và các anh chị!
 
mysterman

mysterman

Trung cấp
#3
Bạn có đọc được CV mà Bưu Điện Tỉnh Tuyên Quang gửi Cơ quan thuế chưa? Nội dung trong đó là gì bạn có biết không?
Theo như nội dung CV trả lời của Cơ quan thuế thì BĐ Tỉnh TQ đã hỏi về cách ghi hóa đơn khuyến mãi như đơn vị ấy đã ghi là đúng hay sai? (bạn xem lại phần in đậm ở CV trên) và cách hạch toán cho khoản khuyến mãi này.
Bạn có nắm rõ quy trình trả lời văn bản của cơ quan thuế ko? Khi trả lời lúc nào họ cũng trích dẫn lại nội dung của DN hỏi. Nếu nói như bạn thì TCT cần đưa lên mạng văn bản hỏi của DN nữa, chứ đưa công văn trả lời lên làm gì? cho DN hỏi à? Họ đã được trả lời bằng văn bản rồi. Vậy cho ai đây? Khi xử lý các vấn đề tương tự cơ quan thuế thường sử dụng các văn bản hướng dẫn các vấn đề tương tự. Nó vẫn có giá trị đấy!

Cách ghi hoá đơn khuyến mãi chỉ là 1 phần nhỏ trong công văn này.

Bạn không nên quá chú ý vào 2 chữ khuyến mãi mà không chịu hiểu bản chất thật sự của vấn đề.
Vậy theo bạn bản chất của vấn đề này là gì?

Bạn xem lại rồi chúng ta và các bạn lại bàn tiếp là cơ quan thuế có thẩm quyền hướng dẫn hạch toán không nhé? Và vì sao cơ quan thuế lại hướng dẫn hạch toán như thế? Và hạch toán đúng hay sai?
Tui xin khẳng định cơ quan thuế không có thẩm quyền hướng dẫn hạch toán kế toán. Đó là thẩm quyền của Vụ Chế độ kế toán
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#4
Bạn có nắm rõ quy trình trả lời văn bản của cơ quan thuế ko? Khi trả lời lúc nào họ cũng trích dẫn lại nội dung của DN hỏi. Nếu nói như bạn thì TCT cần đưa lên mạng văn bản hỏi của DN nữa, chứ đưa công văn trả lời lên làm gì? cho DN hỏi à? Họ đã được trả lời bằng văn bản rồi. Vậy cho ai đây? Khi xử lý các vấn đề tương tự cơ quan thuế thường sử dụng các văn bản hướng dẫn các vấn đề tương tự. Nó vẫn có giá trị đấy!
Trích dẫn lại nội dung thì cũng đúng, nhưng họ chỉ tóm tắt ý chính của DN hỏi mà thôi. CV của cơ quan thuế gửi cho đơn vị nào thì chỉ có giá trị đối với DN đó. Các DN khác không thể tùy tiện bê cái CV đó mà áp dụng cho DN mình được.

Cách ghi hoá đơn khuyến mãi chỉ là 1 phần nhỏ trong công văn này.
Vậy ý của bạn chủ yếu là gì trong bài post này?

Tui xin khẳng định cơ quan thuế không có thẩm quyền hướng dẫn hạch toán kế toán. Đó là thẩm quyền của Vụ Chế độ kế toán
Mysterman thấy như thế có thoải mái không???Cơ quan thuế hướng dẫn hạch toán kế toán cho đơn vị, chẵng nhẽ bị cấm uh? Và cũng nên nhớ rằng đây là hướng dẫn chứ không bắt buộc, đơn vị sau khi nghe hướng dẫn thì có quyền làm theo hoặc không làm theo. Cái bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ mình nhớ không lầm hắn cũng giải thích về cách hạch toán cho khối đơn vị đó nha.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#5
Khỉ thật, cái vụ khuyến mại này báo hại các cơ quan thuế địa phương rồi đây, chắc chắn cần một hướng dẫn chi tiết và chính ngạch hơn từ bộ tài chính!?!? Vì nếu không sẽ gây ra sự vô lý trong vấn đề hạch toán khuyến mại.

Đúng là đọc hướng dẫn trên của cục thuế Tuyên Quang có chỗ bất hợp lý: giá trị ghi nhận trên hóa đơn là giá trị nào? Theo quy định thì ghi bằng giá bán thông thường mới đúng????.

Việc hạch toán chi phí khuyến mại có hay không có bao gồm thuế GTGT ghi trên hóa đơn???? Nếu doanh nghiệp không được khấu trừ tiền thuế khi xuất hàng kinh doanh ra khuyến mại thì thà rằng họ đi mua mặt hàng khác của đơn vị khác về khuyến mại để được lợi thuế GTGT đầu vào, về mặt tổng thể: giá trị ghi nhận doanh thu - chi phí giữa bên cho và bên nhận sẽ không trùng khớp (bên cho tính vào chi phí tổng giá trị thanh toán bao gồm cả thuế GTGT - bên nhận: ghi nhận giá trị chưa thuế vào thu nhập khác, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ - vì nó là hóa đơn GTGT bình thường), và như vậy tiền thuế GTGT của khâu này không còn đúng bản chất của nó (khi ảnh hưởng trực tiếp vào giá thành sản xuất của đơn vị - quay lại tính chất của thuế doanh thu trước đây).

Về cách ghi hóa đơn và việc hạch toán: trước đây với nội dung khuyến mại, các đơn vị thường ghi tên khách là chính đơn vị mình để lấy liên 2 - liên đỏ làm chứng từ hạch toán chi phí, nay phải ghi đích danh đơn vị thụ hưởng và xuất hóa đơn cho khách hàng bình thường, vậy sử dụng liên hóa đơn nào để hạch toán chi phí???

Vấn đề nhỏ mà không nhỏ.
 
Sửa lần cuối:
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#6
Khỉ thật, cái vụ khuyến mại này báo hại các cơ quan thuế địa phương rồi đây, chắc chắn cần một hướng dẫn chi tiết và chính ngạch hơn từ bộ tài chính!?!? Vì nếu không sẽ gây ra sự vô lý trong vấn đề hạch toán khuyến mại.


Về cách ghi hóa đơn và việc hạch toán: trước đây với nội dung khuyến mại, các đơn vị thường ghi tên khách là chính đơn vị mình để lấy liên 2 - liên đỏ làm chứng từ hạch toán chi phí, nay phải ghi đích danh đơn vị thụ hưởng và xuất hóa đơn cho khách hàng bình thường, vậy sử dụng liên hóa đơn nào để hạch toán chi phí???

Vấn đề nhỏ mà không nhỏ.
+ Đối với DN là bên mua thì căn cứ vào liên 2 HĐ GTGT của hàng mua về dùng khuyến mãi để hạch toán.
+ Đối với bên bán thì căn cứ vào HĐ GTGT xuất hàng khuyến mãi (Tất nhiên khi xuất HĐ GTGT của hàng KM thì phải viết 3 liên liên 1 và liên 3 lưu tại DN liên 2 giao khách hàng) để hạch toán.

Tôi thiết nghĩ việc hướng dẫn hạch toán hàng KM đã được bàn luận rất nhiều, công văn hướng dẫn thì không ít. Nhưng để có kết quả cuối cùng thì phải thực hiện các TT và CV đó trước có vướng mắc sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp.
Một vài ý kiến của cá nhân tôi mong mọi người cùng góp ý.:bigok:
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#7
Tôi thiết nghĩ việc hướng dẫn hạch toán hàng KM đã được bàn luận rất nhiều, công văn hướng dẫn thì không ít. Nhưng để có kết quả cuối cùng thì phải thực hiện các TT và CV đó trước có vướng mắc sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp.
Một vài ý kiến của cá nhân tôi mong mọi người cùng góp ý.:bigok:
Vướng mắc ở trên mình nói rồi đó.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#8
1. Cơ quan thuế không có thẩm quyền hướng dẩn về hạch toán kế toán.
Cái này thì đồng ý với quan điểm của anh tiger2774. Hướng dẫn chứ không bắt buộc DN phải làm theo.

2. Ở trên có câu "tính thuế GTGT theo giá bán hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh" nhưng xuống dưới ghi nhận 512 theo "Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa" là sao?
Câu này thì khập khiễng rồi. Theo quy định trong Thông tư 32/2007/TT-BTC thì phải xuất hàng khuyến mại theo giá bán chứ không phải theo giá vốn.

3. Ghi nhận "Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng cộng thuế GTGT đầu ra": thuế đầu vào được khấu trừ nhưng thuế đầu ra lại tính tất cả vào chi phí?
Trước đây theo Thông tư 128/2003/TT-BTC (đã cũ) thì hàng khuyến mại không chịu thuế GTGT đầu ra nên khi hạch toán bác không thắc mắc gì nhưng giờ hàng khuyến mại vẫn phải chịu thuế GTGT đầu ra thì hạch toán giá trị của chi phí bán hàng phải bao gồm thuế GTGT đầu ra. Nếu xét về mặt thuế GTGT thì không có vấn đề gì (có đầu ra thì đầo vào được khấu trừ) nhưng nếu xét về mặt thuế TNDN thì DN được lợi thêm từ phần tiền thuế xuất ra. Nếu DN mà được lợi thì em chẳng thắc mắc đâu.
 

Thành viên trực tuyến

 • duongbff
 • Lê Thị Thi Thơ
 • Hoàng Oanh 10
 • daongocnam0603
 • 18H12C
 • bienmauhong
 • Nguyen Thi My Dung 1
 • nguyenhoangem8586
 • Phạm Công Huy
 • tung200808
 • thietkenha6789
 • prokhong5
 • miki0501
 • auyeuch
 • Thanh.
 • xediengiatot
Xem nhiều