Bạn nào cần sách dạy lập trình VBA trong Excel

  • Thread starter vnposh
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

61521 lượt xem

A

alen

Guest
mình đã nhận đươc nhung file nén mà máy của mình ko thể xả nén đựoc thế phải làm thế nào để xem được,chỉ giúp mình với
 
T

thanhxd04

Guest
Tôi rất thích quyển sách này ,có thể tặng tôi một quyển được không.Nếu được Xin Cám Ơn Bạn trước nhé.
tpxd@pmail.vnn.vn
 
V

Vu Hoai Nam

Guest
V/v tai tai lieu VBA trong Excel

vnposh nói:
Tải về tại đây.
2 file. Dùng WinRAR để giải nén. Mật khẩu là : webketoanChúc thành công với cuốn sách này.
Toi da vao hai dia chi tren nhung khong duoc ban co the mail cho toi duoc khong. Dia chi cua toi la namvh@bitisdautu.com (duong truyen ADSL)
 
H

hoang dat

Guest
tuệt quá cho em 1 bản với. email:hoangdat_nguyentrinh@yahoo.com.cảm ơn nhiều lắm!
 
L

Learningaccount

Sơ cấp
29/9/04
6
0
0
53
Nha Trang
Có bạn nào biết cach load xuống để lấy sách này không chỉ cho mình với. Mình loay hoay mãi mà chẳng download được. Có thể hướng dẫn mình về điều kiện và phương pháp load qua địa chỉ nngocthanh127nt@yahoo.com. Thanks a lot
 
H

handung107

Thành viên thân thiết
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Mình muốn nhờ OverAc hay Cam_to_80 gởi cuốn sách đó, có được không ? Địa chỉ là handưng@yahoo.com. Sao download theo địa chỉ của vnpost không được ? Cám ơn các bạn nhiều
 
T

thanhxd04

Guest
Bạn nào biết Download ở chổ nào không
mình muốn quyển sách này lắm mà load hoài vẫn không được
hình như địa chỉ này không đúng thì phải.Nếu bạn nào có địa chỉ mới
thì làm ơn chỉ cho kỷ dùm mình với nha.Hoặc bạn nào đã có rồi thì làm ơn gởi cho mình em với.
Cám ơn nhiều nha các bạn
Địa chỉ : tpd@pmail.vnn.vn
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
7
18
38
Nha Trang
Chào các bác.
Xin lổi các bác vì hơi lâu mới gởi cho các bác.
Cái này chỉ được giải nén bằng winrar.
Các bác nhớ chép 2 file load được vào cùng một thư mục rồi bắt đầu giải nén với file thứ nhất. 2 file này là của nhau nên chỉ cần giải nén một file thì file còn lại cũng được giải nén. Kết quả nén chỉ có một file do đó khi giải nén xong file thư nhất các bác đừng hỏi vì sao không giải nén được file thứ 2.
Mong rằng các bác sẽ có một file hửu ích.
Thân.

Gởi bạn learningaccount: Bạn là dân Nha Trang, xin mời bạn click vào đây
http://210.10.49.100/webketoan/forum/showthread.php?t=4803
 
H

hathu

Thành viên thân thiết
30/9/04
74
1
0
39
Ha Noi
To OverAc, cậu có thể gửi cho mình một bản được không, thú thực mình chẳng biết VBA là cái gì cả nên tò mò quá, hữu ích cho công việc thì thật tốt quá. Thanks! dc email của mình là: hc8100@yahoo.com
 
H

hlnghuyen

Sơ cấp
14/10/04
6
0
0
Ho Chi Minh City
Than gui OverAC

Minh chua biet gi ve VBA, neu co the ban gui cho minh mot ban nha.
Rat mong duoc hoc hoi. Cam on ban truoc nhe!
 
T

thanhkhoa

Sơ cấp
1/10/04
1
0
0
ho chi minh
quà giáng sinh sớm

undefinedundefinedundefined :1luvu: quà giáng sinh :rocker: :banana:
Khi coøn beù, cöù moãi saùng Giaùng sinh toâi vaãn luoân chaïy nhanh xuoáng caàu thang doõi maét nhìn quanh caây thoâng tìm hoäp quaø to nhaát. Vì toâi luoân tin raèng beân trong chieác hoäp laø moùn quaø ñaét tieàn nhaát vaø tuyeät dieäu nhaát. Nhöng khi thôøi gian ñaõ mang laïi nhieàu ñieàu kyø dieäu cho trí oùc vaø taâm hoàn cuûa moät thanh nieân, toâi nhaän ra raèng moùn quaø naøo cuõng ñoäc ñaùo vaø yù nghóa caû. Nhöõng moùn quaø ñöôïc toâi nhôù nhaát haàu heát ñeàu ñöôïc trao baèng caû traùi tim, nhö chieác aùo len vaø khaên quaøng coå töï tay meï ñan ñeå taëng. YÙ nghóa Giaùng sinh khoâng töø baûn thaân caùc moùn quaø maø töø nhöõng ñieàu sau moùn quaø aáy.
YÙ nghóa thaät söï cuûa Giaùng sinh coøn naèm ôû phaàn “trao taëng”. Vì theá Giaùng sinh naøy toâi töï höùa vôùi loøng seõ tìm moät moùn quaø ñaëc bieät daønh cho ________ ngöôøi con gaùi raát ñaëc bieät cuûa toâi. Toâi boû ra nhieàu ngaøy ñi khaép caùc cöûa haøng ñoâng ñuùc, xem ñuû caùc quyeån catalogue muøa leã nhöng vaãn chöa tìm ñöôïc moùn quaø hoaøn haûo. Toâi quyeát ñònh vaøo khu thöông maïi ñòa phöông moät laàn cuoái cuøng, vì coù theå toâi ñaõ boû qua moät cöûa haøng hay moät moùn quaø naøo ñoù raát yù nghóa ñang naèm treân keä. Nhöng khi chaäm böôùc ngang qua heát cöûa haøng naøy ñeán cöûa haøng khaùc, cuõng chaúng coù gì ñaäp vaøo maét toâi. Quaù tuyeät voïng toâi quay ngöôïc trôû ra. Nhöng vöøa ra ñeán coång, toâi ñoät ngoät nhìn thaáy moøn quaø hoaøn haûo.
Moùn quaø khoâng naèm trong moät cöûa haøng ñöôïc trang hoaøng röïc rôõ, cuõng khoâng goùi giaáy maøu roài buoäc nô thaät ñeïp. Moùn quaø aáy khoâng theå göûi qua böu ñieän. Theá thì toâi ñaõ tìm thaáy moùn quaø hoaøn haûo aáy ôû ñaâu? Vaø quan troïng hôn caû noù laø gì? Toâi ñaõ tìm ñöôïc moùn quaø trong ñoâi maét moät ñoâi tình nhaân ñang haïnh phuùc tay trong tay, toâi ñaõ nghe thaáy moøn quaø trong nhöõng lôøi vui ñuøa giöõa hai baø chaùu noï vaø toâi ñaõ nhìn thaáy moùn quaø trong cöû chæ cuûa moät ngöôøi meï môùi sinh ra con traøn ñaày haïnh phuùc.
Ñuùng vaäy, moùn quaø tuyeät vôøi nhaát chính laø “tình yeâu!” _____ ôi, Giaùng sinh naøy anh seõ taëng em tình yeâu cuûa anh vaø anh tin raèng moùn quaø aáy seõ luoân ñöôïc em mang theo beân mình! Chuùc möøng Giaùng sinh ________, anh yeâu em.
mình chỉ sưu tầm được thôi . chúc mọi người vui vẻ
 
T

Tran Chau

Trung cấp
23/11/04
149
0
0
61
TP Ho Chi Minh
Mình cũng chưa nhận được, bạn có thể gởi cho mình được không? Còn personal message của web kế toán thì gửi chỗ nào vậy bạn
Mong nhận hồi âm t-chau@hcm.fpt.vn
 
P

PhamBaHiep

Guest
Minh muon co mot ban giao trinh day lap trinh vba trong excel nen nho gui giup. Xin cam nhieu nghe. Dia chi cua minh la hiepjsc@yahoo.com
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • thanhtu212

Xem nhiều

TEXT LINK