Trợ giúp về chuyển số thành tiền bằng tiếng anh trong VBA

  • Thread starter johnnythaonguyen
  • Ngày gửi
J

johnnythaonguyen

Guest
1/5/14
1
0
0
35
biên hoà
Dear các bạn!
bạn nào giúp mình chỉnh sửa mã code VBA mình gửi đính kèm sau bằng cách thêm dấu gạch chân (-) ở giửa hai con số ( ví dụ : 713.51: seven hundred thirteen and fifty - one) ... thêm vào hàng đơn vị sau dấu chấm đó.. giờ mình phải sửa lại code của mình như thế nào ... code của mình là :


Function nguyenvanthao(ByVal pNumber)
'Updateby20131113
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")

If xDecimal > 0 Then
Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If

xIndex = 1

Do While pNumber <> ""
xHundred = ""
xValue = Right(pNumber, 3)

If Val(xValue) <> 0 Then
xValue = Right("000" & xValue, 3)

If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
End If

If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
Else
xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
End If
End If

If xHundred <> "" Then
Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
End If

If Len(pNumber) > 3 Then
pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
Else
pNumber = ""
End If

xIndex = xIndex + 1
Loop

Select Case Dollars
Case ""
Dollars = "No Dollars"
Case "One"
Dollars = "One Dollar"
Case Else
'Dollars = Dollars & " Dollars" 'code goc'
Dollars = Dollars
End Select

Select Case Cents
Case ""
Cents = " and No Cents"
Case "One"
Cents = " and One Cent"
Case Else
'Cents = " and " & Cents & " Cents" 'code goc'
Cents = " And " & Cents & " Cents" & " Only"
End Select

'nguyenvanthao = Dollars & Cents 'code goc'
nguyenvanthao = "US Dollars " & Dollars & Cents
End Function

Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
Select Case Val(pTens)
Case 10: Result = "Ten"
Case 11: Result = "Eleven"
Case 12: Result = "Twelve"
Case 13: Result = "Thirteen"
Case 14: Result = "Fourteen"
Case 15: Result = "Fifteen"
Case 16: Result = "Sixteen"
Case 17: Result = "Seventeen"
Case 18: Result = "Eighteen"
Case 19: Result = "Nineteen"
Case Else
End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
Case 2: Result = "Twenty "
Case 3: Result = "Thirty "
Case 4: Result = "Forty "
Case 5: Result = "Fifty "
Case 6: Result = "Sixty "
Case 7: Result = "Seventy "
Case 8: Result = "Eighty "
Case 9: Result = "Ninety "
Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
Case 1: GetDigit = "One"
Case 2: GetDigit = "Two"
Case 3: GetDigit = "Three"
Case 4: GetDigit = "Four"
Case 5: GetDigit = "Five"
Case 6: GetDigit = "Six"
Case 7: GetDigit = "Seven"
Case 8: GetDigit = "Eight"
Case 9: GetDigit = "Nine"
Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function
 
Trang tin Webketoan
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Chào bạn
Ở đây có 2 chỗ

1. hàng chục và hàng đơn vị của số nguyên ví dụ 731.00 thì thirty- one có cần không?
2. hàng chục và đơn vị của số lẻ (cents)

Như vậy cả 2 chỗ này đều muốn đưa dấu gạch vào hay sao?
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều