anh, chị nào giúp em với

  • Thread starter trinhlx
  • Ngày gửi
T

trinhlx

Guest
:help Hiện nay em đã hoàn thành luận văn về đề tài PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH rùi và cũng sắp phải bảo vệ, nhưng bài thì dài mà thời gian bảo vệ chỉ có 15' em chẳng biết nên trình bày phần nào và bỏ phần nào, anh chị nào đã từng có kinh nghiệm về báo cáo thì giúp em với. Các anh, các chị có thể cho em biết bố cục bài báo cáo cần có những phần gì không????:help
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
iso

iso

Guest
1/5/04
222
1
0
Em đưa cái outline lên cho mọi người xem qua nhỉ, bố cục khi present dựa trên cái đó thôi. 15' không đủ thì em cần tập trung vào phần thực trạng và giải pháp của em, lý luận nếu không có idea gì mới thì lướt qua thôi vì ai ngồi nghe cũng biết cả rồi. Phản biện họ thường chỉ tập trung vào phần thực tế, cho nên làm rõ cái này là việc quan trọng.
 
T

trinhlx

Guest
oh, em ảm ơn iso nhiều nha, em gửi outline lên ngay đây

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1. Bản chất & vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.
3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính.
4. Dự báo tài chính
5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính
5.1. Bảng cân đối kế toán
5.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
6. Phương pháp phân tích.
7. Phương pháp dự báo
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.1. Chức năng _ Nhiệm vụ
2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
3. Cơ cấu tổ chức
3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
3.2 Bộ máy tài chính_Kế toán của công ty
4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
thời gian qua
5. Các thông tin tài chính về công ty
5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty
5.2. Các thông tin tài chính của công ty
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
DU LỊCH AN GIANG
1. Phân tích khái quát tình hình tài chính
1.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản & nguồn vốn
1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản 1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn
1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản & nguồn vốn
2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn
2.1. Bố trí cơ cấu tài sản
2.1.1. Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sản
2.1.2. Tỷ suất đầu tư
2.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn
2.2.1. Tỷ suất nợ
2.2.2. Tỷ suất tự tài trợ
3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán
3.1. Phân tích tình hình thanh toán 3.1.1. Phân tích các khoản phải thu
3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải thu
3.1.1.2. Phân tích các tỷ số liên quan khoản phải thu 3.1.2. Phân tích các khoản phải trả 3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải trả 3.1.2.2. Phân tích tỷ số khoản phải trả trên TSLĐ
3.2. Phân tích khả năng thanh toán 3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn 3.2.1.1. Vốn luân chuyển 3.2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành 3.2.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh 3.2.1.4. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn
3.2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 3.2.2.2. Tỷ lệ nợ phải trả & vốn chủ sở hữu 3.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước
4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn
4.1. Luân chuyển hàng tồn kho
4.2. Luân chuyển khoản phải thu
4.3. Luân chuyển vốn lưu động
4.4. Luân chuyển vốn cố định
4.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu
4.6. Luân chuyển toàn bộ vốn
5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn, chi phí bán hàng và
chi phí quản lý
 Giá vốn
 Chi phí bán hàng
 Chi phí quản lý
5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
5.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận
5.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận
6. Phân tích khả năng sinh lời
6.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động
6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
6.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động
6.4. Tỷ suất sinh lời vốn cố định
6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
6.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont
CHƯƠNG IV: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1. Dự báo về doanh thu
2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý
2.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác
2.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Lập bảng cân đối kế toán dự báo
3.1. dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm
so với doanh thu
3.2. Dự báo về hàng tồn kho
3.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác
3.4. Sự thay đổi tài sản cố định
3.5. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn
3.6. Sự thay đổi lương và các khoản phải trả khác
3.7. Sự thay đổi các quỹ
3.8. Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh
3.9. Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004
CHƯƠNG V: NHẬN XÉT
1. Nhận xét về công tác quản lý và tổ chức hành chính của công ty
2. Nhận xét về công tác kế toán
3. Nhận xét chung về tình hình tài chính
PHẦN KẾT LUẬN
1. Giải pháp - Kiến nghị
2. Kết luận
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều