Quyet dinh 1209/TCT/QD/TCCB

  • Thread starter Vu Mai Oanh
  • Ngày gửi
V

Vu Mai Oanh

Sơ cấp
16/9/04
5
0
0
ha noi
#1
Em dang rat can Quyet dinh so 1209/TCT/QD/TCCB ngay 29/07/2004 cua Tong cuc truong Tong cuc thue ve viec ban hanh quy trinh quan ly thu thue doi voi doanh nghiep, xin cho hoi Bac nao co QD nay xin gui gium cho em ve dia chi Oanhcns@yahoo.com. Cam on cac Bac nhieu !
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • NoonNoon
  • Thaontn3
Xem nhiều