Một số đề cương chuyên đề - luận văn tốt nghiệp

  • Thread starter KachiusaBy
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
K

KachiusaBy

Sơ cấp
29/11/07
5
0
0
TP. Nam định
#1
Qua quá trình hướng dẫn HS, SV làm báo cáo thực tập và luận văn tốt nghiệp, thấy còn khá nhiều vị lúng túng khi viết bài, bài viết thiếu logic, và quan trọng nữa, là không biết lấy số liệu đưa vào bài như thế nào.
Xin đưa lên đây một số đề cương về một số đề tài để các bạn có thể tham khảo. Hi vọng nó có ích cho ai đó.
 
K

KachiusaBy

Sơ cấp
29/11/07
5
0
0
TP. Nam định
#2
Các bạn có thể coppy về và sửa lại font chữ sẽ đọc đc. Do mình dùng font Vni-Times nên khi copy vào đây, chữ bị biến dạng, đánh lại thì không có thời gian, mà sửa lại font chữ thì lại không biết cách sửa trên trang web này nên rất mong cả nhà thông cảm.
Nếu giáo viên yêu cầu, bạn có thể viết phần đầu tiên là: "Cở sở lý luận chung của công tác kế toán....", phần này các bạn lấy trong tài liệu giáo khoa ra, sau đó phần 2 là phần thực tế..., các bạn gộp phần 1 và 2 của tôi lại sẽ có. phần ba vẫn giữ nguyên. Sau đây là hai đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm (hàng hoá), bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Chuyên đề 1:
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty.....


LÔØI NOÙI ÑAÀU
Chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm laø yeáu toá quan troïng taùc ñoäng tôùi keát quaû kinh doanh cuûa DN, khaû naêng caïnh tranh cuûa DN treân thöông tröôøng, noù cuõng laø moät cô sôû ñeå DN xaùc ñònh giaù baùn cuûa DN.
Phaân tích vai troø cuûa coâng taùc quaûn lyù, coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm ñoái vôùi moãi DN noùi rieâng vaø ñoái vôùi neàn kinh teá noùi chung.
Caên cöù vaøo caùc lyù do treân daãn ñeán söï löïa choïn ñeà taøi: “Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm”

Phaàn I:
VAØI NEÙT VEÀ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA DOANH NGHIEÄP……

1. Quaù trình phaùt trieån cuûa doanh nghieäp
Toùm taét quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa DN qua caùc giai ñoaïn lòch söû
Thu thaäp coá lieäu moät soá naêm gaàn ñaây cuûa caùc chæ tieâu veà cô caáu taøi chính, nguoàn voán, khaû naêng thanh toaùn, tyû suaát khaû naêng sinh lôøi … ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng taøi chính vaø keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp
2. Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø ñaëc dieåm SXKD cuûa doanh nghieäp
3. Coâng taùc toå chöùc quaûn lyù, toå chöùc saûn xuaát vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû DN
- Caùc maët haøng chuû yeáu doanh nghieäp ñang saûn xuaát kinh doanh
- Quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa caùc maët haøng chuû yeáu cuûa DN (minh hoaï baèng sô ñoà)
- Coâng taùc toå chöùc boä maùy quaûn lyù vaø toå chöc saûn xuaát cuûa DN (duøng sô ñoà minh hoaï)
- Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong DN
+ Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa boä phaän keá toaùn cuûa DN
+ Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa DN (minh hoïa baèng sô ñoà)
+ Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng taïi DN (minh hoïa baèng sô ñoà)
+ Phöông phaùp tính vaø noäp thueá GTGT cuûa DN ñang aùp duïng
+ Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho aùp duïng taïi DN
+ Heä thoáng keá toaùn aùp duïng, kyø keá toaùn, ñôn vò tieàn teä keá toaùn ñôn vò ñang aùp duïng
Löu yù: Caàn nghieân cöùu saâu veà quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm chuû yeáu, vieäc toå chöùc saûn xuaát vaø hình thöùc keá toaùn aùp duïng taïi DN

Phaàn II
TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT
VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM CUÛA DOANH NGHIEÄP……….

1. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh cuûa DN
Toùm taét caùc ñieàu kieän thöïc teá cuûa DN aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh cuûa DN
Neâu ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh cuûa DN.
2. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát vaø coâng tac quaûn lyù chi phí saûn xuaát cuûa DN
(Trích heä thoáng ñònh möùc chi phí saûn xuaát saûn phaåm chuû yeáu cuûa DN)
3. Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát
- Thu thaäp caùc cô sôû soá lieäu (caùc chöùng töø, caùc baûng phaân boå…) coù lieân quan ñeán chi phí saûn xuaát thöïc teá phaùt sinh trong kyø cuûa doanh nghieäp
- Trình baøy trình töï caùc nghieäp vuï keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát (coù soá lieäu thöïc teá ôû phaàn cô sôû soá lieäu minh hoaï)
- Caùc soå toång hôïp soå chi tieát chi phí saûn xuaát maø DN thöïc hieän
3.1. Keá toaùn chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp:
- Noäi dung chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp ôû DN
- Phöông phaùp taäp hôïp chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp
- Chöùng töø keá toaùn söû duïng (duøng chöùng töø vôùi soá lieäu thöïc teá minh hoaï: Phieáu xuaát kho, baûng phaân boå nguyeân lieäu vaät lieäu…..)
- Taøi khoaûn keá toaùn chuû yeáu söû duïng thöïc teá trong keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ôû DN
- Phöông phaùp keá toaùn caùc nghieäp vuï(coù soá lieäu minh hoaï thöïc teá – theo caùc chöùng töø minh hoaï ôû treân)
- Soå chi phí saûn xuaát kinh doanh (coù maãu soå vôùi soá lieäu minh hoaï cuï theå)
3.2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp:
- Noäi dung chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ôû DN
- Phöông phaùp taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
- Chöùng töø keá toaùn söû duïng (duøng chöùng töø vôùi soá lieäu thöïc teá minh hoaï: baûng chaám coâng, Baûng toång hôïp löông, Phieáu baùo laøm theâm giôø, Phieáu xaùc nhaän saûn phaåm, coâng vieäc hoaøn thaønh, Baûng thanh toaùn tieàn löông, Baûng keâ thanh toaùn tieàn thöôûng, Baûng phaân boå tieàn löông vaø baûo hieåm xaõ hoäi…..)
- Taøi khoaûn keá toaùn chuû yeáu söû duïng thöïc teá trong keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa DN (noäi dung, keát caáu)
- Phöông phaùp keá toaùn caùc nghieäp vuï (coù soá lieäu minh hoaï thöïc teá – theo caùc chöùng töø minh hoaï ôû treân)
- Soå chi phí saûn xuaát kinh doanh (coù maãu soå vôùi soá lieäu minh hoaï cuï theå)
3.3. Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung:
- Noäi dung chi phí saûn xuaát chung ôû DN
- Phöông phaùp taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung (neáu duøng phöông phaùp phaân boå giaùm tieáp phaûi neâu roõ tieâu chuaån phaân boå)
- Chöùng töø keá toaùn söû duïng (duøng chöùng töø vôùi soá lieäu thöïc teá minh hoaï: Baûng phaân boå khaáu hao TSCÑ, Baûng phaân boå nguyeân vaät lieäu vaø CCDC, hoaù ñôn, Baûng thanh toaùn tieàn löông, Baûng keâ thanh toaùn tieàn thöôûng, Baûng phaân boå tieàn löông vaø baûo hieåm xaõ hoäi…..)
- Taøi khoaûn keá toaùn chuû yeáu söû duïng thöïc teá trong keá toaùn chi phí saûn xuaát chung ôû DN
- Phöông phaùp keá toaùn caùc nghieäp vuï (coù soá lieäu minh hoaï thöïc teá – theo caùc chöùng töø minh hoaï ôû treân)
- Soå chi phí saûn xuaát kinh doanh (coù maãu soå vôùi soá lieäu minh hoaï cuï theå)
3.4. Toång hôïp chi phí saûn xuaát toaøn doanh nghieäp:
- Trình baøy trình töï keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát cuûa toaøn DN.
- Trình baøy caùch laäp Baûng toång hôïp chi phí saûn xuaát cuûa toaøn DN.
* Chuù yù:
- Neáu caùc khoaûn chi phí coù chung cô sôû soá lieäu (Baûng phaân boå,…) thì chæ trích daãn soá lieäu coù lieân quan taïi moät bieåu maãu, khoâng chia caét nhoû cô sôû soá lieäu ñaõ thu thaäp ñöôïc.
- Caùc khoaûn chi phí ñöôïc ghi chung treân moät soå chi phí saûn xuaát thì coù theå duøng moät bieåu maãu minh hoaï.
- Taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tinh giaù thaønh saûn phaåm nghieân cöùu taäp trung vaøo soá lieäu caûu phaân xöôûng saûn xuaát, saûn phaåm saûn xuaát chuû yeáu – Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí cô baûn trong DN.
4. Ñaùnh giaù saûn phaåm saûn xuaát dôû dang cuoái kyø
Trình baøy phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang ñang aùp duïng taïi doanh nghieäp
- Coâng thöùc aùp duïng:
- Minh hoaï baèng soá lieäu thöùc teá
+ Chi phí saûn xuaát ñaõ taäp hôïp treân caùc soå chi phí saûn xuaát kinh doanh
+ Bieân baûn kieåm keâ saûn phaåm saûn xuaát dôû dang cuoái kyø tröôùc vaø kyø naøy (neáu coù)
AÙp duïng coâng thöùc treân ñeå xaùc ñònh trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø cuûa töøng loaïi saûn phaåm (saûng phaåm chuû yeáu cuûa DN)
5. Phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm
- Trình baøy phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm maø DN ñang aùp duïng
- Laáy soá lieäu ñaõ taäp hôïp ñöôïc ôû phaàn keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát ñeå tính toång giaù thaønh vaø giaù thaønh ñôn vò (saûn phaåm chuû yeáu) cuûa DN.
- Trình baøy caùch laäp Baûng tính giaù thaønh saûn phaåm (saûn phaåm chuû yeáu) cuûa DN
6. Baùo caùo saûn xuaát:
- Neáu DN coù thöïc hieän laäp baùo caùo saûn xuaát thì phaûi neâu roõ noäi dung vaø phöông phaùp laäp baùo caùo saûn xuaát, duøng bieåu maãu vôùi soá lieäu thöïc teá minh hoaï.

Phaàn III:
MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ VEÀ COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM ÔÛ DOANH NGHIEÄP……

Nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà coâng taùc laäp döï toaùn chi phí saûn xuaát, coâng taùc keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa DN ñeå tìm ra nhöõng maët maïnh, caùc maët coøn haïn cheá trong phaàn haønh keá toaùn naøy, töø ñoù ñeà ra caùc kieán nghò, caùc giaûi phaùp hoaøn thieän caùc maët coøn haïn cheá trong coâng taùc keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa DN.

KEÁT LUAÄN:
Neâu toùm taét laïi lyù do vaø yù nghóa cuûa ñeà taøi maø mình löïa choïn

[B]Chuyên đề 2
Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty.....[/B]
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Thaønh phaåm laø keát quaû cuûa quaù trình saûn xuaát, baùn haøng (hay tieâu thuï thaønh phaåm) laø vaán ñeà quan troïng quyeát ñònh tôùi vaán ñeà thu hoài voán vaø keát quaû kinh doanh cuûa DN, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp gaén lieàn vôùi xaùc ñònh nghóa vuï noäp thueá cuûa doanh nghieäp vôùi Nhaø nöôùc.
Phaân tích vai troø cuûa coâng taùc quaûn lyù, coâng taùc keá toaùn thaønh phaåm, baùn haøng vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh ñoái vôùi moãi DN noùi rieâng vaø ñoái vôùi neàn kinh teá noùi chung.
Caên cöù vaøo caùc lyù do treân daãn ñeán söï löïa choïn ñeà taøi: “Keá toaùn thaønh phaåm, baùn haøng vaø xaùc ñònh keát quaû baùn haøng cuûa doanh nghieäp ”

Phaàn I:
VAØI NEÙT VEÀ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA DOANH NGHIEÄP……

1. Quaù trình phaùt trieån cuûa doanh nghieäp
Toùm taét quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa DN qua caùc giai ñoaïn lòch söû
Thu thaäp coá lieäu moät soá naêm gaàn ñaây cuûa caùc chæ tieâu veà cô caáu taøi chính, nguoàn voán, khaû naêng thanh toaùn, tyû suaát khaû naêng sinh lôøi … ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng taøi chính vaø keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp
2. Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø ñaëc dieåm SXKD cuûa doanh nghieäp
3. Coâng taùc toå chöùc quaûn lyù, toå chöùc saûn xuaát vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû DN
- Caùc maët haøng chuû yeáu doanh nghieäp ñang saûn xuaát kinh doanh
- Quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa caùc maët haøng chuû yeáu cuûa DN (minh hoaï baèng sô ñoà)
- Coâng taùc toå chöùc boä maùy quaûn lyù vaø toå chöc saûn xuaát cuûa DN (duøng sô ñoà minh hoaï)
- Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong DN
+ Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa boä phaän keá toaùn cuûa DN
+ Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa DN (minh hoïa baèng sô ñoà)
+ Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng taïi DN (minh hoïa baèng sô ñoà)
+ Phöông phaùp tính vaø noäp thueá GTGT cuûa DN ñang aùp duïng
+ Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho aùp duïng taïi DN
+ Heä thoáng keá toaùn aùp duïng, kyø keá toaùn, ñôn vò tieàn teä keá toaùn ñôn vò ñang aùp duïng
Löu yù: Caàn neâu roõ maët haøng chính, töông lai phaùt trieån cuûa loaïi maët haøng naøy, thò tröôøng chuû yeáu hieän nay vaø thò tröôøng tieàm naêng cuûa doanh nghieäp.


Phaàn II
TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN THAØNH PHAÅM, BAÙN HAØNG VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH CUÛA DOANH NGHIEÄP……….

1. Keá toaùn thaønh phaåm:
1.1. Keá toaùn chi tieát thaønh phaåm
- Thu thaäp moät soá chöùng töø coù lieân quan ñeán cuûa moät soá thaønh phaåm chuû yeáu:
+ Phieáu nhaäp kho
+ Phieáu xuaát kho
+ Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä
+ Theû kho
- Caên cöù vaøo soá lieäu cuûa caùc chöùng töø treân ñeå ghi vaøo theû kho tình hình nhaäp – xuaát – toàn kho veà maët soá löôïng cuûa töøng thöù thaønh phaåm.
- Caên cöù vaøo soá lieäu cuûa caùc chöùng töø treân ñeå ghi vaøo soå (theû) keá toaùn chi tieát cuûa thaønh phaåm ñaõ phaûn aùnh treân theû kho. Tuyø theo phöông phaùp keá toaùn chi tieát haøng toàn kho aùp duïng taïi doanh nghieäp ñeå söû duïng caùc soå (theû) chi tieát phuø hôïp.
- Cuoái kyø, tieán haønh khoaù caùc soå (theû) chi tieát ñeå laäp Baûng toång hôïp chi tieát hoaëc Baûng keâ nhaäp – xuaát – toàn kho thaønh phaåm.
- Caên cöù caùc soá lieäu thöïc teá ôû caùc soå (theû) keá toaùn chi tieát ñeå minh hoïa cho phöông phaùp tính giaù goác thaønh phaåm xuaát kho aùp duïng taïi doanh nghieäp.
Chuù yù: Soá lieäu thu thaäp cuûa caùc chöùng töø keá toaùn, theû kho, soå (theû) keá toaùn chi tieát phaûi ñoàng boä ñeå coù theå ñoái chieáu, kieåm tra soá lieäu.
1.2. Keá toaùn toång hôïp thaønh phaåm
- Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng
- Keá toaùn caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán bieán ñoäng thaønh phaåm trong doanh nghieäp
- Sô ñoà keá toaùn toång hôïp thaønh phaåm
2. Keá toaùn quaù trình baùn haøng
2.1. Caùc vaán ñeà chuû yeáu coù lieân quan ñeán quaù trình baùn haøng cuûa doanh nghieäp
- Thò tröôøng vaø baïn haøng chuû yeáu cuûa DN (coù theå trình baøy ôû phaàn I).
- Caùc phöông thöùc baùn haøng vaø phöông thöùc thanh toaùn DN ñang aùp duïng
2.2. Keá toaùn toång hôïp quaù trình baùn haøng theo caùc phöông thöùc baùn haøng
- Taøi khoaûn keá toaùn chuû yeáu söû duïng
- Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu cuûa töøng phöông thöùc baùn haøng:
+ Caên cöù vaøo phöông thöùc baùn haøng thöïc teá trong ñôn vò ñeå laáy soá lieäu cuï theå cho moät soá maët haøng baùn ñaëc tröng trong ñôn vò. Trình baøy caùc chöùng töø coù lieân quan (hoaù ñôn GTGT….)
Neáu trong tröôøng hôïp ñôn vò coù hoaït ñoäng xuaát khaåu thì thu thaäp caùc chöùng töø keá toaùn coù lieân quan (Invoice - Hoaù ñôn, Packing list – Phieáu ñoùng goùi, Specification – Tôø keâ chi tieát, Bill of lading – vaän ñôn ñöôøng bieån, Insurance policy – hoaù ñôn baûo hieåm hoaëc, Insurance Certificate – giaáy chöùng nhaän baûo hieåm, caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan nhö giaáy chöùng nhaän xuaát xöù…
+ Ñeå theo doõi quaù trình baùn haøng vaø doanh thu baùn haøng, keá toaùn caên cöù vaøo chöùng töø keá toaùn ñeå ghi vaøo caùc soå keá toaùn coù lieân quan:
+> Soå keá toaùn chi tieát baùn haøng
+> Soå keá toaùn theo doõi haøng göûi ñi baùn
+> Soå keá toaùn theo doõi giaù goác haøng baùn
+> Soå keá toaùn theo doõi doanh thu baùn haøng vaø caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu baùn haøng, thueá GTGT, thueá TTÑB, thueá xuaát khaåu (neáu coù), doanh thu thuaàn.
+> Baûng keâ hoaù ñôn, haøng hoaù, dòch vuï baùn ra
+> Tôø khai thueá GTGT
+> Soå keá toaùn toång hôïp vaø soå chi tieát thanh toaùn vôùi khaùch haøng
+> Caùc soå keá toaùn toång hôïp coù lieân quan: Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng…
3. Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh
3.1. Keá toaùn chi phí baùn haøng
- Noäi dung chi phí baùn haøng cuûa doanh nghieäp
- Taøi khoaûn 641- Chi phí baùn haøng aùp duïng thöïc teá taïi doanh nghieäp
- Keá toaùn caùc nghieäp vuï taäp hôïp chi phí baùn haøng – coù soá lieäu thöïc teá chöùng minh.
- Baûng keâ taäp hôïp chi phí baùn haøng(do caùc chöùng töø lieân quan ñeán chi phí baùn haøng phaùt sinh raát nhieàu vaø ña daïng nhö: phieáu chi, giaáy baùo nôï, phieáu xuaát kho, caùc hoaù ñôn cuûa ngöôøi baùn veà dòch vuï mua ngoaøi, baûng löông, giaáy thanh toùan taïm öùng…)
- Phaân boå chi phí baùn haøng: tieâu chuaån phaân boå, phaân boå chi phí baùn haøng cho töøng ñòa ñieåm kinh doanh, töøng maët haøng.
- Sô ñoà keá toaùn toång hôïp chi phí baùn haøng.
3.2. Keá toaùn chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
- Noäi dung chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
- Taøi khoaûn 642 - Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp aùp duïng thöïc teá taïi doanh nghieäp
- Keá toaùn caùc nghieäp vuï taäp hôïp chi phí quaûn lyù doanh nghieäp – coù soá lieäu thöïc teá chöùng minh.
- Baûng keâ taäp hôïp chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
- Phaân boå chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: tieâu chuaån phaân boå, phaân boå chi phí baùn haøng cho töøng ñòa ñieåm kinh doanh, töøng maët haøng.
- Sô ñoà keá toaùn toång hôïp chi phí quaûn lyù doanh nghieäp.
3.3. Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh
- Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ toång hôïp treân caùc baûng keâ doanh thu baùn haøng, trò giaù voán haøng baùn, chi phí baùn haøng, chi phí QLDN keá toaùn tieán haønh xaùc ñònh keát quaû kinh doanh.
- Taøi khoaûn 911- Xaùc ñònh keât quaû kinh doanh thöïc teá söû duïng taïi DN.
- Keát chuyeån doanh thu thuaàn, giaù voán haøng baùn, chi phí baùn haøng, chi phí QLDN theo soá lieäu thöïc teá ñaõ taäp hôïp ñöôïc ôû phaàn keá toaùn baùn haøng, chi phí baùn haøng, chi phí QLDN.
- Laäp baûng keâ xaùc ñònh keát quaû baùn haøng cuûa töøng ñòa ñieåm kinh doanh, töøng maët haøng vaø toaøn boä DN.
Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ taäp hôïp ñöôïc ñeå ghi vaøo caùc soå keá toaùn toång hôïp theo hình thöùc soå keá toaùn ñôn vò ñang aùp duïng, nhö: Nhaät kyù chung, hoaëc nhaät kyù chöùng töø soá 8….vaø caùi cuûa caùc taøi khoaûn 155, 157, 632, 641, 642, 511, 911…
- Ngoaøi ra coøn phaûi laäp caùc soå keá toaùn toång hôïp coù lieân quan nhö soå caùi TK 111, 112, 131 (phaàn lieân quan ñeán hoaït ñoäng baùn haøng), cuoái kyø phaûi khoaù soå keá toaùn.

Phaàn III:
MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ VEÀ COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM ÔÛ DOANH NGHIEÄP……

So saùnh giöõa cheá ñoä taøi chính – keá toaùn vaø thöïc teá coâng taùc keá toaùn thaønh phaåm, baùn haøng vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå tìm ra nhöõng ñieåm maïnh vaø nhöõng ñieåm coøn haïn cheá.
Neâu yù kieán ñoùng goùp ñeå hoaøn thieän coâng taùc keá toaùn thaønh phaåm, baùn haøng vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp.

KEÁT LUAÄN:
Neâu toùm taét laïi lyù do vaø yù nghóa cuûa ñeà taøi maø mình löïa choïn

CHUÙ YÙ:
Chuyeân ñeà 6 neáu thöïc taäp taïi ñôn vò coù quy moâ lôùn thì coù theå chia thaønh caùc chuyeân ñeà:
• Chuyeân ñeà keá toaùn thaønh phaåm vaø baùn haøng (trong doanh nghieäp saûn xuaát).
• Chuyeân ñeà keá toaùn baùn haøng vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh trong doanh nghieäp.
Trong chuyeân ñeà naøy caàn chuù yù phaûi boå sung moät soá noäi dung:
- Noäi dung: Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính, chi phí hoaït ñoäng taøi chính, caùc khoaûn thu nhaäp khaùc, caùc chi phí khaùc, keát quaû hoaït ñoäng khaùc cuûa DN (neáu coù).
- Ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng taøi chính trong ñôn vò caàn thu thaäp chöùng töø keá toaùn coù lieân quan:
+ Keá toaùn ñaàu tö chöùng khoaùn:
Chöùng töø keá toaùn: caùc chöùng khoaùn ngaén haïn vaø chöùng khoaùn daøi haïn nhö: Traùi phieáu, coå phieáu, ….., phieáu chi, giaáy baùo Coù.
+ Keá toaùn goùp voán lieân doanh:
Chöùng töø keá toaùn lieân quan ñeán goùp voán: hoà sô goùp voán lieân doanh, phieáu thu, phieáu chi, giaáy baùo Nôï, giaáy baùo Coù, bieân baûn ñaùnh giaù taøi saûn goùp voán, bieân baûn chia laõi lieân doanh, …tuyø thuoäc vaøo nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh maø keá toaùn coù chöùng töø thích hôïp.
+ Keâ toaùn caùc khoaûn ñaàu tö khaùc:
Chöùng töø keá toaùn coù lieân quan nhö: Khi cho vay coù keá öôùc cho vay, phieáu chi, giaáy baùo nôï, …Khi thu hoài tieàn cho vay phaûi laäp chöùng töø thanh lyù kheá öôùc cho vay, phieáu thu, giaáy baùo Coù…
+ Ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc:
Khi ghi caùc khoaûn thu nhaäp khaùc, chi phí khaùc vaøo caùc soå keá toaùn coù lieân quan phaûi coù bieân baûn cuûa hoäi ñoàng xöû lyù vaø ñöôïc giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng cuûa ñôn vò kyù duyeät. Tuyø thuoäc vaøo töøng hoaït ñoäng khaùc maø coù caùc chöùng töø thích hôïp. Cuï theå nhö: tieàn phaït do vi phaïm hôïp ñoàng phaûi coù bieân baûn vi phaïm hôïp ñoàng, phieáu chi, giaáy baùo Nôï; hoaëc bò truy thu thueá phaûi coù bieân baûn, giaáy baùo noäp thueá…Bieân baûn xöû lyù taøi saûn thöøa…
- Caùc taøi khoaûn keá toaùn söû duïng TK 515, 635, 711, 811 trong thöïc teá keá toaùn cuûa DN.
- Caùc Baûng keâ thu nhaäp, chi phí vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cuûa caùc hoaït ñoäng khaùc.
- Soå caùi caùc TK 515, 635, 711, 811
- Trích laäp Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong ñôn vò.
• Chuyeân ñeà keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø phaân phoái keát quaû kinh doanh.
Chuyeân ñeà naøy ngoaøi vieäc trình baøy ôû phaàn keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh caàn boå xung moät soá noäi dung:
- Chæ tieâu lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh
- Cô cheá phaân phoái lôïi nhuaän trong doanh nghieäp (theo quy ñònh cuûa DN nhaø nöôùc hay theo quy ñònh thöïc teá cuûa DN thöïc taäp) vaø noäi dung phaân phoái lôïi nhuaän trong doanh nghieäp.
- Keá toaùn toång hôïp phaân phoái lôïi nhuaän:
+ Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng
+ Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu
+ Sô ñof keá toaùn toång hôïp phaân phoái lôïi nhuaän cuûa DN.
 
K

KachiusaBy

Sơ cấp
29/11/07
5
0
0
TP. Nam định
#3
Nếu cần tiếp các đề cương cho các đề tài khác nữa, các bạn có thể nhắn lại, tôi sẽ post lên tiếp.
 
V

vietquoc2601

Sơ cấp
11/8/07
6
0
0
34
64 ho tung mau, tp.hcm
#4
e cần đề cương cho đề tài p.tích tài chính

làm ơn hướng dẫn dùm em, cũng như a (chị) nói còn lúng túng trong việc đưa sô liệu và trình bày thiếu logic, xin hướng dẫn e thêm. em đang thưc tạp, tại cty cổ phần về nhà hàng khách sạn, và đã lấy đc bctn, bản cân đối kế toán, thuyet minh báo cáo tài chính, xin hỏi mình phải làm gì nữa ko
 
N

nguyenducphong

Sơ cấp
2/11/07
10
0
0
32
gia lai
#7
pác KachiusaBy làm ơn póst giùm cái kế toán tiền lương với
 
H

honghanh09bh

Sơ cấp
15/12/07
4
0
0
TP.BIEN HOA
#8
xin thấy vui lòng cho em tài liệu tham khảo về việc quản lí hiệu quả vốn bằng tiền.chân thành cảm ơn
 
M

Mai Thi Nghia

Sơ cấp
3/12/07
21
0
0
Hà Nội
#9
Bạn ơi, mình đã copy về nhưng không sửa được Font. Qua tết này mình làm luận văn, bạn có thể cho mình mượn tập tài liệu của bạn để mình photo ko?
 
K

kingcpt

Sơ cấp
17/4/07
36
0
0
Tp.HCM
www.amathuot.com
#10
Ban co the vui lo`ng gui lai phan de tai "ke toan tien luong va các khoan trich theo luong " theo dia chi mail haiau142006@yahoo.com dc ko ban.?!
Vì mình can so do hoach toan ( phong chu mi`nh cung ko chuyen dc )
Thanks !
Hi All
Toàn bộ đề tài trên là Font VNI for Windows, các bạn dùng Vietkey TCVN 6909 hoặc UniKey3.5 để chuyển sang Font Unicode
Nếu bạn nào không chuyển được gửi file về địa chỉ này: kingcpt@yahoo.com tôi chuyển giúp cho.
Chúc thành công.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • cactus12
  • tranggggggg
  • daongocnam0603
  • mypham0711
  • xediengiatot
Xem nhiều