Hạch toán TSCD

 • Thread starter vananhintec2008
 • Ngày gửi
V

vananhintec2008

Sơ cấp
18/3/08
9
0
0
39
Hai Phong
#1
các bác ui cho em hỏi với
CTy em mua máy móc thiết bị.mối máy trị giá 8 tr .Tổng số là 12 máy .vây em có được hạch toán vào tăng TSCD hay chỉ vào chi phí vì mỗi máy giá trị < 10tr.hichic
 
B

BUI CHI THANH

Cao cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#2
các bác ui cho em hỏi với
CTy em mua máy móc thiết bị.mối máy trị giá 8 tr .Tổng số là 12 máy .vây em có được hạch toán vào tăng TSCD hay chỉ vào chi phí vì mỗi máy giá trị < 10tr.hichic
Nếu các máy này là một hệ thống gồm 12 cái thì được. Nếu nó từng cái một thì em hạch toán vào 153 vào sau đó phân bỏ theo thời gian sử dụng.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#3
các bác ui cho em hỏi với
CTy em mua máy móc thiết bị.mối máy trị giá 8 tr .Tổng số là 12 máy .vây em có được hạch toán vào tăng TSCD hay chỉ vào chi phí vì mỗi máy giá trị < 10tr.hichic
Bạn thân mến theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC có quy định:

[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]§iÒu 3: Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh:[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime]
[FONT=.VnTime]1. Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]T&shy; liÖu lao ®éng lµ tõng tµi s¶n h÷u h×nh cã kÕt cÊu ®éc lËp, hoÆc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn mét hay mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh mµ nÕu thiÕu bÊt kú mét bé phËn nµo trong ®ã th× c¶ hÖ thèng kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®&shy;îc, nÕu tho¶ m·n ®ång thêi c¶ bèn tiªu chuÈn d&shy;íi ®©y th× ®&shy;îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. Ch¾c ch¾n thu ®&shy;îc lîi Ých kinh tÕ trong t&shy;¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã;[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®&shy;îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy;[/FONT]
[FONT=.VnTime]c. Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn;[/FONT]
[FONT=.VnTime]d. Cã gi¸ trÞ tõ 10.000.000 ®ång (m&shy;êi triÖu ®ång) trë lªn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Tr&shy;êng hîp mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau, trong ®ã mçi bé phËn cÊu thµnh cã thêi gian sö dông kh¸c nhau vµ nÕu thiÕu mét bé phËn nµo ®ã mµ c¶ hÖ thèng vÉn thùc hiÖn ®&shy;îc chøc n¨ng ho¹t ®éng chÝnh cña nã nh&shy;ng do yªu cÇu qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý riªng tõng bé phËn tµi s¶n th× mçi bé phËn tµi s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m·n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè ®Þnh ®&shy;îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp.[/FONT]
[/FONT]
Nếu tất cả các máy đó của bạn hợp thành một dây truyền và nếu thiếu một máy sẽ không hoạt động được thì bạn đưa vào TSCĐ còn nếu là các máy rời rạc thì bạn hạch toán qua CCDC.
 
D

Davidduys

Sơ cấp
6/11/07
2
0
0
31
đồng nai
#4
Mình không rõ cách hoạch toán báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào? Các bạn có thể chỉ rõ cho mình không. Thanks
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#5
Mình không rõ cách hoạch toán báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào? Các bạn có thể chỉ rõ cho mình không. Thanks
Bạn hỏi thế này thì góp ý sao đây?
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
#6
Mình không rõ cách hoạch toán báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào? Các bạn có thể chỉ rõ cho mình không. Thanks

Sau khi kết chuyển dthu và chi phí:
- Kết chuyển dthu: N511,515,711/C911
- kết chuyển chi phí; N911/C641,642,635,811

Bạn xem lãi hay lỗ (C911-N911), và sau đó hạch toán kết chuyển lãi lỗ:

- Lãi N911/C421: số chênh lệch tk 911
- lỗ N421/C911: số chênh lệch tk911

Sau khi có kết quả lãi/lỗ sẽ tính tiếp./.
 

Thành viên trực tuyến

 • Thuận Hưng
 • giahanxinh
 • belopmam
 • votrungduc21
 • xediengiatot
 • boydien12
 • lehao219
 • daongocnam0603
 • khanhnguyennt
 • Phương Hạ 111
 • sanvuon426
 • baotudau
 • qctungduong
 • Hiển Vinh Phùng
 • qnhan30a3
 • melody95
 • thuongdan
 • Huyền Mia
 • benhvienhadong
 • vachngannoithat
Xem nhiều