kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ trong đơn vị HCSN

  • Thread starter dunghatinh
  • Ngày gửi
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Sử dụng TK 241 để phản ánh những chi phí XDCB và sữa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán các chi phí.
Tk 241 mở các TK cấp 2 như sau:
- 2411: Muắom TSCĐ
- 2412: XDCB
-2413: sưchưaax lớn TSCĐ
kết cấu:
bến Nợ: -chi phí thực tế về đầu tư xây dựng, mua sắm, sữa chữa lớn TSCĐ
- chi phí đầu tư, cải tạo nâng cấp TSCĐ
Bên Có: - Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư xây dựng, mua sắm;
- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt y.
- Giá trị công trình sữa chữa lớn hoàn thành kết chuển khi quyết toán được duyệt y.
Số dư bên nợ: chi phí XDCb và sữa chữa lớn TSCĐ dang giở.
* Phương pháp kế toán:
+ KT 2412:
- trương hợp thuê thầu:
1.tạm ứng cho bên nhận thầu ghi: N Tk 331/ c TK liên quan.
2. Bên nhận thầu bàn giao công trình: ghi N Tk 241/ C TK 331.
3. đưa vào sử dụng: N TK 211/ C TK 241.
4 động thời ghi tăng nguồn hình thành TSCĐ: N Tk 441/ C tk 466.
- Trường hợp tự làm:
1. tập hợp chi phí cho việc XDCB: N Tk 241/ C Tk liên quan
2.công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, căn cứ vào quyết toán đã được duyệt y, kế toán hạch toán tăng TSCĐ và phản ánh các chi phí được duyệt bỏ, chi phí không được duyệt bỏ phải thu hôi:
N TK 211 ( TSCĐ hình thành)
N TK 441 ( chi phí được duyệt bỏ)
N TK 152 ( giá trị phế liệu phải thu hồi)
N TK 3118( chi phí không được duyệt y phải thu hồi)
C TK 241
đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ
N Tk 441/ C Tk 466 ( TSCĐ hình thành)
+ kế toán TK 2413:
- Trường hợp sữa chữa lớn TSCĐ không làm tăng năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.
1. các chi phí phát sinh ghi N TK 2413/ c TK liên quan.
2. kết chuyển chi phí ghi N TK 661,662,631,635, 337 / C TK 2413.
Nếu rút dự toán kinh phí để chi thì phải ghi có TK 008/009.
- Trường hợp sữa chữa lớn TSCĐ có làm tăng năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng hưu ích của tài sản.
Khi kết chuyển chi phí ghi tăng TSCĐ N TK 211/ C TK 2413.
ĐỒng thời ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ N TK 661,662,635/ C Tk 466:015:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA