Bản tin VBPL đợt 1 tháng 11/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế - Theo quy định hiện hành, ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.

Theo đó, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng qua kiểm tra, Cơ quan thuế thấy hồ sơ khai chưa đầy đủ thì người nộp thuế phải khai bổ sung hồ sơ theo đúng quy định, đồng thời người nộp thuế bị phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng nộp hồ sơ khai thuế theo quy định cho đến khi Cơ quan Thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng quy định. (Theo Công văn số 4455/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Sử dụng hoá đơn – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh khi chia tách giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có bán tài sản là hàng hoá chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT. Khi bán hàng hoá, cơ sở phải lập hoá đơn theo quy định và kê khai, nộp thuế GTGT.

Đồng thời, đối tượng được cấp hoá đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai) trước khi nhận hoá đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hoá đơn lẻ.

Theo đó, trường hợp toà án đề nghị cơ quan thuế cấp hoá đơn bán lẻ để bán tài sản của doanh nghiệp theo thủ tục phá sản thì cơ quan thuế căn cứ vào biên bản của phiên đấu giá và đề nghị của Toà án thực hiện cấp hoá đơn lẻ, đồng thời thu thuế GTGT, thuế TNDN theo mức ấn định trên doanh thu bán tài sản. (Theo Công văn số 4463/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT.


Biên lai khấu trừ thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, mọi trường hợp thu tiền thuế, tiền phạt, các khoản phí và lệ phí đều phải cấp biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, biên lai thu tiền theo đúng quy định, người nộp tiền có quyền từ chối không nộp tiền khi phát hiện chứng từ thu không đúng quy định hiện hành,

Theo đó, trường hợp một Trung tâm có ký hợp đồng đại lý hưởng hoa hồng với các tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân và thực hiện khấu trừ thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên tiền hoa hồng chi trả cho các đại lý thì trung tâm đó phải lập, cấp biên lai thuế mẫu CCT 50 cho các đại lý khấu trừ thuế TNDN. Trung tâm nhận lại biên lai thuế tại Cục thuế địa phương và có trách nhiệm báo cáo, thanh quyết toàn biên lai với Cục thuế theo quy định. (Theo Công văn số 4465/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Hạch toán kinh phí trích nộp cấp trên – Theo quy định hiện hành về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thì: Đối với khoản kinh phí quản lý cấp trên tổng công ty thu được của các công ty thành viên là doanh thu của tổng công ty; Đối với khoản kinh phí quản lý cấp trên nộp cho tổng công ty công ty được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, theo quy định hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế là chi phí đóng nguồn chi phí quản lý cho cấp trên.

Theo đó, trường hợp hàng năm một công ty có chi đóng góp nguồn kinh phí quản lý cấp trên thì khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Khoản trích nộp kinh phí này thực hiện theo quyết định của Tổng giám đốc trên cơ sở phương án do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt được thể hiện trong kế hoạch tài chính hàng năm của Tổng công ty. (Theo Công văn số 4433/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Chính sách thuế - Theo quy định hiện hành, các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh khoản chi phí chơi golf thì khoản chi phí này không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Vì vậy, chi phí chơi golf không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp. (Theo Công văn số 4429/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Tổ chức kinh doanh mạng viễn thông - Ngày 24 tháng 10 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 164/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, VNPT không thành lập các Tổng công ty Viễn thông I, II, III. Hội đồng quản trị VNPT quyết định việc tổ chức lại các đơn vị kinh doanh viễn thông nội hạt được tách ra từ bưu điện các tỉnh, thành phố trước đây thành Viễn thông tỉnh, thành phố.

VNPT hoàn thành việc chia tách bưu chính, viễn thông và các công việc liên quan khác trong năm 2007 để Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008.

Cho phép thí điểm việc Viễn thông và Bưu điện tỉnh, thành phố được thành lập các chi nhánh để kinh doanh bưu chính và viễn thông nội hạt trên địa bàn địa phương đó…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chính sách và ưu đãi thuế dự án ODA - Ngày 23 tháng 10 năm 2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Theo đó, chủ dự án ODA không hoàn lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA không hoàn lại không phải nộp thuế NK, thuế TTĐB (nếu có), thuế GTGT đối với hàng hoá do Chủ dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu để thực hiện dự án ODA.

Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT và Chủ dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để trả thuế GTGT.

Nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được miễn thuế NK và không phải trả thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình của dự án ODA viện trợ không hoàn lại và được miễn thuế XK khi tái xuất.

Riêng đối với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi và xe ôtô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi không áp dụng việc miễn thuế NK, thuế TTĐB theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Các nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng phải nộp thuế NK, thuế TTĐB theo quy định. Khi hoàn thành việc thi công công trình, dự án các nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải tái xuất ra nước ngoài số xe đã nhập và được hoàn lại thuế NK, thuế TTĐB theo quy định...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân - Ngày 26 tháng 10 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg về phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, các tỉnh, thành phố theo thẩm quyền, chủ động bãi bỏ ngay hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung hoặc sửa đổi những quy định không còn phù hợp với tư tưởng đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Luật Doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật cho việc thành lập doanh nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh, kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm quyền. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và khắc dấu đối với doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, trình Thủ tướng Đề án thí điểm giao cho một đến hai hiệp hội đủ điều kiện để thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh; cấp giấy chứng nhận xuất xứ…

Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán - Ngày 24 tháng 10 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức có kế hoạch phát hành chứng khoán ra công chúng trong 3 năm tới thì phải thuê doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của 2 năm trước năm phát hành...

Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: có vốn Điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu từ 2 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp kiểm toán trong nước và tối thiểu là 300.000 USD đối với doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài; Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 7 người trở lên và có đủ các tiêu chuẩn; Có số lượng khách hàng kiểm toán hàng năm tối thiểu là 30 đơn vị trong 2 năm gần nhất...

Doanh nghiệp kiểm toán đã được chấp thuận không được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán trong các trường hợp sau: có quan hệ về kinh tế như hùn vốn, liên doanh, góp vốn cổ phần… với tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc ngược lại; Có cùng một tổ chức hoặc cá nhân sở hữu từ 5% vốn trở lên của mỗi bên; là khách hàng đang hưởng những điều kiện ưu đãi của tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán được kiểm toán (như được cấp tín dụng với các điều kiện ưu đãi, bảo lãnh không có bảo đảm…)...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị định số 161/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2007 của CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 48 nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
 • Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 của CP về việc quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.
 • Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
 • Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 • Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
 • Quyết định số 2313/207/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc hướng dẫn mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra.
 • Quyết định số 2278/207/QĐ-TTCP ngày 24 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo.
 • Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008.
 • Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI.
 • Quyết định số 1261/QĐ-VPCP ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực.
 • Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 164/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 • Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh.
 • Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội gian đoạn 2008 – 2012”.
 • Thông báo số 216/TB-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2007 của VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường.
 • Thông báo số 217/TB-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2007 của VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo.
 • Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thông báo số 214/TB-VPCP ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.
 • Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/10/2007.
 • Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
 • Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.
 • Công văn số 6190/VPCP-ĐP ngày 29 tháng 10 năm 2007 của VPCP về một số vấn đề liên quan đến huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
 • Công văn số 6168/VPCP-ĐP ngày 26 tháng 10 năm 2007 của VPCP về việc soạn thảo Nghị định quy định việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
 • Công điện số 1631/CĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 91/2007/QĐ-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2007 của BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia.
 • Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2007 của BTC về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.
 • Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
 • Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của BTC về việc sửa đổi, bố sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ tài chính.
 • Thông tư số 125/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2007 của BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam.
 • Thông tư số 124/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu.
 • Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
 • Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thông báo số 320/TB-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2007 của BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 4536/TCT-QLN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc xoá nợ thuế.
 • Công văn số 4472/TCT-CS ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền thuê đất phải nộp.
 • Công văn số 4468/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp chuyển đổi.
 • Công văn số 4467/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4466/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Xây dựng Núi Thành về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4465/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc biên lai khấu trừ thuế TNDN.
 • Công văn số 4464/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần Thơ.
 • Công văn số 4463/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc sử dụng hoá đơn.
 • Công văn số 4457/TCT-KK ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới.
 • Công văn số 4456/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thu với đất đai.
 • Công văn số 4455/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc giải đáp vướng mắc thủ tục hành chính thuế.
 • Công văn số 4454/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 4453/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc xử phạt vi phạm về hoá đơn.
 • Công văn số 4452/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4451/TCT-CS ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc ghi nợ tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 4450/TCT-HT ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT.
 • Công văn số 4437/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 4436/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc trả lời bạn đọc website Bộ Tài chính.
 • Công văn số 4435/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế Nhà thầu.
 • Công văn số 4434/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4433/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc hạch toán kinh phí trích nộp cấp trên.
 • Công văn số 4429/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4428/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN.
 • Công văn số 4427/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 4425/TCT-QLN ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc xoá nợ thuế khi thực hiện cổ phần hoá.
 • Công văn số 4424/TCT-QLN ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc xoá nợ thuế.
 • Công văn số 4423/TCT-QLN ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Quảng Bình về việc xoá nợ thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 6148/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 6138/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của TCHQ về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 6111/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TCHQ gửi Cục Hải quan Đồng Nai về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 6110/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Trường Thịnh về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 6109/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc xét ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 6108/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế trên hệ thống QLRR.
 • Công văn số 6100/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 6094/TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 6075/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc hướng dẫn điều kiện giao hàng đối với hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 6073/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu.
 • Công văn số 6010/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc thời hạn nộp thuế
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 4178/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tả”.
 • Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006 –2010.
 • Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.
 • Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19 tháng 10 năm 2007 của NHPTVN về việc ban hành Quy chế hỗ trợ sau đầu tư.
 • Quyết định số 39/2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 • Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng.
 • Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt.
 • Quyết định số 27/2007/QĐ-BXD ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 • Quyết định số 08/2007/QĐ-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN”.
 • Quyết định số 07/2007/QĐ-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA).
 • Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020.
 • Quyết định số 05/2007/QD-BTTT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của BTTT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam 2020.
 • Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của BTNMT về việc hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
 • Công văn số 3962/BLĐTBXH-LĐVL ngày 30 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc chính sách đối với người lao động làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước.
 • Công văn số 3932/BLĐTBXH-TL ngày 29 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc xếp hạng doanh nghiệp trong Tổng công ty Bảo Hiểm Việt Nam.
 • Công văn số 3929/BLĐTBXH-TL ngày 26 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn pháp luật lao động.
 • Công văn số 3917/BLĐTBXH-LĐVL ngày 26 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/ND-CP.
 • Công văn số 3913/BLĐTBXH-TL ngày 25 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng.
 • Công văn số 3890/BLĐTBXH-LĐVL ngày 24 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc trợ cấp thôi việc.
 • Công văn số 2358/BCT-XNK ngày 25 tháng 10 năm 2007 của BCT về việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hanh chế nhập siêu.
 • Công văn số 1601/QLLĐNN-TTLĐ ngày 31 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc thủ tục đối giấy phép cho các Doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
 

Thành viên trực tuyến

 • Tranthao2001
 • Phanmemkiotviet
 • KimThe1710
 • bobodinh
 • nguyenthaovi122017
 • daongocnam0603
 • thanhha23989
 • Doãn Thanh Nga
 • Vincent_Han
 • AnAn2018
 • Trieu Vi
 • mypham0711
 • phuongthuy134
 • HDNamKhanh6
 • xediengiatot
 • codejava94
 • Hongbt79
 • nadanvonga
 • auyeuch
 • vothihoai91
 • anhduchoi
 • Phạm Thị Thanh Mai
Xem nhiều