Phân loại hàng hoá

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
L

luckyluck866

Cao cấp
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
#1
Phân loại hàng hoá (Nơi tập trung các bài viết, tư vấn về Phân loại, áp mã hàng hoá)

Để giúp cho các bạn dễ tìm kiếm và tập trung hơn, không bị phân tán. Luck xin mạo muội các bạn post bài có nội dung phân loại mặt hàng này vào mã nào, thuế suất và các vướng mắc trong việc phân loại hàng hoá vào mục này để mọi ngwời dễ tìm kiếm và dễ nhớ, ko bị phân tán!
Trân trọng!
-------------------------------
Sau đây là câu hỏi của 1 bạn nhờ mọi người giúp đỡ:
Bánh xe dùng cho xe đẩy chương 8302 hay 8716? (câu hỏi của 1 bạn)
Căn cứ vào chuúgiải Hs ta thấy sự khác nhau về mục đích sử dụng và kích thước (đường kính) như sau:
mã: 8716902000 vì theo chú giải HS như sau:
[FONT=.VnTime](B) Xe ®iÒu khiÓn b»ng tay:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Nhãm nµy gåm cã:[/FONT]
[FONT=.VnTime](1) C¸c kiÓu xe ba g¸c vµ xe bèn b¸nh hoÆc hai b¸nh ®Èy tay kÓ c¶ lo¹i chuyªn dông trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp (dÖt, gèm, s÷a, v.v...)[/FONT]
[FONT=.VnTime](2) Xe cót kÝt, xe chë hµnh lý, xe cã thïng h×nh phÔu, xe cã thïng lËt.[/FONT]
[FONT=.VnTime](3) C¸c quÇy ¨n uèng l­u ®éng (trõ lo¹i thuéc nhãm 94.03), kiÓu dïng trong nhµ ga xe löa.[/FONT]
[FONT=.VnTime](4) C¸c xe ®Èy tay vÝ dô xe ®æ r¸c.[/FONT]
[FONT=.VnTime]([/FONT][FONT=.VnTime]5) Xe kÐo tay chë ng­êi.[/FONT]
[FONT=.VnTime](6) Xe cót kÝt nhá c¸ch nhiÖt dïng ®Ó b¸n kem. [/FONT]
[FONT=.VnTime](7) Xe ®Èy c¸c kiÓu ®Ó chë hµng; c¸c lo¹i xe kÕt cÊu nhá nhÑ nµy ®«I khi ®Æt trªn b¸nh h¬i.[/FONT]
[FONT=.VnTime](8) Xe tr­ît (kÐo tay) dïng ®Ó chë gç ë vïng nói.[/FONT]
Còn mã: 8302200000 - bánh xe đẩy loại nhỏ trong chuúgiải có ghi rõ:
[FONT=.VnTime]Nhãm nµy gåm c¸c ®å dïng ®Ó l¾p r¸p, ghÐp, nèi b»ng kim lo¹i th­êng rÊt th«ng dông ®­îc sö dông cho ®å ®¹c trong nhµ, cöa ra vµo, cöa sæ, khung vá xe (thïng xe). Ngoµi ra, c¸c s¶n phÈm ®­îc ph©n lo¹i ë ®©y cßn ®­îc sö dông cho nh÷ng c«ng dông ®Æc biÖt, thÝ dô nh­ c¸c lo¹i n¾m ®Êm cöa vµ b¶n lÒ dïng cho c¸c lo¹i cöa xe « t« con. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi giíi h¹n trong nhãm nµy sÏ kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng mÆt hµng lµ bé phËn chñ yÕu cña mét s¶n phÈm, nh­ lµ khung cña c¸c lo¹i cöa sæ, c¸c khíp xoay dïng cho ghÕ xoay trßn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trong nhãm nµy bao gåm:[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) B¶n lÒ mäi kiÓu lo¹i, (vÝ dô: b¶n lÒ cèi, b¶n lÒ n©ng th¼ng ®øng, b¶n lÒ gãc, b¶n lÒ quai vµ ganets.[/FONT]
[FONT=.VnTime](B) B¸nh xe ®Èy lo¹i nhá, nh­ ®· ®­îc ®Þnh nghÜa t¹i chó gi¶i 2 cña ch­¬ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]§Ó ®­îc ph©n lo¹i trong ph©n nhãm nµy, c¸c lo¹i b¸nh xe nhá ph¶i ®­îc g¾n víi mét khung xe b»ng kim lo¹i th­êng, nh­ng c¸c lo¹i b¸nh cã thÓ ®­îc lµm b»ng chÊt liÖu bÊt kú (trõ tr­êng hîp b»ng kim lo¹i quý).[/FONT]
[FONT=.VnTime]Tr­êng hîp c¸c lo¹i b¸nh nhá gåm cã l¾p lèp cã chøa ®Çy khÝ bªn trong, viÖc ®o ®­êng kÝnh cña b¸nh xe ph¶i ®­îc thùc hiÖn khi lèp ®· ®­îc b¬m c¨ng ë møc b×nh th­êng.[/FONT]
* theo Luck thì ta nên phân loại mặt hàng này vào mã 8716
Các bạn cho thêm ý kiến nhé!
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Cao cấp
3/3/07
1,077
2
38
Hà Lội
#2
Theo anh thì chú ... đổi font đi :wall:
Chả đọc được gì
 
L

luckyluck866

Cao cấp
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
#3
mấy dòng đó là em "coppy" y nguyên đó!
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • MICA LIVINA
  • toilaaithe
  • auyeuch
  • TanCaApp
  • Hoa1994
Xem nhiều