thuyết trình về đề tài lập và phân tích báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi tieuanhduong, 11 Tháng tư 2011.

7,055 lượt xem

 1. tieuanhduong

  tieuanhduong Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  gia lâm hà nội
  mọi người giúp em với
  giả sử bạn là người thuyết trình về đề tài trên, theo bạn vấn đề nào là trọng tâm
  giả sử bạn là thành viên trong hội đồng chấm thi thuyết trình thi bạn sẽ đặt ra những câu hỏi như thế nao cho bài thuyết trình này


  PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1. Lý do chọn đề tài
  Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính,có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.Với tư cách đó kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm tổ chức hệ thống thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
  Để thực hiện vai trò quan trọng dó của mình, cuối mỗi kỳ kế toán phải tổng hợp đưa ra các thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính. Căn cứ vào hệ thống thông tin tổng hợp phản ánh trên các Báo cáo tài chính, những người quan tâm đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp có thể tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua và có thể đưa ra những nhân định về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Để có thể hực hiện được vai trò quan trọng đó của mình thì đòi hỏi hệ thống Báo cáo tài chính phải thể hiện một cách tổng quát, đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn vậy thì việc lập và phân tích Báo cáo tài chính phải được tiến hành một cách hợp lý và khoa học.
  Bên cạnh đó trong gần hai mươi năm qua, cùng với việc đổi mới căn bản nền kinh tế nước ta thì hệ thống kế toán Việt Nam cũng đang dần chuyển đổi cho phù hợp với cơ chế thị trường, thông lệ và chuẩn quốc tế về kế toán. Là một phần hành của ké toán tài chính, hệ thống Báo cáo tài chính cũng đang có bước chuyển đổi đáng kể.
  Vì vai trò quan trọng đã nêu trên của báo cáo tài chính trong thực tiễn và với mục đích tìm hiểu rõ hơn về việc lập và phân tích thông tin thể hiện trên Báo cáo tài chính mà em đã chọn đề tài : “Tổ chức công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo tài chính”
  1.2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của đề tài
  1.2.1. Mục tiêu
  Tìm hiểu, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty Trách nhiện hữu hạn Kiên Thành Nam để làm rõ hơn việc tổ chức công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo tài chính là để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và sự lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.
  1.2.2. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là báo cáo tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiên Thành Nam
  1.3. Phương pháp nghiên cứu
  1.3.1. Phương pháp trực quan
  1.3.2. Phương pháp lý luận
  1.3.3. Phương pháp tổng hợp
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Thành Nam.
  Tham khảo sách báo và internet
  Đề tài được nghiên cứu trong thời gian thực tập
  1.5. Tóm tắt đề tài
  Đề tài nghiên cứu gồm 3 phần được chia thành 5 chương bao gồm:
  PHẦN A : PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ
  PHẦN B: NỘI DUNG
  CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  CHƯƠNG 4 : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH NAM
  PHẦN C : PHẦN KẾT LUẬN
  CHƯƠNG 5 : KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP
  PHẦN B : PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP.
  2.1. Tổng quan về Báo cáo tài chính
  2.1.1. Khái niệm về Báo cáo tài chính
  2.1.2. Mục đích và yêu cầu của Báo cáo tài chính
  2.1.2.1. Mục đích
  2.1.2.2. Yêu cầu
  2.1.3. Nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính
  2.1.3.2. Kinh doanh liên tục
  2.1.3.3. Nguyên tắc cơ sở dồn tích
  2.1.3.4. Nguyên tắc nhất quán
  2.1.3.5. Tính trọng yếu và phù hợp
  2.1.3.6. Nguyên tắc bù trừ
  2.1.3.7. Nguyên tắc có thể so sánh
  2.1.4. Trách nhiệm, kỳ lập và thời nộp Báo cáo tài chính
  2.1.4.1. Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính
  2.1.4.2. Kỳ lập báo cáo tài chính
  2.1.4.3. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính
  2.1.5. Hệ thống Báo cáo tài chính
  2.1.5.1. Báo cáo tài chính năm
  2.1.5.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ.
  2.1.6. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập Báo cáo tài chính
  2.1.6.1. Bảng cân đối kế toán
  2.1.6.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  2.1.6.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  2.1.6.4. Bảng Thuyết minh báo cáo tài chính
  2.2. Phân tích Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
  2.2.1. Sự cần thiết của phân tích báo cáo tài chính
  2.2.2. Mục đích và ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính
  2.2.3. Phương pháp phân tích Báo cáo tài chính
  2.2.4. Nội dung phân tích Báo cáo tài chính
  2.2.4.1. Phân tích khái quát Bảng cân đối kế toán
  2.2.4.2. Phân tích khái quát Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  2.2.4.3. Phân tích khái quát Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  2.2.4.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
  2.4.5 Tổ chức công tác phân tích Báo cáo tài chính ở doanh nghiệp
  2.4.5.1. Xây dựng kế hoạch phân tích
  2.4.5.2. Tập hợp kiểm tra và sử lý tài liệu
  2.4.5.3. Tiến hành phân tích
  2.4.5.4. Lập báo cáo phân tích
  CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  3.1. Phương pháp định tính
  3.1.1. Địa điểm nghiên cứu, thời gian nghiên cứu
  3.1.1.1. Địa điểm nghiên cứu
  3.1.1.2. Thời gian nghiên cứu
  3.1.2. Lý thuyết của đề tài
  3.2. Phương pháp định lượng
  3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
  3.2.2. Phương pháp so sánh
  3.2.3. Phương pháp phân tích đánh giá
  3.3. Đánh giá về nội dung trong đề tài nghiên cứu tổ chức công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo tài chính
  3.3.1. Nội dung nghiên cứu trong đề tài
  3.3.2. Những nội dung mới được bổ xung trong đề tài


  CHƯƠNG 4 : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH NAM.

  4.1. Thực trạng tổ chức công tác kế toán lập và phân tích BCTC tại công ty TNHH Kiên Thành Nam
  4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kiên Thành Nam
  4.1.2. Đặc điểm, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiên Thành Nam
  4.1.2.1. Đặc điểm
  4.1.2.2. Nhiệm vụ
  4.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
  4.1.4. Tổ chức công tác kế toán
  4.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán
  4.1.4.2. Hình thức kế toán
  4.1.4.3. Bộ máy kế toán
  4.1.5. BCTC được lập tại công ty TNHH Kiên Thành Nam
  4.1.5.1. Bảng cân đối kế toán
  4.2.5.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  4.2.5.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  4.2.5.4. Bảng Thuyết minh báo cáo tài chính
  4.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện việc tổ chức công tác kế toán lập và phân tích BCTC tại công ty TNHH Kiên Thành Nam
  4.2.1. Nhận xét thực trạng tổ chức công tác kế toán lập và phân tích BCTC tại công ty TNHH Kiên Thành Nam
  4.2.1.1. Ưu diểm
  4.2.1.2. Nhược điểm
  4.2.2. Một số ý kiến đề xuất
  PHẦN C : PHẦN KẾT LUẬN
  CHƯƠNG V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Đề tài đưa ra những lý luận cơ bản về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính, đã đề cập được một số nét trong thực trạng về lập và phân tích Báo cáo tài chính ở Việt nam.
  Việc lập và phân tích báo cáo tài chính là một công việc quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên hiện nay việc tổ chức công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo tài chính mới chỉ được tự thực hiện ở một số doanh nghiệp có các điều kiện: hoạt động hiệu quả, ban lãnh đạo có tư duy đổi mới, đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao ...Còn lại phần lớn các doanh nghiệp hiện nay chưa tự chủ được việc lập và phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình.
  Qua khảo sát thực tế việc tổ chức công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo tài chính ở công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Thành Nam em thấy rằng kết quả đạt được rất đáng ghi nhận ở cả nội dung và phương pháp phân tích. Về nội dung phân tích, công ty tập trung vào một số vấn đề sau: Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn, tình hình biến động Ngồn vốn chủ sở hữu, tình hình công nợ....Về phương pháp phân tích, chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh để thấy được chiều hướng phát triển của công ty hay việc thực hiện các mục tiêu do công ty dặt ra. Kết quả phân tích là cơ sở giúp cho ban lãnh đạo công ty đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của công ty.
  Mặc dù đã rất cố gắng xong bài báo cáo thực tập của em cũng không thể tránh khỏi những thiếu sot và hạn chế do vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thàn cảm ơn !


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÃ SỬ DỤNG
  1. Giáo trình kế toán tài chính, NXB Tài chính-2008
  2. Giáo trình kế toán tài chính của trường Cao đẳng ngoại ngữ công nghệ Việt Nhật
  3. Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
  4. Webketoan.vn
   
  Last edited: 11 Tháng tư 2011
  #1
 2. strawberry120108

  strawberry120108 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  gia lai
  không có ai giúp à, mình cũng đang làm đề tài này mà chưa làm powerpoint vì chẳng biết cái gì là trọng tâm, hu hu. ai biết vô giúp với mình cũng sắp bảo vệ rồi
   
  #2
 3. xuantham

  xuantham Moderator Staff Member

  Bài viết:
  5,306
  Đã được thích:
  560
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
  Hôm nay mới đọc được cái bài này, muộn thật, nhưng nếu có đọc ngay cũng khong thể trả lời .:)
  Nsoi về phản biện thì phải biết nội dung người ta trình bày là cái gì, chỉ cần 1 mục trong đó là có biết bao nhiêu vấn đề liên quan rồi. Tác giả lại muốn moi người góp ý các câu hỏi có thể được đặt ra thi bó tay thôi.

  Đã thế tác giả còn muốn biết nội dung phải trình bày nữa chứ!
  Coi như tác giả muốn đưa cái outline ra cho người khác làm và tự tìm ra thiếu sót để bổ sung giúp tác giả.
  Một yêu cầu không thể chấp nhận đựơc
   
  #3
 4. bacnamtraining

  bacnamtraining Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  868
  Đã được thích:
  31
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Bạn ơi !

  Luận văn khoảng 150 trang

  bạn đăng ít thế tớ bít phản biện ở chỗ nào ?


  Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
  Kiên trì là làm được kế toán .
  Mr Cù Trọng Xoay :
  Sky: bacnamtraining
  YM: bacnamtraining
   
  #4
 5. thechung

  thechung Manager of RSM Viet Nam

  Bài viết:
  2,330
  Đã được thích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
  Nhìn qua cái này cũng chưa biết bạn thuyết trình thế nào sao dám đưa ý kiến, thông thường người nghe sẽ căn cứ vào thuyết trình để hỏi lại nguời thuyết trình xem thế nào, thông thường giờ hỏi phỏng vấn cũng vậy mà. Chứ đưa chung chung thế này thì chịu liền à, chẳng biết gì để mà hỏi
  Chúc bạn bảo vệ tốt
  Thân
   
  #5

Chia sẻ trang này