Một số văn bản QPPL hiện hành về hoạt động của TCTD

 • Thread starter letrans
 • Ngày gửi
L
Sau một thời gian theo dõi Box CĐKT Tổ chức tín dụng, Letrans nhận thấy một số thành viên tham gia không đủ thời gian và thông tin để cập nhật về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt động của các TCTD. Letrans mở Topic này để cập nhật cho các bạn các văn bản QPPL hiện hành.

1. Luật và pháp lệnh

- Luật các Tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX
- Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/qh11
- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2005


2. Nghị định:

- Nghị định 146/2005/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2006 Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

- Nghị định số 69/2007/NĐ-CP Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH.

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

- Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối

- Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.

- Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng

- Nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 về cung ứng và sử dụng séc

- Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về Bảo hiểm tiền gửi.

3. Quyết định và thông tư

- Giao dịch một cửa: Quyết định số 1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005

- Quy chế cho vay: Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 của Thống đốc NHNN, và các Quyết định sửa đổi bổ sung: Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN, 127/2005/QĐ-NHNN, 783/2005/QĐ-NHNN.

- Kế toán trên máy vi tính: Quyết định 32/2006/QĐ-NHNN ngày 19/7/2006

- Quy chế thanh toán điện tử liên ngân hàng: Quyết định 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/4/2002

- Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007

- Quy định về tỷ lệ an toàn vốn: Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/1/2007

- Quy chế bảo lãnh: 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006

- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ TƯ PHÁP -
BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỂ THU HỒI NỢ CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

- Cơ chế tài chính của TCTD: Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

- Bao thanh toán: Quyết định Số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 Ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng

- Quy chế tiền gửi tiết kiệm: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1160/2004/QĐ-NHNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

- Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12-12-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng

- Quyết định 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18-11-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

- Quyết định 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 18/5/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP

- Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16-06-2005 của Ngân hàng nhà nước ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

- Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành:Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định và các QUyết định 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01-06-2005, Qđ 29/2006/QĐ-NHNN ngày 29/4/2006

- Chế độ báo cáo tài chính các TCTD: Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007


- Thông tư 03/2005/TT-NHNN ngày 25-05-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính

- Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02-02-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

- Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04/01/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

(Tiếp tục cập nhật)
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
L
Update 01/2008


1. Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2. Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN ngày 15/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 và Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn: website Ngân hàng Nhà nước: www.sbv.gov.vn
 
T

tuanngo

Trung cấp
25/10/04
75
0
0
42
danang, vietnam
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNGNăm 2008, nền kinh tế nước ta được dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thuận lợi, nhưng việc kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tăng trưởng kinh tế gặp khó khăn, do giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài gia tăng, gây sức ép tăng giá VND và kéo theo phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ tăng lên. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN điều hành các công cụ chính sách tiền tệ một cách chủ động, theo nguyên tắc thị trường, nhằm ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để chủ động kiểm soát tổng phương tiện thanh toán phù hợp với các mục tiêu chính sách tiền tệ, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 187/2008/QĐ-NHNN ngày 16/01/2008 về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, nội dung chủ yếu như sau:


Thứ nhất, hiện nay, áp dụng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 24 tháng trở xuống; nay, quy định mở rộng diện các loại tiền gửi phải dự trữ bắt buộc bao gồm các loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn.


Thứ hai, điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc 1% đối với các loại tiền gửi so với tỷ lệ quy định hiện nay. Cụ thể là: (i) Đối với tiền VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tăng từ 10% lên 11%, đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tăng từ 4% lên 5%; (ii) Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng từ 10% lên 11%, đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tỷ lệ DTBB tăng từ 4% lên 5%.


Thứ ba, không điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD hoạt động trên địa bàn nông nghiệp nông thôn (Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác) nhằm hỗ trợ các TCTD này mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn.


Thứ tư, việc thay đổi cơ chế và tỷ lệ dự trữ bắt buộc chưa áp dụng ngay trong tháng 1/2008 mà có hiệu lực thi hành kể từ tháng 2/2008, để tạo điều kiện cho các TCTD chuẩn bị vốn để dự trữ bắt buộc.


Mục đích của việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc nhằm rút bớt tiền từ lưu thông về, chủ động kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Đối với các TCTD, việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc lần này mặc dù có thể làm tăng chi phí huy động vốn nhưng chỉ ở mức thấp, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của TCTD ít có khả năng tăng do chệch lệch lãi suất của các TCTD tương đối cao, các TCTD giảm chi phí để cạnh tranh huy động vốn và cho vay./.


Ngân hàng nhà nước Việt Nam (website Ngân hàng Nhà nước: www.sbv.gov.vn)
 
Sửa lần cuối:
L
Hieukt đang có 1 đề thi mà không biết phải tìm đâu cho đầy đủ.
Đề như sau: Hãy liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật theo trật tự văn bản có giá trị pháp lý từ cáo xuống thấp về các nội dung sau:
1. Văn bản quy định về nghiệp vụ tín dụng và bảo lãnh
2. Văn bản quy định về nghiệp vụ đầu tư
3.Văn bản quy định về nghiệp vụ hạch toán kế toán và tài chính
4.Văn bản quy định về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
5. Văn bản quy định về nghiệp vụ kinh doanh vốn
6. Văn bản quy định về nghiệp vụ an toàn kho quỹ
7. Văn bản quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong kinh doanh
8. Văn bản quy định về chế độ thông tin báo cáo
9. Văn bản quy định về kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ

Thanhkien78 và các thành viên khác có điều kiện update giúp bạn Hieukt nhé!
 
L
Bạn Hieukt cũng đưa ra thêm một câu hỏi nữa, Letrans đưa ra đây để chúng ta cùng thảo luận:

Giữa quyết định 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng và Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 của NHNN về việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng thì điểm khác nhau căn bản giữa 02 quyết định trên là gì?

Letrans cũng attach kèm theo bài post này 2 văn bản trên để các bạn tiện theo dõi.

Nhắn Hieukt: Hôm sau bạn cứ post lên để mọi người cùng thảo luận nhé!
 

Đính kèm

 • 2006_08_25_151650.doc
  61.5 KB · Lượt xem: 193
 • 2006_08_25_151820.doc
  134 KB · Lượt xem: 147
K

kinglire

Sơ cấp
1/1/09
11
0
0
36
hai phong
Anh Letrans ơi cho em hỏi với: Hiện nay có 2 quyết định về bảo lãnh: Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 ban hành quy chế bảo lãnh ngân hàng và quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại

- Quy chế bảo lãnh: 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006
Anh cho em hỏi có phải quyết định 14/2009 thay thế cho quyết định 26 hay là 2 quyết định này hoàn toàn độc lập với nhau?
Và em mong anh cập nhập giúp em một số văn bản pháp quy mới về hoạt động tín dụng ngân hàng vì em không biết văn bản nào mới ban hành và văn bản nào hết hiệu lực.
Cảm ơn anh
 
L
Anh Letrans ơi cho em hỏi với: Hiện nay có 2 quyết định về bảo lãnh: Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 ban hành quy chế bảo lãnh ngân hàng và quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại


Anh cho em hỏi có phải quyết định 14/2009 thay thế cho quyết định 26 hay là 2 quyết định này hoàn toàn độc lập với nhau?
Và em mong anh cập nhập giúp em một số văn bản pháp quy mới về hoạt động tín dụng ngân hàng vì em không biết văn bản nào mới ban hành và văn bản nào hết hiệu lực.
Cảm ơn anh

- Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg >>> Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

- Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN >>> quy định việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

2 văn bản này cùng tồn tại! Muốn biết văn bản thay thế cho văn bản nào bạn phải đọc mấy điều trong quyết định là nó sẽ chỉ rõ!

Link văn bản liên quan đến ngân hàng:

http://www.sbv.gov.vn/vn/home/phaply.jsp

Thân
 
H

HoangvaViet86

Guest
2/3/09
32
0
0
35
Hà Nội
Các anh chị ơi, em đang rất cần một số tài liệu sau:
- Quyết định 1267/2001/QD- NHNN v/v Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đ/với KH
- Quyết định 493/2005/QD- NHNN v/v phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động NH của TCTD
- Quyết định 18/2007/QD- NHNN v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 493/2005
Em đã tìm trên mạng nhưng ko đc. Anh chị nào có các văn bản này, có thể gửi cho em theo địa chỉ email: hoangvaviet@gmail.com đc ko ạ. Em cảm ơn.
Các anh chị có biết trang web nào cho tải các văn bản pháp luật mà ko thu phí không ạ? Em vào trang Vietlaw có cho down các văn bản về nhưng mà có thu phí, hichic.
 
L
Các anh chị ơi, em đang rất cần một số tài liệu sau:
- Quyết định 1267/2001/QD- NHNN v/v Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đ/với KH
- Quyết định 493/2005/QD- NHNN v/v phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động NH của TCTD
- Quyết định 18/2007/QD- NHNN v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 493/2005
Em đã tìm trên mạng nhưng ko đc. Anh chị nào có các văn bản này, có thể gửi cho em theo địa chỉ email: hoangvaviet@gmail.com đc ko ạ. Em cảm ơn.
Các anh chị có biết trang web nào cho tải các văn bản pháp luật mà ko thu phí không ạ? Em vào trang Vietlaw có cho down các văn bản về nhưng mà có thu phí, hichic.

Bạn gõ số Quyết định vào http://www.google.com là có ngay!

Lưu ý 1627 chứ không phải là 1267
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
11
38
Nam Dinh
Thông tư số 17 v/v huỷ bỏ QDD số 49 và số 19

Thông tư
về việc hủy bỏ quyết định số 49/2006/qđ-nhnn ngày 29/9/2006 và qđ số 19/2007/qđ-nhnn ngày 11/5/2007 về quy chế quản lý tài chính của ngân hàng nhà nước
 

Đính kèm

 • TT 17.doc
  30 KB · Lượt xem: 83
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
11
38
Nam Dinh
Thông tư 19/2009/TT-NHNN

Thông tư 19 điều chỉnh các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân là người cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tham gia giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.
 

Đính kèm

 • Thông tư 19.doc
  43 KB · Lượt xem: 65
B

basafish

Guest
3/10/06
4
0
1
hanoi
là Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN chứ k phải là 1267, bạn tìm vậy k ra là phải
 
B

bingoxanh88

Sơ cấp
16/9/10
11
0
1
viet tri
các anh chị ơi,em mới đi làm kế toán, có cái chứng từ trả tiền vay cho quỹ tín dung j nhưng em không biết hạch toán vao 341 hay 311, cụ thể phần vay của quỹ tín dụng nhân dân là như thế nào?các anh chị giúp em ngay với ạ!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều