List văn bản luật tháng 8(mới đến 29/08)

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 29 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2965/BLĐTBXH-TL ngày 25 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân viên chức xây dựng công trình Thuỷ điện Nậm Chiến

2. Công văn số 2966/BLĐTBXH-TL ngày 25 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về trả lương đối với Tổng giám đốc Công ty Vận tải đa phưong thức

3. Công văn số 2947/BLĐTBXH-TL ngày 25 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

4. Công văn số 2948/BLĐTBXH-TL ngày 25 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động

5. Công văn số 2925/BLĐTBXH-LĐVL ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Uỷ quyền cấp sổ lao động cho Ban quản lý khu công nghiệp

6. Công văn số 2926/BLĐTBXH-LĐVL ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thủ tục tái tuyển dụng vào khu vực nhà nước đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

7. Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về liên doanh sản xuất thuốc lá điếu với Công ty Imperial Tobacco Overseas Holdings

8. Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015

9. Thông tư số 76/2006/TT-BTC ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

10. Quyết định số 42/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về bổ sung Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

11. Quyết định số 24/2006/QĐ-BXD ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

12. Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ

13. Quyết định số 07/2006/QĐ-VPCP ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên trang tin điện tử của Chính phủ

Ngày 28 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 3101/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng dự án ODA(2172/06)

2. Công văn số 3100/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng (2173/06)

3. Công văn số 3128/TCT-TS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu thuế chuyển quyền sử dụng đất(2174/06)

4. Công văn số 3126/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng (2175/06)

5. Công văn số 3125/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế với dự án BOT cầu Phú Mỹ(2176/06)

6. Công văn số 3124/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế với dự án BOT liên tỉnh lộ 15(2177/06)

7. Công văn số 3122/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí tiền lương để tính thu nhập chịu thuế(2178/06)

8. Công văn số 3121/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2179/06)

9. Công văn số 3120/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải đáp chính sách thuế(2180/06)

10. Công văn số 3117/TCT-DNK ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng đại lý bao tiêu xăng dầu(2181/06)

11. Công văn số 3116/TCT-DNK ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng (2182/06)

12. Công văn số 3115/TCT-DNK ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(2183/06)

13. Công văn số 3114/TCT-TS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nghĩa vụ tài chính đối với phần vốn góp bằng quyền sử dụng đất(2184/06)

14. Công văn số 3113/TCT-TS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải quyết vướng mắc khiếu nại thu tiền sử dụng đất(2185/06)

15. Công văn số 3112/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thời gian ưu đãi thu thuế thu nhập doanh nghiệp(2186/06)

16. Công văn số 3111/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2187/06)

17. Công văn số 3110/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế khi giải thể(2188/06)

18. Công văn số 3109/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(2189/06)

19. Công văn số 3108/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy(2190/06)

20. Công văn số 3107/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán tài sản(2191/06)

21. Công văn số 3104/TCT-TS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất phải nộp(2192/06)

22. Công văn số 3103/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm(2193/06)

23. Công văn số 3102/TCT-PCCS ngày 24 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(2194/06)

24. Công văn số 3099/TCT-DNNN ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế thu nhập doanh nghiệp(2195/06)

25. Công văn số 3070/TCT-PCCS ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải đáp về mức ưu đãi đầu tư(2196/06)

26. Công văn số 3069/TCT-TS ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn trả lệ phí trước bạ(2197/06)

27. Công văn số 3075/TCT-PCCS ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2198/06)

28. Công văn số 3078/TCT-TS ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất(2199/06)

29. Công văn số 3077/TCT-TS ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm tiền sử dụng đất(2201/06)

30. Công văn số 3082/TCT-DNK ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng(2202/06)

31. Công văn số 3081/TCT-DNK ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tính thuế thu nhập doanh nghiệp(2203/06)

32. Công văn số 3085/TCT-DNN ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(2204/06)

33.Công văn số 3087/TCT-PCCS ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng(2205/06)

34. Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (2205/06)

Ngày 24 tháng 08 năm 2006

1. Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bằng sông Cửu lòng giai đoạn 2006-2010(2152/06)

2. Công văn số 4611/VPCP-KG ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ(2153/06)

3. Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020(2154/06)

4. Quyết định số 192/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2010"(2155/06)

5. Công văn số 1286/TTg-KG ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về cấp bằng tốt nghiệp trong học cơ sở và trung học phổ thông(2156/06)

6. Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết số 54-NQ-TW ngày (14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020(2157/06)

7. Công văn số 2920/BLĐTBXH-BHXH ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về giải quyết một số vướng mắc về BHXH đối với cán bộ y tế cấp xã(2158/06)

8. Công văn số 2848/BLĐTBXH-TL ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động(2159/06)

9. Công văn số 2847/BLĐTBXH-TL ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động(2161/06)

10. Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quuyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước(2162/06)

11. Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục(2163/06)

12. Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(2164/06)

13. Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước (2165/06)

14. Thông tư số 75/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên(2166/06)

15. Thông tư số 74/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện miễn thuế đối với hoạt động đánh bắt hải sản, san xuất muối chưa qua chế biến và giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số từ năm 2006 đến hết năm 2010(2167/06)

16. Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng(2168/06)

17. Công văn số 2746/QĐ-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ Tài chính(2170/06)

18. Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán(2169/06)

19. Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đỏi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất(2171/06)

Ngày 21 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 3006/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý thuế đối với doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết(2120/06)

2. Công văn số 3007/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ấn định thuế đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ(2121/06)

3. Công văn số 3002/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định chi phí hợp lý đối với tiền hoa hồng đại lý(2122/06)

4. Công văn số 3003/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(2123/06)

5. Công văn số 3005/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối cới tiền đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi(2124/06)

6. Công văn số 3004/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng(2125/06)

7. Công văn số 3000/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất(2126/06)

8. Công văn số 2998/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng tạm nộp tại địa phương(2127/06)

9. Công văn số 2997/TCT-TTr ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn nộp tiền phạt vi phạm hành chính do làm mất biên lai thu học phí(2128/06)

10. Công văn số 2993/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(2129/06)

11. Công văn số 2986/TCT-PCCS ngày 17 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hoá đơn(2130/06)

12. Công văn số 2963/TCT-TS ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định diện tích tính thuế nhà đất(2131/06)

13. Công văn số 2964/TCT-TS ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu lệ phí trước bạ theo công văn số 7876/BTC-TCT(2132/06)

14. Công văn số 2957/TCT-DNNN ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về quyết toán thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần(2134/06)

15. Công văn số 2959/TCT-TVQT ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng(2135/06)

16. Công văn số 2958/TCT-DNNN ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với diện bán cho các hộ tiêu dùng ở nông thôn(2136/06)

17. Công văn số 2960/TCT-DNNN ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xứ lý nợ thuế đối với doanh nghiệp giải thể(2137/06)

18. Công văn số 2961/TCT-PCCS ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ nuôi và chăm sóc heo(2138/06)

19. Công văn số 2954/TCT-PCCS ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (2139/06)

20. Công văn số 2953/TCT-PCCS ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm đá Pozzolana(2140/06)

21. Công văn số 2940/TCT-PCCS ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định chi phí và khấu từ thuế giá trị gia tăng(2141/06)

22. Công văn số 2943/TCT-PCCS ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2142/06)

23. Công văn số 2942/TCT-PCCS ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về phạt vi phạm hành chính(2143/06)

24. Công văn số 2946/TCT-TS ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu về đất(2144/06)

25. Công văn số 2945/TCT-PCCS ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà thầu nước ngoài của Công ty dịch vụ truyền thanh - truyền hình Hà Nội(2145/06)

26. Công văn số 2952/TCT-TTr ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về phân loại đất(2146/06)

27. Công văn số 2914/TCT-PCCS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng (2147/06)

28. Công văn số 2912/TCT-TS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu tiền sử dụng đất(2148/06)

29. Công văn số 2901/TCT-PCCS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(2149/06)

30. Công văn số 2902/TCT-PCCS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cầm cố tài sản(2150/06)

31. Công văn số 2903/TCT-TS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá đất tínhlệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất(2151/06)

32. Công văn số 2985/TCT-PCCS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai nộp thuế(2152/06)

33. Công văn số 2996/TCT-PCCS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về mức tiêu hao vật tư (2153/06)

34. Công văn số 2897/TCT-TS ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất(2154/06)

Ngày 16 tháng 08 năm 2006

1. Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng(2101/06)

2. Thông báo số 125/TB-VPCP ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị pháp triển kinh tế-xã hội Vùng Tây Nguyên(2102/06)

3. Công văn số 2819/LĐTBXH-TL ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xếp hạng đối với công ty cổ phần(2103/06)

4. Công văn số 2797/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy chế trả lương và trả lương cho người lao động (2104/06)

5. Công văn số 2796/LĐTBXH-TL ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy chế trả lương và trả lương cho người lao động (2105/06)

6. Công văn số 2765/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ thưởng an toàn hàng không(2106/06)

7. Công văn số 2766/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xếp lương đối với nhân viên xoa bóp và vật lý trị liệu(2107/06)

8. Công văn số 2771/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quỹ tiền lương của thành viên HĐQT,TGĐ và GĐ công ty năm 2006(2108/06)

9. Công văn số 2773/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động(2109/06)

10. Công văn số 2778/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xây dựng đơn giá tiền lương trong công ty nhà nước(2110/06)

11. Công văn số 2779/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ trả lương trong doanh nghiệp(2111/06)

12. Công văn số 2775/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2006,2007 đối với Đài truyền hình Việt Nam(2112/06)

13. Công văn số 2746/LĐTBXH-KHTC ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đối tượng người có công hưởng quà thăm hỏi ngày Lễ, Tết của các địa phương(2113/06)

14. Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ(2114/06)

15. Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tao các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm(2115/06)

16. Nghị định số 79/2006/NĐ-Cp ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược(2116/06)

17. Thông tư Liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Uỷ ban dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010(2117/06)

18. Công văn số 6832/BGDĐT-HSSV ngày 04 tháng 08 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm 2006-2007(2118/06)

19. Quyết định số 63/2006/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Văn hoá -Thông tin về việc ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm(2119/06)

Ngày 15 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2883/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử lý phạt chậm nộp(2063/06)

2. Công văn số 2882/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xoá nợ tiềnphạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng của Công ty Lương thực Bình Định(2064/06)

3. Công văn số 2881/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Đăng ký kê khai nộp thuế giá trị gia tăng(2065/06)

4. Công văn số 2880/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách miễn giảm tiền thuê đất(2066/06)

5. Công văn số 2842/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm tiền thuê đất(2067/06)

6. Công văn số 2841/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi đầu tư(2068/06)

7.Công văn số 2844/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về phân bổ chi phí(2069/06)

8. Công văn số 2847/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại (2070/06)

9. Công văn số 2846/TCT- TS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính lệ phí trước bạ(2071/06)

10.Công văn số 2853/TCT- TVQT ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng(2072/06)

11. Công văn số 2852/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất(2073/06)

12. Công văn số 2851/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp(2074/06)

13. Công văn số 2850/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với khoản nợ hỗ trợ từ nhà cung cấp ở nước ngoài cho các hoạt động của Công ty(2075/06)

14. Công văn số 2855/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ kê khai thuế đối với tài sản khi chuyển đổi từ HTX thành công ty cổ phần(2076/06)

15. Công văn số 2859/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Hạch toán chi phí(2077/06)

16. Công văn số 2858/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng(2078/06)

17. Công văn số 2862/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kiến nghị về thuế(2079/06)

18. Công văn số 2861/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý vi phạm đối với các hành vi mua bán sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo CV4215 (2080/06)

19. Công văn số 2860/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(2081/06)

20. Công văn số 2857/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lập hoá đơn thuế giá trị gia tăng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2082/06)

21. Công văn số 2867/TCT- DNK ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trích khấu hao tài sản cố định(2083/06)

22. Công văn số 2866/TCT- DNK ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý truy thu thuế hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy(2084/06)

23. Công văn số 2871/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về biên lai thu phí và lệ phí(2085/06)

24. Công văn số 2827/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp(2086/06)

25. Công văn số 2826/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng chữ ký khắc trên các chứng từ kế toán văn bản giao dịch với cơ quan thuế(2087/06)

26. Công văn số 2831/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng(2088/06)

27. Công văn số 2830/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(2089/06)

28. Công văn số 2829/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ngành nghề ưu đãi thuế(2090/06)

29. Công văn số 2828/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giái đáp chính sách thuế(2091/06)

30. Công văn số 2836/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải đáp chính sách thuế(2092/06)

31. Công văn số 2804/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế(2093/06)

32. Công văn số 2808/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất(2094/06)

33. Công văn số 2814/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế tài nguyên(2095/06)

34. Công văn số 2813/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2096/06)

35. Công văn số 2812/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi đầu tư(2097/06)

36. Công văn số 2778/TCT- PCCS ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(2098/06)

37.Công văn số 2794/TCT- THKT ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải đáp vướng mắc trong triển khai chương trình quản lý ấn chỉ(2099/06)

38.Công văn số 2802/TCT- ĐTNN ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế(2100/06)

Ngày 14 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2750/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ trả lương trong công ty nhà nước(2050/06)

2. Công văn số 2752/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gia nâng bậc lương(2051/06)

3. Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập(2052/06)

4. Quyết định số 181/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(2053/06)

5. Quyết định số 182/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin(2054/06)

6. Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá- thông tin(2055/06)

7. Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu một số tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập(2056/06)

8. Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Tổng cục Du lịch(2057/06)

9. Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (2058/06)

10. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường(2059/06)

11. Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(2060/06)

12. Quyết định số 65/QĐ-HĐGD ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đàp tạo về việc thành lập Ban tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"(2061/06)

13. Chỉ thị số 32/2006/CT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2006-2007(2062/06)

Ngày 10 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2697/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc trả lương làm thêm giờ(2038/06/)

2. Công văn số 2696/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ tiền lương(2039/06/)

3. Công văn số 2695/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc trả lương làm thêm giờ(2040/06/)

4. Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Văn Phòng Chính Phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương(2041/06/)

5. Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư (2042/06/)

6. Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử đất(2043/06/)7. Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006(2044/06/)8. Chỉ thị số 27/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006(2045/06/)9. Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người(2046/06/)10. Nghị quyết số 14/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2006(2047/06/)11. Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải(2048/06/)12. Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 cuả Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp(2049/06/)
Ngày 09 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2680/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam(2023/06)

2. Công văn số 2685/LĐTBXH-PC ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh(2024/06)

3. Công văn số 2682/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xếp hạng công ty (2025/06)

4. Công văn số 2686/LĐTBXH-PC ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc liên quan đến tổ chức và chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh(2026/06)

5. Công văn số 2666/LĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP(2027/06)

6. Thông tư Liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Toà án nhân dân tối cao hướng dấn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài(2028/06)

7. Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Y tế(2029/06)

8. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục(2030/06)

9. Công văn số 9468/BTC-HCSN ngày 04 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về kinh phí hoạt động biên chế dự bị (2031/06)

10. Công văn số 9391/BTC-TCDN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc chuyển tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước về Quỹ Trung ương(2032/06)

11. Công văn số 9378/BTC-TCDN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP(2033/06)

12. Công văn số 3803/BQP ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ Quốc phòng về quản lý các công trình xây dựng bảo đảm tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý- bảo vệ vùng trời(2034/06)

13. Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ Luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (2035/06)

14. Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt nam định cư ở nước ngoài tham gia(2036/06)

15. Công văn số 4748/TM-XNK ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Thương mại về thưởng thành tích xuất khẩu(2037/06)

Ngày 08 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2754/TCT-PCCS ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)về Khấu hao tài sản cố định chưa dùng, không cần dùng.(1971/06)

2. Công văn số 9444/BTC-TCT ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế thu nhập cá nhân đối với huấn luyện viên người nước ngoài.(1973/06)

3. Công văn số 2741/TCT-TS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)về các khoản thu liên quan về đất.(1974/06)

4. Công văn số 2744/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản.(1975/06)

5. Công văn số 2746/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với doanh thu của hoạt động không quy định trong Giấy phép đầu tư.(1976/06)

6. Công văn số 2715/TCT-DNK ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế truy thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh cá thể.(1977/06)

7. Công văn số 2718/TCT-PCCS ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế với đại lý hãng tàu nước ngoài.(1978/06)

8. Công văn số 2717/TCT-PCCS ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc miễn thuế giá trị gia tăng với máy tạo ống xoắn, máy hàn sticher, máy gấp mí..(1979/06)

9. Công văn số 2722/TCT-PCCS ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp.(1980/06)

10.Công văn số 2725/TCT-DNNN ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử lý thu thuế khi thực hiện giải thể Công ty Lương Thực Kon Tum.(1981/06)

11.Công văn số 2728/TCT-DNNN ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Áp dụng các biện pháp thu nợ thuế đối với doanh nghiệp.(1982/06)

12. Công văn số 2738/TCT-PCCS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.(1983/06)

13. Công văn số 2737/TCT-PCCS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế.(1984/06)

14.Công văn số 2736/TCT-PCCS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xuất hoá đơn giá trị gia tăng hàng bán trả lại.(1985/06)

15. Công văn số 2740/TCT-TS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền thuê đất và lệ phí trước bạ đất thuê.(1986/06)

16. Công văn số 2648/LĐTBXH- TL ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xác định ngạch lương được sử dụng trong công ty nhà nước.(1987/06)

17. Công văn số 2633/LĐTBXH- LĐVL ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động.(1988/06)

18. Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.(1989/06)

19. Công văn số 2622/LĐTBXH- BHXH ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách Bảo hiểm xã hội đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.(1990/06)

20. Thông tư số 26/2006/TT-BNG ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Ngoại giao về việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không.(1991/06)

21. Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định.(1992/06)22. Chỉ thị số 25/2006/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông.(1993/06)23. Chỉ thị số 24/2006/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Luật Quốc phòng.(1994/06)24. Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020.(1995/06)25. Chỉ thị số 13/CT-BCN ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc nâng cao an toàn trong khai thác than.(1997/06)26. Công điện số 1186/CĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính Phủ về phòng chống tham nhũng, lãng phí..(1998/06)27. Công văn số 2591/LĐTBXH- LĐVL ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Thực hiện các quy định của pháp luật lao động(1999/06)28. Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Tư pháp(2000/06)29. Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 Phê duyệt Đề án Tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu (2001/06)Ngày 02 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2892/BNV-CCVC ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ Nội vụ về bố trí, sử dụng các bộ lãnh đạo Doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện cổ phần hoá không được cử làm đại diện Phần vốn Nhà nước ở công ty Cổ phần(1963/06)

2. Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4(1964/06)

3. Công văn số 2551/LĐTBXH- LĐVL ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp đồng lao động (1965/06)

4. Công văn số 2553/LĐTBXH- LĐVL ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải đáp chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước(1966/06)

5. Công văn số 2546/LĐTBXH- TL ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chuyển xếp lương đối với viên chức trong doanh nghiệp(1967/06)

6. Công văn số 5495/BKH-ĐTNN ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tạm thời về đầu mối xử lý, trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài(1968/06)

7. Thông báo số 259/TB-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2006(1969/06)

8. Quyết định số 969/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất(1970/06)
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • ngocle1993
  • auyeuch
  • Acc242
Xem nhiều