Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 2014-12-04

Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật 71/2014/QH13

  1. HaiTam
    Văn bản yêu cầu ngành Thuế triển khai gấp trong tháng 12/2014 một số công việc nhằm thực hiện các quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2015 của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế